Skip to main content

Full text of "Orain ghaidhealach. : Le Donnchadh Macantsaoir."

See other formats


■'m **. 1 
8) ■ 

ffi-^-S'S^. / .ALEX* II ACKENZX E . ,j £ I 1 I 


\ O R A I N GHAIDHEALACH, JENTERED IN 

STATIONERS H A L L. 

According to Act of Parliament. 


O R A I N GHAIDHEALACH. LE BONNCHADH MACANTSAOIR. Clo-bhuailt' ann 

DUNEIDIUNN, 
Gu feim an Ughciair. 
M.DCC.XC. ca - A 'V 
TO THE 
RIGHT HONOURABLE 

JOHN CAMPBELL, 

EARL OF BREADALBANE AND HOLLAND, 

BEPUTY-GOVERNOR OF THE BRITISH SOCÌETY 

FOR EXTENDÌNG THE FISHERIES,- 

VICE-PRESIDENT OF THE HIGHLAND SOCIETY 

AT EDINBURGH, 

&c. &c. &c. 
THE FOLLOWING 

COLLECTION OF GAELIC POEMS 

ARE RESPECTFULLY INSCRIBED, 

BY FIIS LORDSHIP'S MUCH OBLIGED 

AND MOST OBEDIENT HUMBLE SERVANT r . 

DUNCAN M C INTYRE.".' i JLIuKCAN M'Intyre, Author o£ tlie follow- 
ingPoems, was born in Glenorchy, Argylefhire, 
'm the year 1724. The only arnufehient of his 
youth was fowling and fiftiing. He was for 
fome time in 'the army : Afterwards a Fo~ 
refter to the Right Honourable the Earl of 
Breadàlbane, in ' Coire-Cheathaich and Beinn- 
Douraàn ; and thereafter to his Grace the 
Duke of Argyle, in Buachill-Eite. He wa& 
likewife, for a confiderable time, in the City- 
guard of Edinburgh. — He began to compoie 
Songs in the twenty-third year of his age. — 
Though he has received no edueatìon, nor 
been afiifled by any perfon, yet the following 
Songs, Zsfc. are wholly of his own compofi- 
tion. >A M C JL Ji iv* 

\J RAN do bhlar na h Euglaìs brice - r 

Oran do Thailbcart a bha aig Ban-ri Mairì 6 

Oran do y n Mhujg - - - jo 

Oran do'n Righ - - - 13 
Oran do Mhorair Ghlinn-urchaidh 
Coh* -a-cheathaich - ~ 
Cumhadh Choire-cheathaich 

Oran Jeacharan Jeilg - . qo 

Oran do loin Caimbeul a' bhanc - 42 
Oran Ghlin-urchaìdh - 
Oram an t Samhraidh 

Oran do Chaiptsan Geard Dhuineidin - 6l- 

Oran an Taileir 6j 

Cuynha Ghileajpaig Achaladoir - 74 

Cumha? Chaìleìn Glìnn-iuihair - 79 

Marbh-rann coiJich go* 
Oran t mar gun deanadh Nian e do Niain eile- 90 

Oran Beinn-Dourain - - 02 

Oran do Cheile Nuadh-phoijde - - 1 io 

Oran do leanabh-altrom - - 1 1 6 *9 

27 
33 49 

5'2 *' AN CLAR. 

Oran gaoil - « - np 

Oranfugraidh - - - 122 

Oran do chaora afhuarqdh a ghibht o mhnaoi 

nafail arraid - - - 127 

Oran luaidh * - - - 137 

Oran do Ghunna ganainm Nioc-Coifeam 141 

Oran Duthcha - ■ - - 144^ 

Oran Aiiflair - - - 147 

Oran do J n tfeann Fhreacadan Ghaileach 148 

Oran do Reijimeid Earra-ghael - 152 

Cumhadh larla Bhraid-Albann - 156* 

Oran do'n Eideadh Ghaelach - l6l 

Oran, na'm Fineachan afhuair Fearann o^n 

R'i - •? - 16 f 

Oran a Bhotail - - 1 7 1 

Oran a Bhranndi - - 176 RANN don Pha'adh - ' .- 175 

Rann Arm - - - - 1 7 7 

i?j??/2 r/tf'« GhaeHic V *&'« P/&;^ ?^^o/r 

bliadhna, 1781 - • 180 

i?««;; don GhaeHic 9 s do^n Phiob mhoir 

■ bliadhna, 1782 - * 183 AN CLAR. 9C* 

Rann dò'n GhaeHic V cPon Phiob mholr 

bliadhna, 1783 - - 186 

Rann ddn GhaeHic V do^n Phìob mhoir 

bliadhna, 1784 - - 189 

Rann do'n GhaeTic 's do'n Phiob mhoir 

blìadhtia^ 1785 - - 193 

Rann don GhaeWic V d'on Phiob mhoir 

bliadhnay 1789 - - 196 

Rann JJiJìean - - - 199 

Rann Anna - - - - 203 

Rann a ghabhas Maighdean ga leannan 206 

Rann I-challum-chille - - 207 

Rann Co'dhunaidh - ~ - 2q8 O R A I N 

GHAIDHEALACE ORAN I. 

Oran do bhlar na h Euglaìs brice% 1~*A dhuinn air mach thir Àlba, 
Na bha dh'armailt aig a chuigfe, 
Thachair iad oirne na reabail 
'S bu neo'-aobhain leoinn a chuideachd $ 
^Nuair a chuir iad an ratreud oirn, 
'Siad 'nar diaigh a los ar murta, 
'S mur deanamaid feum le'r cafan, 
Cha d'thug finne frad le'r mufgan* 

* 'Se fo ceud oran an ughdair. 

A [ 2 1 

II. 

'S a dol àn coinneamh a Phrionnfa, 
Gu'm bu fhunntach a bha finne, 
Shaoil finn gu'm faigheamaid cùis deth, 
'S nach ro dhuin, ach dol g'a {hireadh 5 
Nuair a bhuail iad air a cheile, 
'S ard a leumamaid a tilleadh, 
'S ghabh finn amach air an abhuin, 
'S dol g'ar n amhaich ann fan linne. 

III. 

'Nam do dhaoinibh do1 nan eideadh, 
Los na reabalaich a thilleadh, 
Cha do fhaoil finn, gus na gheil finn, 
Gur finn fhein a bhi'dhte 'g iomain 5 
Mar gu'n rachadh cù ri caoiribh, 
'S iad ,5 nan ruith air aodann glinne, 
'S ann marfm a ghabh iad fgaoileadh 
Air an taobh air an ro finne. 

IV. 

Sin' 'nuair thanig cach 'fa dhearbh iad 
Gu'm bu fhearbh dhuinn dol' nan cuideachd - y 
vSe'n troup Gallta g'an ro chall fin, 
Bha Collin gun cheann air cuid dhibh 
Nuair a thachair ribh clann Domhnuil, 
Chum iad comhail air an uchdan, 
D'hfhag iad creachd'an air an reubadh 
Scha leifeadh leidh a n'cuiileadhn. C 3 ] 

V. 

Bha na heich gu crùitheach, frianach, 
Girteach, iallach, fiamhaeh, troupach, 
'S bha na fir gu harmach, foghluimt', 
Air an fonrachadh gu murta. 
'Nuair a dhaom fihn bhar 'ntfleibh, 
Is moran feum aguin air furtachd 
Na bha beo bha cuid dhiubh leoint 
'S bha fimi bronach mun a thuit ann« 

VI. 
Dh'eirich fuathas ann fan ruaig dhuinn, 
'Nuair a ghluais an fluagh le leathad 
Bha Prionns' Tearlach le chuid Francach, 
'S iad ann geall air teachd 'nar rathad, 
Cha d' fhuair finn focal command' 
A dh'iaruidh ar naimhdean a fgathadh ; 
Ach comas fgaoilidh feadh an tfaoghail, 
'S cuid aguin gun fhaotain fhathafd. 

VII. 

Sin 'nuair thainig mife dhathigh, 
Dh' ionnfuidh Ghileafpic o'n Chrannuich 3 
'Sann a bha è 'n fin co'-fhiata, 
Ri broc-lia a bhiodh ann garuidh ; 
Bha è duilich ann fan àm fin, 
Nach ro ball aige r'a tharruing, 
'S mor an diù'ail na bha dhi air 
Cloidheamh finnfireachd a fliean athar* 
Ajj .14 3 

VIII. 

MoraÌn iarruing air bheug faobhair, 
Gu'm b'e fud eagus a chloidheamh, 
'Se gu lubach, leumnach, bearnach, 
'S bha car cam ann, ann fan amhuich,, 
Dh'fhag è mo chruachanfa bruite 
Bhi 'ga ghiulan feadh an rathaid, 
'Sè cho trom ri cabar fearna, 
'S mairg a dh'fhairdeadh an ro rath airv 

IX. 

'Nuair a chruinich iad nan ciadaa 
'N là fin air fliabh na h eaglais* 
Bha ratreud air luchd na Beurla 
'S ann doibh fein a b' eigin teicheadhj 
Ged' a chaill mi ann fan àm fìn 
Cloidheamh ceannart chloin an Leafdair £ 
Cloidheamh bearnach a mhi-fhortain, 
'Sann bu choflach è ri greidlein. 

X. 

Am ball teirmeafg a bha meirgeach, 
Nach d'rinn feirbhis a bha dieufnach y 
'S beag an diù'ail leam r'a chunnta 
Ged' a dh iontraich mi mu fheafgar : 
An cloidheamh duth nach d'fhuair a fgùradh. 
'S neul an t fuigh air a le'taobh, 
'S beug a b'fhiugh e 's e air lubadh,. 
? S gum b'e diuthadh a bhuill deis è* t 5 ] 

XI. 
An eloidheamh braoifgeach, bh'aig ha daoine 
Nach d'rinn caonag 's nach d'thug buillean, 
Cha ro eugas air an t faoghal, 
'S mairg a fhaoruich leis an cumeafg; 
An cloidheamh duth air an ro 'n taimhleas 
Gun chrios, gun chrambait, gun duille, 
Gun ruinn, gun fhaobhar, gun cheanbheartj 
'S mairg a tharladh leis an cunthart, 

XII. 
Thug mi lium an cloidheamh bearnach, 
■S b'olc an an afuig e fa' chabhaig, 
Bhi ga ghiulan ar mo fhìiafuid ; 
'S mairg mi riamh a thug o'n bhail è> 
Cha toir è ftobadh na fathadh, 
'S cha ro è laidir gu gearradh 
Gu'm b'e diuthadh a bhuill airm è a 
'Se air meirgeadh air an fharadh. 

XIIL 
Chruinnich uaiflean Earraghaidheal, 
Armailt laidir do mhilifi, [Iach, 

'S ehuaidh iad mu choinnimh Phrionns' Tear- 
'S duil aca r'a champ a bhrifteadh ; 
S ioma fear a bh' ann fan ait' ud 
Nach ro fabhailt mur bha mife, 
A'mhead fa dhfhag finn an fan àraichj 
La blar na h Eaglais brice. 
A iij ORAN II. 

Oran do Thailbcart a bha aìg Ban-rì Maìru 

I. 

Deoch flainte Ri Deorfa, 

Gu'n olainn ar thus, 

Le onoir 's le buaidh 

Nan daoin uaifl' tha na chuirt s 

Le Seanalair Hawley, 

As Maidfear Cochun, 

Gun di' chuimhn' air Mairi, 

Bean mhàlta mo ruin. 

II. 
Mo bheannachd gu bràth 
Aig a Bhan-ri nach beo ; 
'San aic' a bha Mairi, 
G'a h àrach 's i og ; 
Bean fhiobhalta, {hamhach, 
'S i nàrach gu leor : 
'Nuair theid mi 'n tigh thairne, 
'Si phaigheadh mo ftòp. 


E 7 I 

rn. 

*Stu chumadh an co'thromt 
*S an onoir 'ud rium, 
*S a chuireadh a'm fporan 
Na dollair 's na crùin, 
Ged' a dh' òlainn leann lardir^ 
Fion Spàinteach as rùmj 
'S tu b' urrain a phaigh, 
*S tu 'n ait air mo chùl. 

IV. 

Nuair thiginn leat dathigh^ 
Thar faithch' an rabhiu, 
7 S tu sinnt ann am bhreacan, 
Bu taitneach leam thu j 
Gu'n deanuin do thafguidh* 
Far am faicinn do ghnuis, 
Mo Mhairi dhonn mhaifeach^ 
Air 'n do leag mi mo rùn. 

V. 

'S ann do nian na Ban-ri 
Thug mi gràdh as mi òg, 
O'n a f huair mi air laimh i f 
Cha ro faillin a'm lòn ; 
Fhuair mi coir ort o'n chaiptein, 
Nach tugainn feachad air òr, 
'S ge do rachuin am blàr leat, 
Cha 'n f hàgain thu beo. C 8 ì 

VI. 

'S ann a fhuair mìs' an toifeach, 
Leis an f hortan a bh' ann, 
A bhean as diriche pearfa, 
Therd a mach fa' chommand ;■ 
'S a dh'aindeoin na h aoife, 
Cha dean i h aogas a chall, 
Cha chaoluich a cafan, 
'S cha mho ghlafas a ceann. 

VII. 
Tha Mairi cho boigheach 
Ri mnaoi oig a tha 's tir, 
'S i giin uireafbhuidh foghluim, 
Uafal, mordhalach, grinn ; 
'Se m r aidhir 's mo fhòlas, 
Gu'm bheil i pòfda rium fhin> 
'S ge r d a thearuig dhuinn.ftoras^ 
Gheibh fin òr aig an RL 

VIII. 
Bi finn uil' aig Ri Deorfa, 
'S cha ghòruiche dhuinn ; 
O's ann aige tha' n iioras 
As còir air a chrùn ; 
Bheir è 'm paigh 'nar dorn duinn, 
'S cha 'n iar è oirn dad g'a chion, 
Gheibh finn anart as aodach 
Co faor ris a bhùrn. C 9 1 

IX. 

Cha 'neil triobloid r'a chunntas, 
Air muintir an Ri, 
Ach miorag as fugradh, 
'S bi gun churam do ni ; 
Ged' a dh' òlainn na galain, 
A h uile car a theid diom, 
Cha troideadh mo bhean riumy 
'S cha leig i an t aran am dhì. 

X. 

'S ann agams' tha 'n leannan, 
Nach 'eil feammach na brein, 
'Si 'n uaifl' tha na mala, 
Tha cuir a ceanail an geil, 
'S tha mi fad an am barail, 
Nach 'eil a coimeas fu' 'n ghrein, 
'S ni mi pòrfan dith daingean, 
Mu bhios i mairthean a'm dheigh. ORAN III. 

Oran dò 'n Mhufg. 

I. 

'bioMADH caradh'fheudastighnairnafearaibh 
Is theag' gu'n gabh iad gaol air an tè nach fhuigh. 
iad, [mi,. 

Thug mi fichead bliadhna do'n chiad tè ghabh 
Is chuir i 'rithift cùl rium, is bha mi folamh. 

II- 

Is thainig mi Dhun-eudan a dh'iarraidh Iean- 
nain, [bhaiie, 

Is thùirt an Caiptin Caimbeul, 's è 'n geard a 
Gu'm b'aithne dha bantrach ann àite falaich, 
Is gu'n deanadh è àird air a cur a'm r charaibh, 

III. 
Rinn è mar a b' amhaift co'mhaith 's a 
ghealladh, 
Thug è dhamh air laimh i, 's am pàidh marri; 
Is ge b'e bhios a feòraich a h ainm no floinneadh^ 
Their iad ria Seònaid, 's b'e Deorfa fean-air» IV. 

Tha i foitheamh, fuairce, gun ghruaim, gun 
fmalan, 
Is i cho' àrd ann uaifle re mnaoi fan fhearan, 
Is culaidh a m' chumail fuas i, o'n tha i marrium, 
Is mòr an t' àdh'r fmuairein do'n fhear nach 
fhuigh i. 

V. 

Leig me dhiom Nic-còfhum ge d'tha i mair- 

thean, [aire, 

Is leig mi na xlaimh chrocach an taobh bha 'a 

Is thao' mi ris an og mhnaoi, 'fann lium nach 

aithreach, 
Cha n'eil mi gun flòras on phòs mi 'n sinnir. 

VI. 
Bheir mi fhein mo bhriathr' gu bheil i r^o- 
mhaith, 
Is nach d'athinich mi riamh orra cron am falach, 
Ach gu foinneamh, finealta, direach, fallain, 
Is i gun ghaoid, gun ghiomh, gun char fiar, 
gun chamadh. 

VII. 
Bithidh i air mo ghiulan, 'sgur maith an airidh, 
Ni mi fhein a fgùradh gu maith 's a glanadh, 
Chuirinn ri' an t uilleadh ga cumail ceanalt, 
Is cuiridh mi ri m' fhuil i, 's cha diult i aingeaL I i* 3 

VIII. 
'Nuair bhios cion an ftòrais air daoinibh ganna s 
Cha leigeadh nian Deorfa mo phoca folamh ; 
Cumaidh i rium òl ann fna tighibh leanna, 
*S pàidh i gaeh ftòpan a ni mi cheannach. 

IX. 

Ni i mar bu mhian leam a h uilc car dhamh, 

Cha 'n innis thi breug dhamh, no fgeul am 

mearachd; [lium, 

Cumaidh i mo theaghlach co-maith 's bu mhaith 

Ge nach dean mi foathair no obair fhalach. 

X, 

Sgithich mi ri gniomh, ge nach d'rinn mj 

earras, [fgaloig, 

Thug mi boid nach fhiach leam bhi ann a'rn 

^guiridh mi g'am phianadh, o'n thug mi *h aire, 

Gur th' è" n duine diamhaoin is f haide mhaireas. 

XI. 
'Si mo bheanag ghaolach nach dean mo mhe- 
alladh, 
Foghnuidh i dhamh daonan a dheanamh arain 5 
Cha bhi fàilliun eadaich orm no anart, 
*S chuaidh curam an tfaoghail a nois' as m'aire, ORAN W\ 

Oran do'n Rigb. 

L 

Si deoeh -flaint' an Righ as ail linn^ 
Sin an ioc-ihlaint aluinn, uafal, 
JBhi ga h ol a dh'fhiòn na Spainte, 
No do phuinfe lardir, uaibhreach, 
? Nuair a bhios i air a ftràchdadh 
Co \kn 'fa chumas na cuachan, 
Ge b'e ]amh an dean i tachairt, 
PS coir gu'rri faiceadh è muncuairt u 

II. 

'S mor an fonas th' ann fan rioghachd, 
Ona chuai-dh an Ri fo chrùnadh, 
Ann fan ait' a bh' aig a fhinns'reachd, 
An d'fhuair a fhèan-feanair còir dhùthchais, 
Albainn, as Safgunn, as Eirinn, 
'Nois' a' gèileachduin dt) 'n aon fhear, 
Mar nach f hacas iad riamh roimhe 
O'n a chothuicheadh air thùs aid. 
B [ *4 3 

III. 

? S mor an t àdh a th* àir an oig-fhear, 
An treas Deors' a {huith fa' chaithir, 
Cha neil Ri ann fan Roinn-eorpa, 
Chumas còmhrag ris le cloidheamh j 
'S òg a thoifich ^e ri cruadal, 
'S tha bhuanachd gu tric na lamhan, 
Fearann chaich 'ga fhir thoirt uatha, 
9 S na h uil' aite fhuair è ghleidheadh. 

IV. 

'S iomadh ait* an ro chuid armailt, 
•Cliutach, ainmeil 'nuair a thairnt' iad 
A choifichin luthar, calma, 
A's troup meamnach.nan each laidir ; 
Bha Eirionnaich, Qaoili, as Sas'naich, 
'Nan gaifgich ann tir an namhaid, 
^S mairg a thach'radh air na fearuibh, 
9 Nuair a theannadh iad ri lamhach. 

y. 

Ann fa huile cas a's cunthart, 
*S mor an t urram f huair na Gaidhil, 
'S bha'as greis ga 'n cuir an duileachtì, 
Mar nach huineadh iad do'n phairti ; 
Ach 'nuair fhuair iad mios as creid'eas, 
'Sa chreideadh nach deanadh iad failling^ 
'Siad bu fheafmhaich' air an onair 
A thug lann fholais a fcàbart. C '5 3 

VI. 

Bha iad bras a h uile latha, 
Ri àm catha dol fna blàruibh, 
Chuaidh gach duine dhiu air chruadal,, 
'S ann orra bha buaidh gach làrach, 
Bha commifean aig gach oig-fhear, 
'S e toirt òrdugh d'a bhratailean, 
'S iad cho dileas do Ri Deorfa, 
'Sa bhiodh na leoghain dha'n cùid àlaich. 

VIL- 
Bha chairt-iuil is cuimhl' an fhortain, 
Bha feoid a chogaidh gu lerr leat ; 
Ann fa h uìle blar a bh' aca, 
Rinn Mars na bu choir dha fein deth i 
'N àm do loingis bhi 'gan gluafad, 
Chuir -^Eolus fuaim led' bhrèidean ; 
Thug Neptune co-throm a chuain duit, 
'S co bha uait a dheanadh feum dhuit, 

VIIL 

Bha na gearafdain cho daingean, 
'S gu'm b' amaìdeach dol gan feifdeadhy 
Aghaidh iaidir air gach balla, 
Chum nam barag a bhi gleidhteach, 
Rampair àrd nach reachta thairis, 
Bat'raidh 's canain orra gleufda, 
Bu mhairg a bhiodh roimh an anail 
'Nuair a theannadh iad ri geifgih 
Bij C *6 1 

IX. 

Gach Ri a thoifich ad' aghaidh,. 
Ghabh iad mar roghain an diutha, 
'S ionan fin 's mur dh'eirich dhaibhfan> 
'S mor a chaill iad air a chùis ud, 
Thug thu tarraing bhar an Fhrancaich, 
'S fhuair thu ceanglaichin a's cumhnant s , 
Nach togadh è rithifd t'angar, 
Mu'n eireadh aimhleas ni bu mho dha=. 

X. 

Bha Ban-ri Hungary gòrach^ 
'Nuair a^ thoifich i ri ftri riut ; 
'S cha bu ghlice Ri na Spainte,. 
Thoifich è gu dana mi-mho'il : 
Ged' a bha 'n dithifd ud laidir, 
\S Ri no dha a bh'ann fna h innfean, 
Fhuair thu dhiu gach cuis a dh'iarr thu>,, 
*S tha na iìaehan air an dioladh. 

XI. 
Tha 'n Ri anoìs' mar as aill leis* 
Sàbhailt a dh' fhaodas è luighe, 
Tharruing è gu tir a chamhlach, 
*S channeil feum air carnp a ghlèidheadh> 
Gach duine bha dha 'nan naimhdean, 
Chinn iad da 'nan cairdean matha, 
? 3 tha iad uile dha cho dileas, 
•S dh' fhuirich an t fiocha' fin fhathafdv [ i7 ] 

XII. 

An ceithir airdean an t faoghail, 
Tha fearunn as daoin' aig Deorfa, 
'S tha chinn-euglais ann fgach àite 
Chum an fàbhaladh o dho-bheairt 5 
Tha lagh a T s parlamaid aca, 
Chumail ceartais riu a's corach, 
'S tha mheirr ann deigh a cafga, 
Sguir na creachan a's an tòrachd. 

XIII. 
Bi' a h uile diuc a's iarla, 
Mar as miann leo am fad as beo thu, 
"S gheibh gach mor-fhear, as gach tighearn^ 
A h uile dlitheadh as coir dhoibh ; 
Tha daon uaifl', as tuath an fhearuinn 
Mar as math leo thaobh an ftòrais, 
Tha luchd ceaird a faotain cofnaidh, j 
? S channeil duine bochd gun phòrfan^ 

XIV. 
Tha toradh am fàs na talmhuin, 
Gu miofach, ar* arach, pòrach, 
Chinn ann fpreidh gu bliochdach, bainn ? òr 3 
Sona,. fliochdor, fàilleach, feòlor, 
Tha fitheann air fliabh gach garbhluich^ 
Sealgairean a faotain fpòrfa, 
'S tha tighin air iafg na fairge, 
\S paillt an t airgiod ri linn Dheorfa. 
Biij r 18 j 

XV. 

'S mor a rinn e dh' fhearas-tighe^ 
Sgaoil è h uile matheas oirne, 
Ghuir è droehaid air gaeh àiltan, 
S S rèitich è na riidean-mora ; 
Chuir è fcoil fa' h uile gleann, 
A los gu'm faigheadh ar clann foghlumj, 
'S gheibh finn airm a's aodach Gaidh'leach^ 
G 'fe 's fhear Jinn.gji.bhi fporfail. 

XV!.. 
'Se as airde do na fìaithibh,; 
J S am mac-ratha o thùs oige, 
Ceannard laidir fa ? h uiP ionad> 
Air gach fineadh 's air gach feorfa r 
Titul Bhreattain a's na Fraince, 
Tha na banntan fin 'na phòchda, 
Stoileadh Eirinn, fteibh a' chreidimh,, 
G'a chumail creid'eafach ann ordugh.. 

XVII. 
Gu meal thu do chrùn 's do chaithir, 
D' uinein, do chloidh' 's do mhor-chuis* 
'S do- theaghlach mòr, rioghail, cliutach,. 
'S an lu chairt am bheil thu chomhnuidh j. 
Ge b'e uair a thig an aois ort, 
Na chaochla's tu bhar an t feoil fin r 
Gu'ra bi do mhac-oighre fàbhailt, 
Ann ad' aite mar is coir dha. ORAN V. 

Oran do Mhcr-fhear Ghlìnn-urchaldh, 

L 

&GEUL a b' ait leam r'a innfeadh, 
Mu'n og aigeannach, riomhach, 
Laoineach, bhafdalach, phrifeil, 
Chaoineil, mhacanta, {hiobhaiit,, 
A rinn gach beart a bha rioghail 5 . 
Ann an ceartas 'f am firinn, 
O thoifeach na ftri' fo thainig^ 
O thoifeach, &c. 

II. 

'S ioma ait' am bheil cliu ortj 
Nach ro 'm pairti do dhuthcha, 
Sheas thu dàna gun chùram,, 
Gun fhailing, gun lùbadh, 
Gu neo'-fgàthach le dùrachd a . 
Ann fan aite bu rùn leat, 
Far na gheali tliu o thùs a bhi cairdeaerii 
Far na gheall, &c, L 20 I 

III. 

'S ann àm glùafaid, na carraid^. 
Bha thu cruadalach, fearail, 
Mar bu dual duit o d' fheanair, 
Choifinn buaidh ann an Gallaibh, 
'Nuair a bhuanaich è 'm fearann, 
Bha na tuadhaich gun anam, 
'N deis an ruagadh 's an gearradh fan arfhaich ? ' 
'N deis, Jjfe 

IV. 
Laoich ghleufda gun tioma r 
Bu mhòr feum ann fan iomairt, 
Nach geilleadh le giorag, 
Fhuair iad rèite le milleadh, 
'S cha b'i *n eacoir a fhir iad ; 
'S mor d' f heums' air bhi fgileil, 
O 's tu f hein a tha 'n ionad nan armann* 
O 's tu, &c. 

V. 

Sàr cheannard gach fin' th\i 9 
Deagh mhaighifdir nan gillean, 
'S an commandair gun tioma, 
An tùs ai'-reit no iomart, 
Nach dean parladh a fhireadh 
Le d' lanndaibh geur, biorach, 
Bhiodh caldach as iomain air namhaid i 
Bhiodh, &c> [ 21 ] 

VI. 
5 S bidh do chinne mor fhein leat, 
Ann fgach cunn'art an d'theid thu, 
J S iad gu fuileachdach, feumail, 
Bhualadh- bhuilean as fpèicean, 
'S lionar curaidh 'na eideadh, 
Bhi'os ullamh gu eiridh, 
Anàra dhuit bhl 'g eubhach- crois-taraidh ■; 
Ann àm, fsTc,, 

VII. 

'S ìoma caraid muncuairt duit r 
Eadar Bealach a's Cruachan, 
Leis 'm bu. mhath thu bhi 'n uachdar 
Le neart tein' agus luaidhe, 
'S nan lann tana, geur, cruaidhe, 
Rachadh marriut g'am bualadh, 
'Nnair a.thogadh tu fuaicheantas arda.s 
*N.uair, tsfc*. 

VIII. 

'S 'nuair a fgaoilte do bhratacìv 
Ri crann caol, direaeh, fnaighte, 
Ofcionn dhaoin' air an f haiche, 
Chluinte gleoghraich nam marcach^- 
Bu ghraodhnaiche tartar - } 
Na cinn-fheadhna 's na gaifgich 
Le maoim-bheirt' amach leo buaidh larachv 
Le maoim, &c. I 22 J 

IX. 

Reacar, ardanach, morchuis,. 
Duineal ceanfalach, feòlta, 
Marcach àrd, nan each mòra, 
Bu mhor frann, 's bu mhaith foghlum ;.v 
Fafan Gallta gu leoir ort, 
'S maith thig àd a bhil oir dhuit, 
Air chùl clannach bu bhoidhche meafg Ghaidheal: 
Air chùl, &c. 

X. 

Aghaidh mhacanta, chaoineif, 
Mhàltaj mheachaìr mar mhaighdin^. 
Dàna, fmachdail mar fhaighd-f hear, , 
Cridhe foilleir gun fhoill 
Ann fa chomb is gloine nà 'n doimein; 
D' aigne uile le foifle, 

Mar ghrian chaoineil a boifgeadh air faireadii> 
M'ar ghrian^ &c. 

XI. 

Suaìrce, fiobhallta, fearail, 
Suil liondach, ghorm, mheallach,^ 
Bu chaol, finealta mala 
Gruaidh, ghris-dhearg, channach, 
Beul bi a bu taine, 
Cneas min-gheal mar chanach, 
Channeil ti a thug barrachd air d'ailleachd; 
Channeil, &c. t 23 ] 

XII. 

'Fhuàir thu urram gach cùife, 
On a b' urrain thu ghiulan ; 
'Nàm fuithe na cùirte 
Far 'm bu lion'ora diùcan, 
Bu riomhach do dhiuti, 
Bhi caradh a chniin, 
Air an Ri d'am bhuil duthchas an aite 2 
Air, &c. 

XIIL 
Sàr chuirteirna.maife 
Dh'an ro cliu air gach fafan, 
JFhuair iuì ann an Safgon 
Air na cuifeannuibh tagraidh, 
'Se do thùr a bha beacail, 
Tha 'n duthaich lan aitis 
*On a thainig thu dhathighle fàike ; 
On a, &c. 

XIV. 

Sar phoiteir an fhion thu, 
'S tu dh' oladh 'fa ; dhioladh ; 
Fhuair thu foghlum gach rioghachd, 
^Meoir is grinne ni fgriobhadh, 
Bu tu fealgair na fithne- 
Xed' chuileabhair caol direach, 
'Nuair a tharla' tu 'm fri' nam beann arda 
3 Nuair, . &c» [ 2.4 ] 

XV. 
Ann àm dhuit bhi taoghal 
Ann fa' bheinn am bi 'n fhaodhailtj 
Xieat bu mhiannach a ghreadhain, 
Fuaim mhiofar ri h aodhairc, 
Gunna glaice do roghainn, 
Gairm ghallanaich gaothair, 
"'Nuair a rachadh è 'n diaigh fir craice^ 
"'Nuair, &c. 

XVI. 

■'S 'nuair a Ioifge tu 'm fùdar, 
Leis a ghunna nach -diultadh, 
Bhiodh na peilearan du'-ghormj 
Le teine 'gan fliu'radh 
'Ri h eilid na ftuice, 
"S bhiodh a ceireannan bruite, 
As do ghillean 'ga giulan a fafach .: 
.As do, &c. 

XVII. 

'S 'nuair a thearnda' gud' bhaile, 
Mu oidhche le faram 
Bu ghleoghrach an talla, . 
Tur greadhnach fin Bhealaich 
Mòr chaoimhueas air d'aire 
Bhiodh loinn air luchd ealaidh 
Leis an feinute gach caithream a b' ail leat 
Leis, &c. L 25 ] 

XVIIL 

Mu chroma' na greine 
■Nuair a dhonnadh na fpeuran, 
Gheibhte follain as aoibhneas, 
Ann tigh foilleir na feile, 
Gach ceol bu bhinne r'an eifdeachd, 
Co'-fhreagairt a cheile 
An fhiadhai, ? s na teudan, 'fa chlàrfach ; 
An, &c. 

XIX, 

Maduin fhoiìeir ag eiridh, 
Gheibhte chomaine cheudna, 
Piob am follais 'ga fpeiceadh 
Feadain loma 'gan gleufadh, 
Dofa donna ri beus doibh, 
Ceol loinneil bu reithe, 
Sir -chakhè' na* feafd' an-n adt aros ; 
Sir, &c. 

XX. 

'Si an trompaid 's na h'oragain 3 
Bu ghlan prondol as monmori 
'Nuair a lomda gach corra-mheur 
Nach bu trom air an t forachan, 
Bu phuncail an toraman, 
Gu fonnarach, foirmeil, 
Ann an teag'hlach a mhorfhir ri àbhachd 
Ann, &c. 

C ■C 26 g 

Talla flaitheafach, rioghaìl, 
A'n ro maitheas, gun mhi-run, 
Gheibht' ann tadhaich gu lion'ar, 
Do: mhaitheamh na rioghachd, 
Seol air caithe' an fhiona, 
Uifge beatha ann ain piofan, 
A sir ghabhail fios nan deoch fiainte 1 
A sir, : &c. 

XXIT. 
Mar bu mhiannach leat fhaicin, 
fBhi gu fialaidh mar chleachd thu, 
Miofail, miaghail, gun airceas, 
Uaifl' as riomhadh as fafan ; 
Or lion'ar g'a fgapadh, 
Gluiche dian g'a chuir feachad, 
Air dhiofnan,.air chairtibh, 's air thaileafg 
Air, &c. 

XXIH. 
Beus nach b' ainneamh led' thioghlach, 
*Bhi gu farumach, greadhnach, 
,Ceol as aiteas gach oidhehe 
Seomar laifde le coinlibh, 
\Se Glean urchaidh do ftaoileadh, 
\S thu air Bealach a'd oidhre 
Gu meal thu do ghreim air an aite j 
Gu meal, ,&.c. OHAN VX I, 

De coir*-a-cheathaich nan aighean fiùbhiach, 

An coire rùnach, a's ùrar fonn, 

Gu lurach, miad-fheurach, min geal, fùghar, 

Gach luifean flùar bu chùbraidh leam ; 

Gu molach dùbh-ghorm,, torrach lùifreagach, 

Corrach plùireanach, dlù'-ghlan grinn •, 

Caoin ballach ditheanach, cannach mifleanach, 

Gleann a' mhilltich, is lionmhor manng« 

IE 

Tha falluing, dhùìnte, gu daìngean, dubuuY 3 
A mhair'eas ùine, m' an rùifg i lom, 
Do'n fheur a 's cùl-fhinne dh'fhàs na h ùrach 3 
'S a bhàr air lùbadh le drùchda trom, 
Mu choire guanach nan torran uafne, 
A' bheil luigh is luachair a fuas g'a cheann, 
'S am fàfach guamach ann càs a bhuanadh, 
Num. b' àite cruaidh è, 'm biedh tuath le'n fuim. 
Cij [ 28 3 

III. 

Tha. trufcan faolaidh air cruit an aonaich^ 
'Chuir fult as aoidh air gach taobh a d' chora, 
Minrf heuf chaorach is barra bhraonan, 
'S gach ius a dh' fheudadh bhi 'n aodain thorn. 
"M'an choir' is aoidheala tha r'a fhaotain, 
A chunna daoine au taobh rb *n Fhraing ; 
Mur dean è caochladh, b' è 'n t aithir faoghalt 
Da ghillean ea-trom bhi daonan ann. 

IV. 

'S-ann m'an ruadh ais'-righ dh'fhàs na cuartagan^ 
Clùthar, cuaicheanach cuannar, àrd, 
A h uile cluaineag 's am bàr air luafgadh, r 
'S à ghaoth 'g an fguabadh a nun 's a nall r 
Bun na cipe is bàr a' mhilltich, 
A chuifeag dhireach, ? s an fhiteag cham j 
Muran brìoghar, *s an grunnafg Honmhor, 
M' an chuilidh dhiomhair, am bi na fuinn. 

V. 
Tha fliabh na làirig an raibh mac-Ehaidr, 
'Na mhothar fàfaich, 's 'na ftràchda trom ; 
Slìos na bàn-leachdain ; cha 'ni is tàire, 
'S gur tric a dh' àraich i 'n làn damh donn r 
'Sna h aighean dàra nach d'theid a 'n bhà-thigh, 
A bhios lc 'n àlach gu h àrd 'nan grunn, 
'S na laoigh gu h uifcil a là 'fa dh'oidhche, 
'S na h uiread cruinn diubh air druim-clachfionn. [ 2 9 ] 

VI. 

Do Ieachda chaoineil gu dearcach braoilèagach, 
Breac le feireagan 's crui nn dearg ceann ; 
An creamh 'na chaithrichibh, am bac nan ftaith- 

richean, 
Stacan fraoidhneafaeh nach bu ghann : 
Am bearnan -bride, 's a' pheighin ricghail, 
'S an canach min geal, 's am miflean ann j 
*S a h uile mir dheth, o'n bhun is ifle' 
Gu h ionad cirean na erich' is àird'. 

VII. 

? S riamhach còta na craige moire, 
'S cha 'n 'eil am fò'lach a ? d'chòir 'faU àm } 
Ach meunan coinich, o 's è bu nòfaire, 
Air a chòtachadh os is thall : 
Na Iagain chònard am bun nan fròineag, 
Am bi na fomhraichean, 's neònain fann, 
Gu bileach, feornaineach, milis, roineagach^ 
Molach, ròmach, gach feòrt' a th' ann. 

VIII. 
Tha mala ghruamach do'n bhiolar uaine, 
M'an h uile fuaran a' th' ann fan fhonn ; 
Is dcire fhealbhag aig bun nan garbh-chlach, 
'San grinneal gainxiich'gu meanbh-gheal pronn^ 
'N a ghlugan plumbach air ghoil gun aon teas, 
Ach coilich bùim tighin a grund eas lom, 
Gach ftruthan uafal 'na chuailean cùI-ghorm a 
A' ruidh 'na fpùta, 's na lùba fteoll. 
Ciij ] IX. 

Tha braddàn tara-ghèal fa choire gharalaich, 
Tha tigh'a o'n £ hairge bu ghaileach tonn, 
Le luimieis mheamnach a'ceapa'mhean'-chuileag, 
Gu neo chearbach le cham-ghob crom : 
Air bhuinne borb, as è ieum gu foirmeil, 
'Na èididh cclgail bu gborm-glas druim, 
Le fhoiilean airgid, gu h iteach mean'-bhreac, 
Gu lannach, dearg-bhallach,. earr-gheal fliom. 'S è coir'-a-cheathaich an t aithir prifeil, 
'S an t àite riogliail mu'm bidht' a' fealg r , 
Is bi'feidh air ghiulan le lamhach fùdair, 
A' cur luaidhe dha'-ghorm gu dlu' nan calg : 
An gunna gleufda, s' an cuilean ea-trom, 
Gu fuiieach, feumanach, treubhach, garg, 
A ruidh gu fiùbhlach, a' gearradh murdag, 
'S a dol g'a dhùlan re curfan dearg. 

XI. 

Ghcibhte daonnan mu d r ghlacaibh faoine, 
Na h aighcan maola •, na laoigh, 's na mainng, 
Sùd bu mhiann leinn am maidain ghrianaich, 
Bhi doì g' an iarraidh, 's a' fiadhach bheann, 
Ge do thigeadh fìanntain oirnn' uifg' is dile, 
Bha fcol g\ir didnein mu'n chrich fan àm, 
An creagan iofa! am bun na fridhe, 
'S an leaba dhiona', 's mi m' ftuneadh ann-. [' 3' 1 

XII. 

Sa' mhadain chiuin-ghil, ann am dhamh dùfgadh| 
Aig bun na ftùice be' n' fugra' leam ; 
A' chearc le fgiucan a' gabhail tùchain, 
'S an coileach cùirteil a' dùrdail crom. 
An dreathan fùrdeil, 's a riobhaid ehiuil aige, 
A' cur nan. fmùid deth gu lùthar binn, 
An druid 's. am brù-dhearg, Ie moran ùnaich 3 
Ri ceilear funndach bu fhiubhlach rana. 

XIII. 

Bha eoin an t fieibhe 'n an ealtain ghle ghloki 3 
A' gabhail bheufan air ghèig fa' choiH,. 
An uifeag cheutach, 's a luinneag fein aice 5 
Feadan fpeifeil gu reidh a feirm :. 
A chuag 's fmeòrach am bàr an ògain, 
A gabhail òrain gu ceolrnhor hinn : 
'Nuair ghoir an cuanal gu loinneil guanadh, 
'S è 's giarn' a ehualas am fuaim fa' ghleana* 

XIV. 

'Nuair thig iad còmhla' na bheil a'-d' choirfe 
Do na h uile feorta bu chòir bhi ann ; 
Damh na cròice air frath na mointich, 
'S è gabhail crònain le dreocani àrd ; 
A' doi fan fheathai' gu bras le h aoibhneaSj 
A' mire-Ieumnaich re eildeig dhulnn, 
B'i fin an ribhinn a cih'fhàs gu mileanta^ 
Foinniumh, fìneilte, direach^ feanng, C 3* 3 

XV. 

ÌrHa mhaoiflcach chul-bhuì air feadh nadiuluing, 
Aig bun nam fiuran 'g an rufga' Iom^ 
_*S am boc gu h utluidh re Ieaba chuirteil, 
*S è 'ga buraeh* le rùtan crom \ 
'S am'minnein riathaeh bu ìuime cliathach, 
Le chuinncarr ftadhta, a's fiadhaich ceann> 
*Na chodal guamach ann lagan uaigneach_ 
Fuidh bhàr na luachrach 'na chuartaig chruinn. 

XVI. 
Is lionmhar cruafachd a bha m'an cuairt duit a 
Ri àm am buanadh bu Iuaineach clann ; 
Ri tional guamach, gu fearail, fuairce, 
*S a' roinn gu h uafal na fhuair iad ann : 
Ceir-bheach 'na cnuacaihh, *S an nead 'na 

chuairtaig, 
^ a mhil 'ga buannachd air cruaidh an tuim 5 
Aig'feillein riadhcha, breaca, frianach, 
Le 'h cronan cianaii a's fiadhta frann. 

XVII. 

Bha cus r'a fhaotain do chnomhan caoine ? 
>S cha b' iad na caochagan ea-trom gann 
Ach bagailt, mhaola, ba taine plaoifg, 
A' tòirtbrigh a iaoghan na mao-fhlait fann. 
Srath nan caochan 'na dhofaibh caòrain, 
'Sna phreafaibh caoJa, Ian chraohh is mheang, 
Na gallain ùra, 's na faillein dhlùtha, 
'S am barrach duinte. wiu chùl nan crann. E 33 3 

XVIII. 

Gach àite timchiol 'n am fafach iom-laa 
Màm is fìon-ghleann, 's an tuilm 'ga choir ^ 
Meall-tionail làimh ris, gu mollach, tlàthait 
B'è chulaidh dh'àrach an àlaich oìg, 
Na daimh 's na h eildean am madain cheitein„ 
Gu moch ag eirigh air reidhlein feoir,- 
Greidhein dhearg dhiubh air taobh gach leargain, 
Mu ? n choire gharalaich, 'g an ainm an Ceo. ORAN VIL 

Cumhadh Choìre-cheathaich. 
Aìrfonn 3 The Flowers of EdiuburgK, 

I, 

O Duilich leam an caradh 
Th' air coire gorm an fhàfaich 3 
Ann raibh mi greis am arach 
*S an bhraidhe fothallj 
'S iomadh fear a bharr orm 5 
A thaitneadh e r'a nàdur, t 34 3 

Na ? m biodh è mar a bha è, 
'Nuair dh' fhàg mi e nall ; 
Gunnaireachd is lamhach 
Spurt is adhbhar ghaire, 
Chleachd bhi aig. na h àrmuinn- 
A b'abhatfd bhi IV ghleann, . 
R-inn na fir ud fhàgail, 
'S mac eoghain tanna drafta,. 
Mar chlach an ionnad càpaig 
An aite na bh' ann. 

m 

Tha 'n c6if r *air dbl am -fàillin,, 
Ged' ithear thun a bhlair e, 
Gun duin aig am bheil càs deth 
Mun ait' ann fau àm ; 
Na feidh a bh' ann air fhagail, 
Cha d' fhuirich gin air arruinn*. 
'Scha 'neil an aite tàmha 
Mar bha e fa ghleann. 
Tha 'm Baran aira (haruch' 
'& dhartluich air an taladh, 
Gun fgil aig air an nadar 
Ged' thainic e ann. 
B' f hear dha bhi mar b' abhahl, , 
Ofcionn an t foigheich chàtha,. 
\Sa lamhan a bhi làn di f; 
Ga fafgadh gu teann. I 35 III. 

Se mùgha' air an t facghal 
,An coire laoghach gaolach, 
A dhoì anois air faoin-traigh, 
J S a.m maor a theaehd ann : 
*È gur h è bu.chleachdain riamh-dha, 
Bhi trufa nan cearc biata, 
Gur tric a rinn iad fiathnàil, 
Le pianadh do làmh, 
•Is iad na 'm baidnibh riabhach, 
Mu d' amhaich 's ann ad fgiathan, 
Bhiodh iotailìieh is fgiabail 
Mu d' fhiaclan fan.àm, 
.Bu ghiobach thu re riaghailt, 
Mu chidfm tighe 'n iarla, 
G.ar nach b'e do mhiann 
Bhi cuir bhian air an.ftaing, 

Ged' tha thu 'nois fa' bhraighe., 
-Cha chompanach le càch thu, 
'S tha h uile duine tair ort 
O'n thainig thu ann ; 
9 S eigin duit am fagail 
Na 's meafa na mar thainic, 
-Cha taitinn thu re 'n nàdur, 
Le cnamhan 's le cainnt ; 
Gad fhaiceadh tu ghreidh uallach, 
'Nuair raehadh tu mun-cuairt doihh^ I 36 3 

Cha dean tliu ach am fuadachadh, 

Suas feadh nam beann. 

Leis a ghunnadh nach raibh buagh'ar, 

'Sa mheirg air a toll cluaife, 

Cha 'n eirmis i na cruachan, 

An cuaille dubh cam. 

V. 

Se 'n coire chuaidh an deis-laimhj, 
O'n tha e nois' gun fheidh ann, 
Gun duin aig am bheil fpeis diu, 
Ni feum air an cùl, 
On tha iad gun fhear ghlèdhte, 
Cha n' f huirich iad ri chèiie 5 
? S ann a ghabh iad an .ra-treata 
Seach rèdhlean nan lùb. 
Cha 'n 'eil pris an ruadh-bhuic, 
An coille na air fuaran, 
Nach b' eigin da bhi gluafad 
Le ruaig feadh na duth'ch': 
'S cha' n' eil a nois' mun-cuairt da, 
Aon fpùrt a dheanadh fuairceas, 
Na thaitneadh re duin-uafal 
Ged' fhuafgladh e chù. 

VI. 
Tha choìlle bh' ann fan f hri ud s 
Na cuiflin fada direach 
Air tuitim is air crionadh 
Sios as an rùfg ; I 37 ] 

Na prifein a bha brioghar 

Na dofaibh tiugha lionmhur, 

Air feachda' mar gu'n fpiont' iad 

A nios as an ùir •; 

Na failleinin bu bhoidhcheadh, 

"Na flatan is na hogain, 

T San t àitf am biodh an fmeòrach 

Gu mcdhar a fcin rcrail, 

Tha iad uil' air coachladh, 

Cha d' fhuirich fiodh na fraoch, annj 

Tha mullach bhar gach craoibhe, 

'S am maor 'ga thoirt diù. r 

VII. 
Tha uifge frath na dige, 
Na fhruthladh dùbh gun fiola% \ - ' 4. 

Le barraig uaine liogh-ghlais. 
Gu mi-bhlafda grannd j 
Feur-lochain is tàchair 
An cinn.&n duilliag bhàìte, , » 

Cha 'n 'eil gne tuille fàs » 

An fan ait' ud fan àm -, 
Glumagan a chathair, 
Na ghluguibh domhain, famhach 9 
Co tiugh re fùdhan càthadh, 
9 Na làthaich 's na phlàm ; 
Sean bhurn fàlach ruodhain 
Cha ghloine ghrunnd na uachdar, 
Gur coilach re muir ruaidh e, 
Na ruaimlc feàdh ftanng. 
D t 38 3 

VIII. 
Tha *n t ait an raibh na fuarain 
Air fàs na chroite cruaidhe, 
Gun fobhrach, gun dail-chuach, 
Gun lus uafal air carn ; 
An fliadh an raibh na h -eildeaa, 
An aite laidhe 's eiridh 
Cho' lom re caufar fèille, 
'S am feur chinn e gann ; 
Chuir Alaftair }c gheifgeil, 
A ghreidh ud -as a cheile, 
3 S thur leam gur mor an eu-coir 
An eadail a chaJI ; 

Cha lughadh ? n t adhbhar mio-thlachdj 
Am fear a chleachd bhi tjorail, 
A' tearnadh is a direadh 
Re fri nan damh feang, 

IX. 

Ach ma's duine do fhliochd Pharuic> 
A theid a nois' do'n àite, 
'S gu 'n cuir e as a làraich 
An tàch'ran a tha 'nn ; 
Bidh 'n coire mar a bha e, 
Bidh laoigh is aidhein dar ann, 
Bidh daimh a dol fan dàmhair 3 
Air fafach nam beann ; ' 

Bi' buic fna baddan blàtha, 
Na bric fan abhuinn laimh riuj C 39 3 

Sna feidh an frath na làir'ge 
Ag àrach na mang, 
Thig gach uile ni g'a abhaift, 
Le aidheir is le àbhachd, 
'Nuair gheibh am Baran bairliri* 
Sud fhàgai! gun taing. ORAN VIIL 
Qran feacharan feilg* 

Chunnaic mi 'n damh donn 9 j na h eildean^ 

JDireadh a Ihealuich le cheile ; 

Chunnaic mi *» damh dcnn \f na h eildean* 

S mi tearnadh a Coir'-a-cheathaich, 
'S mòr mo mighean 's mi gun aidhir, 
Siubhaì frithe rè an Iàtha, 
Thilg mi 'n fpraidh nach d'rinn feum dhamh. 
Channaic tm t &c. 

Ged' tha bacadh air na h arrrruibh, 
Ghleidh mi 'n Spainteach thun na fealga> 
Ge do rinn i orm do chearbaich, 
Nach do mharbh i mac na h eilde. 
Chunnaic mi 9 &c. * C 40 ] 

'Nuair a dh'erich mi i fa' mhaduiiv 
Chuir mi innte fùdar Ghlafcho, 
Peulair teann is tri puift Shas'nàclv 
Cuiphein afgairt air a dheidh fm. Bha 'n fpor ùr an dèis' a breacadh 5 
Chuir mi ùilie ris an acfuin, 
Eagal driùc bha mùdan craicin, 
Cumail fafgaidh air me cheile. 
Ckunnaic tni 3 Scc. 

Luidh an eilid air an fhuaran, 
Chuaith mi farrafda muncuairt di, 
Leig mi 'n deannal ud m'a tuairmfe. 
Leam as cruaidh gu'n d'rinn i eiridhì 
Chumiaic mi } &c. 

Ranuig mife taòbh na bruaiche, 
'S chofd mi ria mo chuid luaidhe j 
'8 'nuair a fhaoil mii bhi buailte^ 
Sin an uair a b' aird' à leum i. 
Chunnaìc mì\ &c. 

'S muladach bhi fmbhal frfthe^ 
Ri 3à gaoith', as uifg', as dile, 
\S ordugh teann ag iarraidh sith'ue* 
Cuir nan gimeanach 'nan eigin. 
Chunnaic mi y &c-i t 41 3 

'S mithich tearnadh do na gleannuibhj 
O'n tha gruamaich air na beannuibh, 
*S ceathach duinte mu na meallaibh, 
A' cuir dalladh air ar leirfin. 
Chunnaic mi, &c. 

Bi' finn beo ann dòchas ro-mhath^ 
Gu'm bi' chùis rii's fhear an t ath h% 
Gu'm bi' gaoth, as grian, as talamh, 
Mur as maith linn air na fleibhtean» 
Ghunnaìc mt t &c. 

Bithidh an luaidh ghlas 'na deannuib!^ 
Siùbhal reith aig conaibh feanga, 
'S an damh donn a fileadh fola, 
*S àbhachd aig na fearuibh gleufda. 
Chunnaìc mi, &c. D iij ORAN IX. 

Oran do loìn Cahnbeul a f bhanc. 

I. 

Ioin Chaimb'Eul a 5 bhanca^ 

Gu'm faiceam thu flàn, 

Fhir a chumail na dàimh, 

? Gam buineadh bhi mòr ; 

Le d' chroidhe fial, fearahy 

A thug barrachd air càch, 

Ann iomadaidh càs 

A thuilleadh nan fìògh. 

Fhuair thu meas, nach 'eil bichiont 5 

A meafg Bhreatonach : 

Banc an oir bhi fuidh d' fgoit, 

Ann an coir dhleafdanaich, 

Na th' ann, cha 'n è 'm beagan 

I's è 'm freafdal re d' ftait, 

Fuidh leagadh do làmh 

'S gu freagradh do bheoih 

II. 

'S tu marcach nan fra;:n-each<, 
Is farramach ccum, [ 43 I 

Le 'm fallaireachd fein 

Gu farafta fòil : 

Air dhiollait nan cùrfan 

Bu dubailte freun, 

'S tu bhuidhneadh gach rèis ? . 

A (hiubhladh an ròd, 

Na h' eich bhearrcafach chalma, 

Bhiodh garbh cumachdail, 

Is iad gu h anmadail meamnach, 

Le 'm falbh gruilleamach, 

Cruidheach, dlùth thairgneach, 

Mear, ainfheafach, fuafgailteach*, 

Ceann-ardach, cluas-bhiorach, k 

Uallach gu leoir. 

III. 

B'e do roghairm a dh'armachd, 
An targait chruinn ùr, 
Gu meanbh-bhallach dlu, 
Bui tairgneach cruaidh feolt : 
Is cloidheamh chinn airgid 
Cruaidh, calma nach lùb, 
Lann thana gheur-chuil 
Gu daingean a'd dhòrn. 
Marri dag ullamh ghrad, 
A bhiodh a fnap freafdalach, 
Nach biodh ftad air a fraid 
Ach bhi 'mach freagarach : 
Fùdar cruaidh fgeilceara | 

Am feadan glè dhireach, C 44 I 

A*d lamhan geal, mine, 
'S coliomhar caol, gorm. 

IV. 

Bu chean-ard air. feac thu, 
An am gaifgidh no feum ; 
Fear mifneachail treun 
A b' fhiofrach gach feol. 
A fhuair fòghlum is fàfan, 
Is aiteas g'a reir, 
Tùr pailte le ceill 
A' cur aignidh am moid, 
Ann am fuidhe na cùirte, 
No dubladh an t feifein, 
An uchd barra no binne, 
'Si t fhirinn a (heafadh : 
Deadh theang fhear gu deafput 
Bu fhreagarach cainnt, 
A bhuidhneadh gach geall 
'£> a chumadh a choir. 

V. 

'Se do fhùgradh bha earailteach^ 
Ceannalta, fuairc, 
Ann àm tional nan uaiflean 
Marruit a dh' 61, 
Gu fàilteachail, furanach, 
A cuireadh a fuas, 
Gach duine do'n t fluagh, 
G'am buineadh bbi d' chòir. r 4s- ] 

Na diubhcan bu riamhaiche,. 

A chit ann am Breatan, 

Is bu chompanach Righ thu, 

Le firinn 's le teiftneas, 

Fhir ghreadhnuich bu^fheirceala, 

Sheafadh air blàr, 

Fuidh 'n deife bhiodh lan,>. 

Do làftainean 'oir. 

VI. 

'S maith thig dhuit fan fhafan r 
An àd is a ghruag, 
Air an dreafadh a-fuas, 
Am fafan an t floigh : - 
Gu camagaeh daithte, 
Làn chaifreag is chuach, 
Gu bach'lach m'an cuairt, 
Le maime ro-mhor. 
Tha gach ciabh mar do mhìan% 
Air an fniamh cumachdail, 
Fiamh dhonn, torrach, trom* 
Gun bhonn uireafbhuidhj 
Amlagach, cleachdaeh, 
Cruinne cas-bhuidh tlà^ 
Co-ghafda re bàr, 
Th' air mac fan Roinn-eorp~ 

VII. \ ' 
*Si t aghaidh ghlan, fhoiileir^ 
-Bba caoineil le fuairc* 4« T 

Caòl mhala gun ghruaim, 
*Suil mheallach bu bhoidhch^ 
Gnuis ailidh mar chanach, 
Bu cheanalta, fnuagh, 
Mfn cannach do ghruaidh, 
Mar bhara nan ros. 
Cha 'n eii àilleachd air cach, 
Nach d' thug pairt urram dhuit ^ 
Foinneamh finealta, direach, 
Deas, fìor chumachdail, 
Calpa cruin comhthromach^ 
Corrach gu d' fhàil, 
Gun chron ort a' fàs, 
O mhulach gu broig. 

VIII. 
Do fmaointine glice, 
Le mifnich 's le ceill, 
Bo thuigfe ghlan, gheur, 
'S deadh thuiteamas beoil ; 
Gun tuirfneadh, gun bhrifteadfr, 
Gun triobloid, fo'n ghrein, 
A b' fhiofrach mi fein, 
Is mifd thu bhi d' choir. 
; S ioma gibht a tha 'nois, 
Lionmhor tric minig ort, 
Iul is fios, muirn 's mios, 
Flùr a' miofg finnich thu, 
An uaifle le fpiorad, 
Air mhireadh a' d' chai!, i 4:7 3 

^S tu iriofal, baidheil, 
Cinneadail, coir. 

IX. 

Gheibhte fùd ann ad thalk, 
Fion geal is rnaith tuar, 
Deoch thana gun druaip, 
Is i fallain gu pòit •, 
Bhiodh funnd agus farum 
Air aire ann t fiuaigh, 
Deadh ghean ann fan uair, 
A teannadh r'a h òh 
Ann fan tigh bu mhòr feadhj 
Leis nach dyagh aithnichean, 
Muirn is caoin, a bhios air f headlì 
Cupa 's gloin, canachan, 
Coimhleirein airgid, 
Dreois ghaiitheach a'n eheir, 
Feadh t aitreamh gu leir, 
Is iad pailte gu leoir. 

X 

B'e do mhiann a lueha ealaidh, 
Piob fgalanta chruaidh, 
Le caithreim cho-luath, 
? S a ghearradh' na meoir *, 
Puirt (hiulacha mheara, 
Is fior alloil cur fuas, 
Ann an talla nam buagh 
£u b&arrail mu'n ftor. I 4« 3 

■Cruite ciuil, torman iir, 

Is è gu dluth ruidh-leumnach, i 

Feadainlom, chruinne, dhonn, 

Thogadh fonn mireanach, 

Clàrfach le grinneas, 

Bu bhian=fhoclach fuaim, 

? Sa cha tilleadh tu 'n duais* 

'Nuair a ihireadh tu ceoh 

XI. 

'S iomadh ait' am bheil do charaid, 
A d'fharaid mu'n cuairt, 
Ann deas is ann tuath, 
Cho' dleas'nach 's bu chòir ; 
Diubhc Eara-ghaidh'leach ainmeil, 
Ceann armailt' nam buagh, 
Leis' na dhearbhadh lamh chrùaidh^ 
Is ris an d'earbadh gu leoir. 
An t Iarlo' cliutach g'an dù'chas, 
Bhi 'n.toux Bheallaich, 
A chuir an ruaig le chuid iluaigh, 
A.ir na fuar Ghallùich, 
Morair Loudon nan feang-each 3 
Ard iheanoileir caimp, 
Fhuair urram command, 
Far na bhuidhin na feoid. 

XIL 
Tha iomadh cas eile, 
Nach ceilinn fan uair, [ 49 1 

Tha tarruing ort buaidh, 
A mhaireas re d' bheo, 
Fuil rioghail air lafadh, 
Amach ann a'd ghruaidh,, 
Cuir h aigne a fuas 
Le aiteas rò-mhor; 
Tha buntam as leirfin 
■Gu leir ann a'd phearfain, 
ìmir mùraitaich na feile, 
Sgeul aobhain a b' ait leam, 
Na 'm faicinn a' maireach 
'Le abhach-d 's le muirn, 
Bhi 'd charamh fu' 'n chrùrì 
.Ann aite Ri' Deors'. OHAN X. . 
Oran Ghlìn-urchaìcìhr, M.un d" thig ceann bliadhna tuille, 
'ha bhi finn uile 'n Tora-mhuilkj 
Theid fmn thar na bealaichm, 
^o'n fhearann ann raibh 'n tlus i 
r ar am bheil ar diflesn, 
bin fan tir am bheil ar cuid 5 
E C 5° 3 

•*S an 't ait' an cor dhuinn criochnachadh, 
'S an tiodhlaicear ar cuirp, 

II. 

Is ann Clachan-an-difeirt, 
;Bu ghrinn bhi ann an diu, 
Suidhe 'n eaglais mhior'ailteach, 
Ann dafg bu riamhaeh cur, 
Ag eifdeachd ris na dh'innfeadh dhut% 
Am fear bu ìhiobhailt guth ; 
Is è toirt fgeul a phiobail duin, 
'S a bhrigh a' tigh'n gu buil. 

III. 

Gleannan blath na tioralachd, 
Ann ro-mhaith 'n cinn an ituth, 
Far am bheil na h innfeagan, 
Am bheil an fiol ann cur : 
Cinnidh arbhar crao'ach ann 
Co'-chaoin gheal ris a' ghruth, 
Gu reachdmhar, biadhchar, brioghmhasj 
Tronij torach, liontaCh, tiuth. 

IV. 

Bu c'hriodhail bhi fa' gheamhradh ann^ 
Air bainfean gheibhteadh fpùrt, 
Fonn cheol reidh na piobaireachd, 
Cha bhiodh fgios mu a fgur : 
Fuaim nan teud aig fileirean, 
A fheinneadh fios na cuir 5 L S\ 1 

'S an luinneag fein aig nionagan* 
Bu bhinne mhiilfe guth. 

V. 

Gheifc'hteadh bradan fìor-uifg' ann$ 
A direadh ris gach fruth ; 
Eoin an t fleibh gu lionmhor, 
'S na milltean coileach dubh y 
Earba bheag an fgriobain, 
Na minnein chrion 's na buic, 
'Sa ghlean am bheil na frigheachany 
*S na giomanaich 'n am bum 

VI. 

O'n a thainig mi do'n fhearan (o r 
Cha 'n fhuigh mi pris an eoin, 
'S cha 'n 'eil fàth bhi bruidhinn, 
Mu'n fhear bhuidh' air am bi 'n croc : 
Cha b'ionnann 's bhr mar b'àmhaft damh^ 
Aig bràigh doire-chrò, 
Far am bi' na ìàn-daimh, 
A ni 'n damhair ann fa chso, 

VII. 

Mo fhoruidh doGhlean-urchaidfr 
Nan tulchan glafa feoir,- 
Far am bheil na fealgoirean, . 
? Sa fhuair iad ainm bhi còrr ; 
A dhireadh ris na garbhluichean, 
Am bidh greidh dhearg na leoir,, 
Eij [ 'S bhiodh gillean trom.Ie eallchan 
A dh'fhàgadh tarbhach bord. 

vin. 

\S an uair a thigteadh dhathigh Ieo a 
Gu'm b'fhafanta bhur feoì, 
A fuidhe a ftigh-thairne, 
'S bhi dannfa marri ceòl: 
Croidhealas r'a cheile, 
'S na bèin a bhi 'gan 61 ; 
'S cha 'n fhaicìe cùis 'na h eigin 
Ann àm èigheach air an ftop. ORAN XL 

Oran an t Samhraidh.- 'JlS uair thig. an Samhra' geugach oirnn', 
Theid fiann nan fpeur o'n ghruamaiche, 
Thig tlus is bìàs is aoibhneas. Theid 
Gach ni g'a reir am buadhalachd. 
Thig feart le neart na greine oirnn', 
Ni 'n faoghai gu lerr a chuartaehadh j 
Thig teas o ilios 'nuair dh'eir'eas i 
Ni feum, 's cha treigear uainne è# E 53 1 

II. 
Bi'dh pòr.arrn an tir ghraiseirean r 
C hur sil ann fan tim ghnàthaicht' : 
A' toirt bridli as an ùr nàdurra ; 
Q'n bhlàr g'a bhàrr a ghluaifeas è. 
Gu reachdmhor, breac, neo-fhailleanach^ 
Trom-chuinlionach garbh-ghràineanach 
Gu diafach, riathach, càileanach, 
Gu biadhchar, iàn, 'nuair bhuainear è«- 

nr. 

r S glan faileadh nan geug liomh"ora r 
Mu gbarradh nan feud lion'ora, 
Am biodh àileagain gle riamhacha- 
Le blàs a' fior-chur fnuadh' orra. 
Gu h ùbhlach, peurach, figufach,. 
Glan, brioghmhar,. diomhair, guaimeifeaeli : 
Gach fràid' is àillidh grineachan, 
Mar Pheàlas Righ r'an cuartachadh r 

IV. 

? S ro-ghreannar gach gleann fior-mhonaidh^ 
Cur iomhaigh ghrinn an uachdar airj 
Gach lus le bhar cho'-mhior'ailteach, 
A' fas fuidh mhile fuaicheantas j. 
Gu duilleach, lurach, ditheanach, 
Glan, riamhach, lionmhor, cuaicheanacji, 
Gu ropach, dofach, miileanach, 
Gu millteachail, min uainealacfu 
E iij I 54 3 

V. 

Bìdh fonn air gach neach nàdurra,. 
Bhi fealltainn gach nì' gnàthaichte ; 
Am blar lom a' cur dreach fafaich aiiy 
Gach là cur ftràchd* neo-thruaiili air, 
Gu molach, torach, càtuineach, 
Gu craobhaclì, cràfgach, cruafachdach^ 
Gu h ùrar, dù-ghorm, aileanta, 
Le fràfa biàtha, bruaidieanach.. 

VI. 
Bi'dh gach fri gu Hontach, feurach ; 's theid 
Na feidh 'nan eidi'dh fuaicheanta, 
Gu h uallach, brnneach, eeumannach,. 
Grad-leumanach, bior-chluaifeanach,, 
Gu cròcach, caprach, ceir-ghealach ; 
Gu manngach, eanngaeh, eildeagach, 
'Gan grianadh fa' mhios cheiteanach, 
Air flios an t ileibh m'an cuartaich iad* 

VII. 

Bi'dh Iao' re tao' gach aighe dhiubh, 
'Nan luidhe mar is còir dhoibh ; bi'dh 
Gach damh is manng cho'aithearach, 
'Nuair thig Fil-leathan ròid orra. 
Bu tuille loin is faoghail, 
Do gach neach a ghabhadh gaol orra 
Bhi tric ag amharc caol orra, 
Is ag cifdeachd gaoir an cronanaich. [ 55 1 

VIII. 
Bi'dh maoifleach a chinn ghuanaich> 
A cur dreach is fnuadh is tuar orra> 
'Si tilgeadh cuilg a' gheamhraidh, 
A chuir gurt is greann is fuachd orra. 
O'n thainig blathas an t Samhraidh oirnn^ 
Cuiridh ife mànntal ruadh orra, 
'S tha inntin ghrinn g'a reir aice-, 
Gu fallain, feitheach, fuafgailteach* 

IX. 

Bi'dh am minnein ùrar meanbh-bhallach,, 
Gros tioram air a ghnùis bu fgeinmeile ; 
Gu mireineach, luthar, anmadail, 
Re fliannin na h earb' ann guailleacham 
Bu chlis feadh pris mu an-moch iad^ 
Gu tric fuidh ioc nam meanNchuileag, 
Gu fgrideil, gibeach, gear-mhafach,. 
An iliochd 'gan ainm na ruaghagam 

X. 

Bi'dh gach creatair faillineach, 
A bha greis ann càs na fuaralachd, 
A togail ann cinn gu h àbhachdach,. 
O'n a thainig blàthas le buaidh orra. 
Na h 'eoin fa' phonnc am b'àmhaift doibh^ 
Gu ceolmhar, fonnar, failteachail ; 
Feadh phreas is thom re gàirdeachas 
Gun chàs a dh'fhàgadh truailli iad» C J 

xx. 

'S neo-tnruaillidh am pòr lionmhor ud,- 
7 S gur fpeifeil grinn a ghluaifeas iad ; 
Le'm beus a 'feinn mar fhiieiirean, 
Gur h aoibhinn binn rem' chluafaibh iad, 
? S glan luinneagach, fior-inntineach, 
A' ehànmhain chinn thig uatha-fan : 
'S iad gobach, fgiathach, cireineach, 
Gu h iteach, dionach, cluaineifeach. 

XIL 

Bi'dh an coileach le thorman tuchanachj. 
Air chnocana gorm a clùrdanaich, 
Puirt fhileanta, cheolmhor, fhiubhlacha^ 
Le ribheid a* dlu'-chur feoil orra ; 
Gob crom rsam ponnca luthora, 
'Sa chneas le dreach air a ^^^01^^^^' 
Gu flios-dubh, girt-gheal, ùr-bhallach, 
'S da chirc a fugradh boidheach ris.- 

XIII. 
Thig a chuag fa' mhios chekein oirnn, 
'S bi'dh 'n uifeag 'na feuehdan comhluadh ria 
'S an dreathan a gleufadh Iheannfoirean, 
Air'a'gheig a's aird' a mhothuicheas e. 
Bi'dh choill gu leir 'fna glcanntaichean, 
Air chrathadh le h'aoibhneas canntoireachd, " 
Aig fuairn a chuanail cheannfalaich 
ìeadh phreas, is chrann, is oganan. [ 57 ] 

Na doireaehean coill' bu diamhaire, 
'S na croinn mu'n iadh na fmeoraichean r 
Theid gach craobh ann ciatoichead 
Bi'dh caochladh fìamh is neoil orra 5 
Gu meanganach, direaeh, .fniomhanach, 
Theid croidhe nam friamh ann foghaireachd 3 
Le trufgan ùr g'a mhiudachadh, 
Bar-guc air mhiuraibh nòfara. 

xv..; 

Bi'dh am beatha gur cuifleach, fiuranadv 
Gu failleanach, flatach, ùr-fhafach ; 
Thig fnothach f uidh 'n chairt is drùifealachdj, 
Bi'dh duilleach is rùfg mar chomhdach air : 
Le bruthinn theid brigh na dùflain ann 
Am barrach dlùth nan òganan, 
Gu pluireineach, caokij mao'-bhlafda, 
Moroghainn do fhnaoifean froine è» 

XVI. 

'Sa bhioiaire luidneach, fnliom-chluafach . 
Ghlas, chruinn-cheannach,chaoin, ghormneulacì^ 
Is i fàs glan, uchd-ard, gilmeineach,. 
Fuidh bar geal, iomlan, fonraichte f 
Air ghlaic, bu taitneach cearmonta, 
Le feamragan 's le neoineanan : 
'S gach lus a dh'fheudainn ainmeachadh> 
Cuir anbharra dhreach boidhehead. air. E 53 I 

XVII. 
Gur badanach, caoineil, milionta, 
Cruinn, mopach, min-chruthach, mongoineach, 
Fraoch groganach, dùbh-dhonn, gris-dearg, 
Barr cluigeanach, smteacb, gorm-bhileach ° 9 , 
Gu dofach, gafacb, uain-neulach, 
Gu cluthor, cluaineach, tolmagach j 
? Sa mhil 'na fudar gruaige dha, 
? Ga chumail fuas ann fpòrfalachd. 

XVIII. 
'Si gruag an deataich riamhaich i, 
'S mòr a brigh 's is lionmhor buaidh orra r 
Ceir-bheach nan fgeap a cinntin orr', 
Seillean breac feadh tuim 'ga chruafachd fad, 
Gu cianail, tiamhaidh, frann aige, 
Air bharra nam meas a' dranndanaich, 
Bliiodh miann bhan òg is bhain-tighearnan 
'Na fhàrdoieh ghreannar, ghuamaifich. 

XIX. 

Is egu friteach, riathach, ciar-cheannachj 
Breac, buidh, ìtiallach, frian-bhallach, 
Gobach, dubhanaeh, riafgach, iargalta, 
Ri gniomh gu dian mar thuathanachj 
Gu furdail, grunndail, dianadach, 
Neo'-dhiomhanach 'na uaireinean j 
'Se fàiie lufan fiadhaiche 
Bhios aige bhiadh 'fa thuarafdaL I S9 1 

XX. 
Oach tàin a's airde chruinnieheas 
Bo'n àirigh uile ghluaifeas iad ; 
Thig blioe is dàir gun uireafbhuidh, 
Craobh àrd air cuman gruagaiche. 
Na h aighean a's oige làdaire, 
Nach d'fhiofraich trà' nam buaraichean : 
Bi'dh luinneag aig righbhin chùl-duinn doibh 5 
KJam briodal ciuin le-duanagan. 

XXL 

'S fìor ionmhuin mu thra' noine 
Na laoigh òga choir na buaile fìn, 
Gu tarra-gheal, bali-bhreac, bòtainneach, 
Sgiathach, druim-f hionn, froin-fhionn, guailleach^ 
fs iad gu lith-dhonn, ciar-dhubh, càraideach, 
Buidh, gris-fhionn, crà' dhearg^ fuaichionta^ 
Seang, flios'ora direach, fàr-chumpach, 
Min, fliogtaj bàrr an fuanaiche. 

XXII. 
Bi'dh foirm is colg air creatairean, 
Cki ftoirmeil, gleufV 'g ath-nuadhachadh ; 
Le forgan torchuirt feudalach, 
An treud, 's an fpreidh, 's am buachailles 
An gleann., barrach, bileach, reidhleanach 3 
sCreamh, rainneach, reifg, is hiachaireach, 
*S è caoin, cannach, min-chruthach, ceutachp 
fireach, fleihhteach, feurach, faaranach, t 6o ] 

XXIII. . 
Brdh mionrriain, carnomhil, %3 foghraichean, 
Gèur-bhileach, lonach, luafganach, . 
Cathair thalamhonta, 's carbhin chroc-cheannach, 
Gharg, amlach, ròmach, chluas-bhiorach, 
Suthan lairq. *s fàile ghroifeidean 5 
Lan liligh' 's ròfa cuaicheanach, 
Is dann-bheug a trufa' leòlaichean, 
Buain chòr ann còs nam bruachagan, 

XXIV. 

Bi'dh 'm blar fuidh.ftràchd le ùraireachd, 
Oidhch' iuchair bhruinneach, cheo-bànach, 
Gach fràbh 'fa bàr air lùbadh orra, 
Le cudthrom an drùchd 's le Iò'dalachd 
^Na phaideirean lionmhar cùrnaineach, 
Gu brioghmher, fùghmhor, fòlafach, 
Cuiridh ghrian gu dian 'na fmùidean e, 
Le fiamh a gnùis fan òg-mhaduin. 

XXV. 

'Nuair a dhearfas a gnuis bhaoifgeil, 
Gu fial, flathail, fìamh, geal, caòineil oirn 5 , 
Thig mhaitheas is gniomh le faibhireachd, 
Chuir loinn air an lloinn-eorpa fo ; 
Le aoibhneas greine foillfeachadh, 
Air an fpeur gn reith a fpaoileas i, 
Cuir an geil gach feum a rinn i dhuin, 
C'à fhoillfeachadh 's g'a mhoideachadh. ■ORAN XII. 

'Oran do Chaiptem Geard Bhuìneìdln* A ehli'adhn' a chruinnich an campa, 
Sa thainig an triobloid, 
Bha Donnacha òg Caimbeal* 
Air cheann na milifi ; 
Fear urramach, feolta, 
Bu mhòr foghlum as mifneaeh, 
G'an tarruing ann òrdugh 
Ann an coireanuibh miofaih 

II. 

5 S mor do mhios aig na daoine, 
Bh'air do thaobh ann fan uair lin, 
A'dol air an adhairt, 
Ann an aghaìdh an fhuaghais ; 
'Nuaìr bu bhrais a bha 'n teine, 
As fras pheiJeir muncuairt dhuit, 
'S ann air tboifeach na h armailt 9 
A dhearbh thu do chruadal. 
F C 62 } 
III, 

Ànn an la. Chuileoidir, 
A dol an toifeach a bhattailt, 
'S mor a b'fheaird iad thu rompa, 
A thoirt doibh profnacha facail ; 
Fir Ghlinn-urchaidh bha 'd dhiaigh, 
'S bu tu roghain a Chaiptein, 
Ge bu fheanalair àrd thu, 
W fhiach thu an t aite bhi agad. 

IV. 

'S cha do fmaointich thu gealltachd, 
'S cha b' 'afan leat cùram, 
5 S ann a bha t inntin a togaii 
An àm lofgaidh an fhùdair ; 
'S nan geur lannan glafa 
Bhi le braife 'g an rùfgadh, 
Bu tu ceannart an fheuchda 
Nach gabhadh feachda na lùbadh* 

V, 

Bu cheann-faona deus calm thu, 
Nach raibh cearbach a 'd ghaifgeadh, 
Tarruing fuas do chuid daoine, 
'Nuair a fgaoileadh a bhrattach, 
Dh'eirich leatfa buaidh làrach, 
Ann 'fgach càs a chuaidh feaehad, 
? S na fhuair thu do phairti 
P r mn thu 'n aireamh thoirt da-thigh, C £ 3 ] 

VI. 

Ceann na ceill' as na cuideachd, 
Bu mhor tuigs' agus riafun, 
Am fear rrrifneachail cliuteach, 
Comhlan ùr do fhliochd Dhiarmaid ; 
Tha d' aigne mar leodhan, 
Chuir thu moran ann gniomh dheth, 
Led' chainnt bhunnailtich phuncail, 
Sar chompanach iarl' u. 

VII. 
Dhearbh thu fein a bhi fuairce, 
Ann an uaiìT as an gìaoine, 
J S ioma car air gach taobh dhiot, 
Air am'feudainn do fliloinneadh, 
Shliochd nan comhlan bu chaoineile, 
O thigh Achaloinne, 
Do'n fhuil as airde mliochd Dhiarmaid, 
Tha 'n dream chiatfhach g'am bheil thu. 

VIII. 
*Se meud na h uaifle tha *d chorp, 
Tha sir chuir mofgla a'd inntin, 
Bu mhor t fheum ann fa chogadh, 
'Nuair a b' oifhgeach Ri thu ; 
Rinn thu gnothach do chairdean, 
Gu natura dileas, 
'S cliu a chofnadh a^d naimhdean, 
'Nuair a thainic an t fiochaint. 
F tì [ 6 4 ] 

rx. 

A BhìiadhnJ a thogadh na creachan, 
S S a ioifgeadh aitreamh nan garbh-chrioch 3 
\S mor a rinn thu g'am bacadh, 
O luchd nan cafaga dearga, 
A liuthad beannadidan bhochdan, 
A rinn thu chos'nadh fan àm fm, 
Tha gu uorruidh am freafdal,, 
Ri bhi leafacha' d' anama. 

X. 
Cha b'e d' fhafan bhi 'n ti, 
Air cuid nam fior dhaoine bochda, 
Ach an leigeadh roi' d' iionuibh, 
Ann fgach tir uir 'n do chroifg thu, 
? Nuair bhiodh cach ann fna cùiltibh,- 
Re fpùindeadh 's re ropadh,- 
? S ann a bhiodh tu le d' dhaoinibh 
Amach air aodain nan cnocan. 

XI. 

Bha thu teom' air gach fear-ghleus, 
A fhiubhal garbhluich an t fleibhe, 
Bu tu roghain an t fealgoir, 
A dhol a mharbhadh na h eilte, 
Ann am fàfach na coille, 
Na 'n doire na geige, 
Bu tu namhaid a choiiich, 
Is moch a ghaoireadh fa' chciteain* I 6$ 1 

XIL 
*S maith thìg -'èileadh cruinn uafal, 
Mun cuairt air do bhreacan, 
Bonaid ghorm a hhile (hid ort, 
'S peiteag riomhach do'n tartan, 
Bròg theann air dheagh chumadh 
Mu'n troidh is cuimeir ak faiche, 
'S air do chalpanna foilìeir, 
Ofain ghaoraid as gartain. 

XIII. 

'S maith thig cloidheamh geur cuil or.t, 
Lann ùr nan tri chiaifean, 
Tana, faobharach, fuileach, 
Eu-trom, guineach, geur, fgaiteach, 
Dias chuimeir do'n ftailein, 
'Si fpairt ann ceann aifnich, 
Ann an iomachar ualach, 
'S an crios guaiiean fan fhafaa. 

XIV. 

Paidhir dhag air do ghiulan, 
B'è do rùn a bhi 'd ihiubhaj, 
Marri cuileabhair deus eu-trom, 
Gunna caol a bheoil chuthain, 
Aodharc chuimeir an fhùdair, 
Flafg chùlbhui 's beul luthaidh, 
Sgiath bhreac nam ball dlùtha, 
Lann fcriuta 'na h ubhal. 

r iij [ 66 ] 

XV. 

Cha mhios* thig dhuit biodag, 
Cho'-maith 'fa thigeadh o'n chearduich, 
Snioman lion'ora croma, 
Air a cois dhromanuich, chargnuich, 
'Si gu flnealta, fgeanail, 
Ijireach, tana' ? gle fgeanamail, 
Eidir bhonn agus mhui-neal, 
An taoim 'ian duille 's a chrambaiL 

XVI, 

Bha thu uafal a tighin, 
Air gach fìighe tha 'n taic riut, 
? S cha do leig thu fhein a rithifd^ 
Bonn don d fiighe ud feachad ; 
Fhir bu fhiobhalta bruidhin, 
Bu tu breitheamh a cheartais, 
Sàr phoiteir na dithe, 
G'an raibh 'n creidhe fial, farfuing., 

XVII. 
'S gach car a chuaidh dhiotfa, 
Ann an rioghachd na h Alba, 
Cha chuslas do mhi-chliu : 
Air do fgriob feadh nan garbh chrioch, 
Aig feothas do ghiulain, 
Bha chuis ud duit ainmeil, 
Le barantas dùbailt, 
Fhuair thu cliu na ciia-fheanchuidh* ORAN XIII. 

Oran an Taileir* 

L A dhomh^uil Bhàin mhic 6 Neacain* 
Tha 'n droch nàtur à d' phearfuin, 
Cha ghnàthaich thu 'n ceartas, 
Gus am bàfaich thu 'n pheacadh, 
'S mairg àit' ann s'na thachair, 
Am ball-fampuil gun chneaftachd, 
J A rinn gràineil an fgaiteach'd ud oirn^ 
'A rinn graineil, &c. 

Iì. 

Fhir a thoifich re ealaidh, 
Bha thu gorach a d' bharail, 
J Ga feòladh àm' charaibh, 
J S gun mi t' fheòraich, no t' fharaid, 
Chuir thu fgleò dhiot is fanoid, 
Cho dhiubh 's deoin leat no's aimdeoin,, 
Tha mi 'n dòchas gu'm faigh thu do leoir 3 
Tha mi, &c. [ 63 ] 

III. 

Dhamh-fa b'aithne do bheufan ì 
Tha thu ain-eolach, beumnach,, 
Is do theanga mar reufar, 
Le tainnead 's le geiread, 
Thug thu deannal damh fhein dith, 
O's ann agad tha 'n eacoir, 
Com' nach paidhin thu 'n 'eirig do fgeoiL 
Com' nach, tsfc* 

IV. 

'S tu chraobh ghrodlaich air crionadh,. 
Làn mofgain, is fhineag, 
A dh'fhàs croganach, iofal, 
Gaoraid, crotach, neimh-dhireach, 
Stoc thu togairt a'n ghriofaich, 
A thoill do iofgadh mar iobairt, 
Leig thu 'n foifgeul air di-chuimhn' gu mor # 
Leig thu, Zsfc. 

V. 

Bu bheag an diùdhail è thachairt, 
An là thùr thu na facail, 
Dà phunnd agus cairteal, 
A dh'fhùdar cruaidh, fgairteal, 
A bhi à d' bhroin air a chalcadh, 
'S bhi 'g ad' fgàineadh le maitfe, 
Gus am fàkdh tu d' ablach gun deo, 
Gus, toV. t $9 1 

VI, 
'S blionach rithinn gun fheura thu $ 
Ge do bhitheadh tu 'm feithe, 
Coin is fithich a' d' theumadh-, 
Cha bhiodh an diol beidh ac'. 
'S tric thu teann^air 'na h eibhlean, 
Bhreac òo fhuimeir gu t èiflich, 
Blàth an tein? air do fhleifdibh gu mòr, 
Blàth, cìjY. * 

VIL 

O nach Tàileir. is fhiu thu 5 
Chuir càch as a-' chuirt thu ; 
BiMh tu ghnà ann 'fna cùiltean^ 
A' càradh nan lùireach, 
Bu tu afuin nan clùtan,. 
? S tric a fhùidh thu fàn fmùrach, 
'Nuair a bhithinns' air cùi fir nan croc^ 
'Nuair, bfc. 

VIII, 
'S è do choltas r'a innfeadh,- 
Fear fop-cheannaeh, grimeach, 
Gun bhonait, gun phior-bhuic, 
Gun bhad-mullaich, gun chirean, 
IJom uiì' air a fpionadh, 
Càr gu t.uilitm a fios ort, 
Stràchd na dunach do'n fgribich mu'd che6% 
Stràchd, &c. [ ?o I 

IX. 

J S iomadh à^t' ann 's na thachair* 
An taileir MacNeacain, 
Eidir Aibain is Safun, 
Bailtean margaidh is machair, 
'S tric a fhealg thu air praifich, 
O nach d' fhalbh thu le clapa, 
Choidh' cha mharbh e duin' aca do*n t fiogh r 
Choìdh', &c. 

X. 

'S duine dona gun mhios u, 
Dh'f has gun onair gun ghliocas, 
Fear gun chomas gun bhriofgadh,. 
Chaill do fpionnadh 's do mhifneach, 
Leis na rinn thu do'n bhidfeachd, ; 
Bu tu 'n flaidhtire mifgeach, 
J S cian o'n thoill thu do chuipeadh mu'n 61* 
'S cian, &c. 

XI. 
'S iomadh ceapaire ròmais, 
Rinn thu ghlacadh a' d' chrògan, 
Is bhi ga ftailceadh le d' òrdaig, 
Ann ad chap dheudach fgòrnach, 
'S reamhar farfaing do fgornan, 
Brù mar chuilean an òtraich, 
Fhuair thu urram nan geocach rc d' bheo^ 
Fhuair, &c. C 7* ] 

XII. 

Bi'dh na mnathan ag ràir, 
^Nuair a rachadh tu 'n airidh, 
Gun tolladh.tu 'n t aros, 
Ann 'fam bitheadh an càife ; 
'Nuair a dh'itheadh tu pairt deth, 
*S a bhiodh tu air tràfgadh, 
Ann fa' mhuidhe gu'n fpàrr thu do chrÒ£ 5 
Ann, &c. 

XIII. 
'S tu 'n tollaran cnàimhteach s 
Ge bu ghionach do mhaileid, 
Tha do mhionach air t' fhàgail, 
Gun chrioman deth làthair, 
Cochall glogach mu d' àruinn ; 
Tha do fgamhan is d' àinean 
Làn galair is fàilaieh, is chos, 
Làn ? &o. 

XIV. 
Beul do chlèibh air a thachdadh 5 
Air sèideadh 's air brachadh, 
'S è gu h 'eididh air malcadh, 
} S mòr fheum air a chartadh, 
Ga-ch aon ea-cail a' d' phearfahi, 
Oaitheamh, 'eitich, is cafdaich, 
Gus an d' eirich do chraicean o' d' fheoi^ t 72 ] 

xv. 

Tha do chrèuchdun, 's do-chu'ifiean, 
Xàn ea-cail is tnafdair, 
■S thu feumach air furtachd, 
Tha 'n deideadh a' d' phluicin, 
r S thu t eigin le clupaid 
D' anail bhreun, gu trom, murtaidh, 
9 S mairg adh'f heachadhdhiot moch-thradothÒQndj 
9 S mairg, &c. 

XVI. 
Do dheud fgrob-bhearnach, cabach, 
Am bheil na fgòir-fhiaclan glafa, 
Mofgain, còfacha, fgealpach, 
Luibte, grannda, cam, feaehta, 
A null 's a nall air an tairiìnn, 
Cuid diubh caillt, air dol afad, 
? S na bheil ann diubh air fpagadh do bheoil, 
'S na, &c. 

XVII. 
Bi'dh na ronnan gu filteach, 
'Nan tonnaibh gorm, ruidhtcach, 
A gabhail toinnearnh o d' liopan, 
Thar cromadh do fmige 5 
'S dorcha doilleir do chlifneach, 
Comh-dubh ris a phice, 
Uchd na curra, cean circ' ort, gob geòidh, 
Uchd, &c. [ 73 ] 

XVIII. 

Do mhaol chruacach air faileadh> 
Gun thluafan, gun fhaiilean ; 
Tha thu uainealach tanna, 
Co'-chruaidh ris an darach ; 
'S thu gun fuanach, gun anarr, 
'S adh'r truais thu re d' ghearan, 
'S gu fuairthu na gaillean an reot, 
$gur, &c. 

XIX. 
Tha cean binneach 'na ftùic ort, 
Geotach, leith-cheann'ach, giugachj 
Aodan brucainneach, grugach, 
'Sròn phlucach na mùire, 
Tha cmit air do chùiaobh, 
S moran lurcuich a'd' ghlùinibh, 
Oà chois chama, chaoJ, chrùbach, gun treoir> 
Dà chois, &c. 

XX. 

Cha 'n r eil uiread nan fàiltean, 
Vig à phliutaire fpagach, 
^ach 'eil cufpach is gàgach, 
'ha thu d' chrioplach 's a'd' chraigheach, 
Uionmhor tubaifl an taleir, 
>h' fhàg an faoghal 'na thràil è, 
> rnairg a fhaòraich air h àrach 's tu òg, 
j» mairg, & c , 

G C 74 3 

xxi; 

Mu's ann do fhliochd Adhamh thu, 
Qia cholfach re càch thu, 
Aig olca 's a dh' fhàs ihu, 
O thoifeach do làithean : 
Cha 'd thig cobhair gu bràth ort, 
Gus am ibghain am bàs duit, 
*S do chorp òdhar a c'hàramh fo'n fhoid, 
? S do chorp, &.c. ORAN XIV. 

Cwuha' Ghileafpaig Achaladoir. 

I. 

Cjtur muladach tha finn, 
Mu Mhàidfeir Achaladoir-; 
E bhi dhi air an airearnh, 
'Nuair thainig càch thairis oirn', 
Chuaidh gach duine g'an àite, 
'S an leith-pàigh 'ga tharuing ac', 
f S ann tha eifean air fhàgail, 
Ann fan àr-fhaich gun charuchadh* t 75 *J 

II. 

Bu cheann-feadhna deas calm' thu 5 
'N àm dhuit falbh as an fhearann fo, 
Air thoifeach na h armailt, 
Far 'na dhearbh thu do cheann-ardachd, 
Chaidh tu null air muir-dhubh-ghuirm., 
'S bhi 'ga ftiubhradh le Maraichean, 
Dol ma choinrreamh nam Francach, 
" Is iad 'nan camp air gach Gearafdan* 

IIL 
Bha thu cruadalach, dana, 
Ann fgach càs a bhìodh barraichte, 
A' dcl air h adhairt fna blaruibh j 
Bu neo-fgàthaeh 'gan taruing thu, 
Thug fin thu gu àite, 
'S theireadh each gur tu b'airidh air 3 
Bha do mifneach is d' eolas, 
Mar à dh' fhoghnadh do fheanalair* 

IV. 
Bha d 1 aigni mar leomhan, 
Ann am mòr-chuis, le fearachas $ 
Brais is àrdan le cheile, 
Ann àm feuma no cabhaige, 
Lamh chruaidh air chul fceith, 
Cho' treabhach 's ab' aithne dhamh ; 
? S ann àm bhualadh nan fpeicean, 
Cha raibh deilìn ann ceangal riut. E 7<5 ] 

V. 

Be do rnhiann na 'h airm ghaifge., 
Bhi gu acuineach, farumach j 
Coiliobhar caol fnaithte, 
Nach do dhiult a fnap aingcal duit,, 
Lann thana, gheur, flailin, 
Chruaidh, laidir gu gearradh, 
Deigh fpionna do laimhe, 
Bhiodh do namhad 'fa gcaranach. 

VI. 

Awn an là blàr champin, 
^Nuair bhuail an tacaid an feanalair, 
Chuaidh a lot ann fan àraich, 
J S dh'fhàg cach a cail foladh è, 
Thug thu rnach e air ghiulan, 
'Sin an turn nach raibh aithreach dhuit^, 
9 N àm fuithe na cuirte, 
? S gach aon chuis be do charaid è. 

VII. 
'S è la Phealan-houfain 
A rinn an diuthail gu 'h ath-ghaoraid r 
'Nuair a thuit an commandaìr, 
A' b' aird' air na fearuibh 'ud, 
Air a phicaid a bha thu, 
Ofeionn chàch fhuair thu barantas, 
Ann an onoir na rioghachd, 
'S an righ fhad 's bu mhairthean thu. t 77 3 

VIII. 

Ge do theireadh luchd fàoineachd, 
An taobh fo gu h ain-eolach ; 
Gu'n do thearuing fliochd Dhiarmad, 
Gun reabadh, gun ghearradh ann, 
'Nan fealiadh iad aireach, 
'S gu'm bi 'n f hirin a chanadh iad \ 
'S mòr ar call le Righ Deorfa* 
O'n a thoifich a charraid fo 

IX. 

Chaidh Gilefpic a bhualadh, 
Thain' an luaithe na deannuimh ah> 
Far nach fhaiceadh è naimhdean, 
*S craobhan arda 'gam folach air ; 
Thuit mifneach na pàirti 
A bha 'n la' fin ann caradh dhuit 3 
Bha 'n taic air am fàgaii, 
'Nuair a bha thu gun anaiì ac'. 'Nuair a thainig a-ghàfaid, 
Thug fios do bhàis thairis duiun^ 
Bu mhuladach, craiteach, 
Do bhrathair, 's do phearuichean $ 
Do chleamhnun gu 'h àraid, 
'S do chairdean a bharrachd orr' 5 
'S bu mhor an cin-fàth aìr, 
'S 'nu bha air an aire-fin. 
G iij c 73 1 

XI. 

Bha thu maith ann àm fìochaint,. 
Gu fiobhalta, farafta,, 
Cho-uafal ad' inntin,- 
'S gu'm bu ghrinn gach ni chanadh tu ; 
Mar bu dual duit òd fhins'reachd, 
Thaobh gach ]inn a chaidh tharud diu^ 
Cruaigh a fheufamh na Jàruch, , 
'S bhi blàth an àm caruinis*. 

XIL 

Bu tu maighifdir na tuatha,- 
*S an deagh uachdaran fearruin, 
Ann àm paighe dhuit cifean, 
Cha bhiodh dith air do theanandan %, 
'Stu nach fealladh gu miothur 
AÌr an ni thoirt a dh'ain-deoin uap', 
'Se bu mhianaeh led' inntin, 
Iad a chinntin mar raineach dhuìt. 

XIIL 

Bu tu croidhe na feile, 
Ceann na ceil' is a cheanaltuis, 
Bu mhaith labhairt is leirfin, 
'Nàm dhuit fein bhi meafg aithnichin 5 
Sàr phoiteir an fhiona, 
Lamh dhioladh nan galan thu, 
Marcach funntach eich cheumnaich, 
Bhuithneadh rèis ann an cabhaig thu. C 79 'J 

XIV, 

'S an deireadh an' t famhraidh, 
Thug do naimhdean an aire dhuit, 
'Nuair a fhuair iad o'n champ thu, 
Air command a mhòr chaìla dhuin,. 
'S adhbhar mulad as campuir, 
Do gach aon duine dhearadh ovt 3 
Bhi cluinntin do bheufan, 
'S gun tu fhein a bhi mairtheàn ac\ ORAN XV. 

CurnhcC Chailein Glinn-ìuthmr 

I. 

Dmaointean truagh a th'air m' aìgne, 
Dh' fhàg orm fmuairean, is airfneul, 
Ann àm gluafad am leabidh, 
Cha chadal ach dùifg, 
Tha mo ghruaighean air feachda 3 , 
Gun dion uair air mo rofguibh, 
Mu'n fgeul a chualas o'n Appuin, 
A ghluais a chaifmeachd 'ud duìn', E 80 1 

Fear Glmn-iuthair a dh£ oirnV 

Le puthar luchd mio-rùin, 

Mo fgeul duthach r'a mnfeadh 

Thu bhi M {hine' fan ùir, 

'S truagh gach duine do 'd dhilfean,. 

G'n a chuaìth do chorp prifeil, 

Ann cifte chuthainn,. chaoil,. dionaiehj 

'S ann an lin-anart iir. 

II. 

B'e fin an corp aluin, 
'Nuair bha thu roimhe fo 'd fhlainte^ 
Gun chion. cumachd, no fas ort, 
Gu foìnnimh, daicheil, deus, ùr, 
Suairce, foifmneach, failteaclv 
Uafal, iorafal, baidheil, 
Caoineil, cineadail, cairdeil, 
Gun chron r'a gh'rait air a chùl, 
Làn do ghliocas, 's do leirfin, 
Gu dana, miofnachail, treubhach, 
Gach ait' an firte gu feum thu, 
'S ann leat a dh'eireadh gach cùis 1 
B'e do choimeas an dreagan, 
Na 'n t feothag 'fna fpeuran, 
Co bu choflach r'a cheile 
Ach iad fein agus tu ? 

III. 
'S cruaidh an teacair a thainfc, 
*S truagh mar thachair an dràfla, [ «> 3 

Nach do meachuin thu 'ar-t àite, 

'N do ghlac am bàs.thu. aìr thiis | 

Suas o chachuile ghàruidh, 

Fhuair thu 'n tacaid a chràith m\ s 

'S gun do thaic a bhi laimh riut, 

'Nuair gha^K iad fàth ort o'd clml, 

Air do thaobh 's thu gun chomhradh^ 

San àm 'h do chaochaii an deo uait, 

D' uil chraobhach, dhearg, bhoidheach^ 

à gabhail dorta 'na brùchd, 

Le gniomh, an amadain ghòraich s 

A bha gun aithne gun eclas, 

A chreic anam air ftòras, 

Nach do chuir ann tròcair a dhùiL. 

IV. 

B'e 'n croidhe gun tioma, gun deìfero 5 
Gun àdh, gun chineas, gun cheatamh,, 
A chuir lamh a'd mhille gun reafan,. 
Le cion ceil' agus tùir, 
'Se ghlàc mar chomhahi' an eucoir 3 
'S boc an gnothach mar dh'eirich^ 
Dh'fhàg è finne fuidh euflain^ 
Is e fein 'na fhear cuirn, 
*S ge nach fàmhach a leaba* 
Le eagal a ghlacadh, 
Cha 'ne tha mi 'g acain, 
Ach mar a thachair do'n chùi% 
An t armun deus, tlachdmhor, 
A tha 'n d'ràft* ann Ardchàtaiu, C 82 3 

An deis a chà-ramh an tafguidh* 
Ann àite codail nach dùifg. 

V. 

'Se do chadal gu fioruidh, 
A dh'f hàg m* aigne cho tiomhaidh & 
'S tric fmaointeana diomhain, 
A tigh'n gu dian orm as ùr, 
'S trom a dh'fhàs orm an iargain r 
As goirte tàrfa na 'm fìadhrus, 
Mo chomh-alt àluin, deus, ciatfaclv 
An deis a reubadh gu dlù' ; 
Mile molachd do'n laimh fin, 
A ghabh cothrum is fath ort, 
A thug an comas do r n lamhach, 
'Nuair chuir e 'n Spàinteach r'a ftmil^ 
Sgeula foilleir a b' àil leam, 
Gu'n cluinnt' am foilais aig cach, 
E bhi dol ri erommaig le fàradh,. 
Gus am miofa dha-fa na dhuinm 

VI. 

Ge b'e neach a rinn plòt ortj. 
Le droch dhùrachd o thoifeach, 
Bu dana chùis dha tigh'n ort-fa, 
Na do lota as ùr ; 
Bha 'na rùn bhi gu h olc dhuit, 
'S gun a chroidh' aig aodan a nochdadh, 
'S ann a thain' è fàmhach mu'n chnoean, 
>S a ghabh ort focair o'd chùl. t 83 j 

'S e mo dhiùthail a thachair, 
Ann àm do'n fhùdar 'ud lafadh, 
Nach raibh 'ad chairdean ann taic riur, 
Na bheireadh aichearnhail diù' ; 
'Sa liuthad fiuran deus, tlachdmhor s 
Nach gabhadh cùram ro' bhagra, 
Ji. chuireadh fmùid ris an Appuin, 
A chion gu'm faiceadh iad.ihu* 

VII. 
''S trom a phaigh finn an iobairt s 
A chuir ar namhaid a dhi oirnn, 
Ged' tha 'n aich'mhail gun dioladh^ 
Thig fhathafd liondan mu'n chuis, 
Chuireas ejàch : ann ftaid iofail, 
Airfon an aileagain phriofail,^ 
Bh' ann fan àite mar fhirean, 
A chleachd firinn is cliu 1 
'S boc an nuaidheachd r'a aireamh, 
Gur ann an nafguidh a tha thu, 
Nach d'thainic fhathafd mu'n chàs 'ud*, 
Na dheanadh abhachd thoirt duinn, 
Ach air fhad 's gam bi' dàil ann 
Comh cheart Vtha mi 'g raite, 
Bi'dh an fhalachd 'ud paighte, 
Mun d' theid an garnhlas air chùL 

VIII. 

'S iad na fineachan ìaidir, 
$u mhaith a ghabhail do phàirti, C 8 4 ] 

Ann Righ, is Diuc Earaghaidhealj 

Nach fhaiceadh fàiìinn ad' ehùis, 

larla dligheach Bhraidealban, 

Air thùs a tighinn.gun chearbuich, 

? S gur ioma' fear armach, 

A fheas'adh calma r'a chùl ; 

Mac Caoi 's a Ìuchd leanmhuin, 

Leis an eireadh fuinn nach bu leanbuidh, 

Na laoich.buidhneach, mhòr, mheamnach, 

Le'n lanna ceann-bheartach, cùil ; 

Mac Dhom'uil duith, 's cloinn Chamroin a 

? S gu leoir a thighearnan ainmeal ; 

? S fhad o'n chuala' flnn feanchaSj 

Gu'n do dhearbh iad an cliù. 

IX. 

? S ghabh thu àite le ordugh, 
Air pàirt do Shrath-Iochay, 
? S cha b' ann air ghaol ftòrais, 
? Na los am pòrfan thoirt diù' 5 
Ach a fheufamh an còrach, 
Le meud do cheifd air an t feors' uà% 
'S an oidhre dleafnach air fogra, 
G'am bu choir bhi 'fa' chùirt : 
$ S ge do theireadh luchd faoineachd 3 
Gu'n raibh 'd airerfa daonan, 
Bhi fgainneart nan daoin ud, 
Na 'n leigeadh fgaoilteach. air.chùl, 
Chite fhathafd a chaochladh, 
Num fuighe tu faoghal, C 8j ] 

Gur è bhi tarruing luchd gaoil 01% 
As gach taobb, a bha 'd ruu, 

X. 

Bu tu croidhe na feile, 
Dh' fhàs gu tighearnail, ceut'ach, 
1 Ann lathair briiheamh Dhuineidin 5 
'S tric a reitich thu oùis j 
"'S oil leam caramh do 'cheud-mhna, 
''S òg a banntrach ad' dheidh i 3 
Lion campar gu leir i, 
O'n a dheug a ceile deus, ùr ; 
Fhuair mi 'n fealladh nach b' aoibhni, 
Wkn uaigh mud' choinnimh 'ga reitich, 
'S truagh.gach comman thug fpeis dhuitj 
O'n chuaidh tu fein ann fan ùir, 
*S gun dùil a riois' ri thu dh'eiridh, 
'Se dlrfhàg mife fuidh eu-flain, 
I Bhi 'n diu ag innfeadh do bheufan, 
S nach d' thig thu dh'eifdeachd mo fgiùil R ORAN XVI. 

Marbh-rann coìltch, 

I. 

j_\n cuala nbh an t fealg, 

A bha ainmeal air feadh nam bailtean \ 

Rinneadh i fan an-moch, 

'S cha b* fhear dhuinn i bhi fa mhaduin % 

O'n a' bha i cearbach 

Le dearbhadh, 'nuair chuaidh i feachad, 

Cumaidh finn am foirm, 

Gu'n raibh'n dorch ann, 's nach fheudta faicinn, 

? S olc a.n obair oidhche, 

Le coinnlean, ged' thekì an lafadh, 

Gunnaireachd dhaoin òga \ 

?S i ghòraich a thug amach iad. 

II. 
Chùal iad fa h uil' aite, 
Am breamas a rinn Pàraic, 
'Nuair a dh'innis è ào chàch è, 
Gu'n d' thainig an croman-lachdan, 
Bheireadh' e na bòidean 
Gur mòr è, 'fa bhroileach glas air, 
Is gu'n do luidh è direach 
Air cirein mulaich na h aitreabh, [ 8 7 ] 

Mur cumadh a' chomhl' e, 

Gu'm biodli na h eoin air an fgapadh j 

Nach mòr a bhi'odh beo dhiubh, 

Gu'n leon mu'n d' thigeadh a' mhadain, 

III. 

Sin 'nuair ghlac an fealgair, 
An gunna blr air an ealchain, 
'S chuir è luaith gharbh innte, 
Dairearach do.'n acfuin Shas'naich : 
Chum è fùd r'a ftiealbhan, 
'S gu'm b' fhear gu'n rachadh i feachad, 
*S ann a rinn e marbhadh, 
A b' ainm-ic a ìeithid fhaicinn. 
'Nuair a las am fùdar, 
'S è 'n dùil gu'n dianadh è thapadhj, 
: Se coileach an dùnain, 
A bha 'n a chrùban fa cnlappaiì. 

IV. 
B'è iìn an coileach boidheach, 
Bha cuid air.fiamh an òir dheth, 
Cuid eile mar na ròfan, 
'S bha mòran deth mar an fneachda* 
Bu leathan a chrògan, 
B'è 'n fmògairneach è air faithche y 
Bu ro-mhaith na botan, 
An ròmaich' a bh' air a chofan j 
Bha fpuir air a fpògan, 
Bha còrr a dh'ionnfuidh a' ghleachdaidh; 

Hij E 88 J 

'Nuair a thigeadh Di-màirt', 

A bhiodh càch a' feuchain an gaifge* 

V. 

B'è fìn an coileach ceutach,, 
Bha colfach ris a' pheacaig, 
? S an uair a chuaidh a reubadh, 
B' è 'n dèifean leam bhi 'ga fhaicinn, 
Cha kighifeadh leigh £, 
? Sa ehreuchdan a' dol am braifead^ 
Tonnan g'a fhuil chrao'aich, 
A taomachadh as a chraicean. 
An t fealg a rinn na daoine, 
Gun faoireachadh.fad' air aftar, 
Gun uchdach a dhireadh, 
Ach eidir a ghriòfach 's an ftairfneacn* 

VL. 
'S an dithifd thug am binne, 
9 S a dh' fhàg è firi 'na fhineadh, 
B' è 'm breitheamh rinn a dhiteadh 
'S b'è 'n giomanach rinn a leagadh, 
'S cha 'n fhàgadh iad fhios è, 
Nam fuigheadh è firinn is ceartas : 
Cha d'rinn è riamh ea-coir,, 
'S deadh bheùfan aige mar fhafan, 
Theannadh è re eigheach, 
Gu h eifeachdach 's finn 'nar codal*. 
ìs dhùifgeadh è gu leir finn, 
'S gu'n eireamaid ann fa mhadain r E 8 9 ] 

VII. 
Chuaidh litir a Shrath-eirion y 
A dh' ionnfuidh nìon Sheumais,. 
A dh' innfeadh ceart an fgeula, 
Do'n tè dhiubh air am bheil Seh\ 
Gu bheil finn fuidh champar, 
O'n àm an d' thainig an fneachda, 
Mu'n choileach a chaill finn, 
A's gann a dh' fheudar a fheachnadh* 
O's tè nach 'eil teann i, 
? S n-ach ganndar a rinn i chleachdadh,,, 
Gu'n dean i rumn fàbhor, 
C's àmhaift rud a bhi aice. 

VIII. 

Beannachd aig an righbhinn, 
A bha gu fuairce fiobhailt, 
Nach do leig air di-chuimhn', 
An fgriobha fm a chuir dha-thigh t, 
Chuir i g^ì 'an tir {o, 
Le fìoltaiche do na cearcan, 
'S ghiulain e gu riomhach, 
A ghibht phriofail ud na achlais. 
Tha dreach an fhir a dh r f hàg fìnn^ 
A fàs air an fhear a th' againn 5 
'S o'n tha e«na àite,. 
Saoiìidh càch gur h è mhac è. 

Hiij ORAN XVII. 

OraHy mdr gun deanadh Nìan e do Nìain eilK 

I. 

L/HUTR nian du r Raineach orm , ''farran is mi» 

thlachd, 
Naeh cuir rni dhiom- le cabhaig an- dràft, 
Ghaoid i mo fporran, 'fna dollair gu lionmhor, 
Bh' agam fu' 's niofal feathamh re m' laimh. 

II. 

Nam biodh a chail' 'ud gu daingeann am priofan, 
Rachuinn g*a diteadh dh'io.nnfuidh a bhàis *, 
A cnion gu'n do ghaoid i 'n rud beug bha fa r 

ehlùdan, 
Bh' agam fa' chu.il nach d* innis mi chàeh.. 

III.. 

'S muladaeh mife gun fhios ciod è nr mi> 
O'n a tha mi gun fearrach,. gun lair, 
Gun chaora, gun oifg, gun ghabhar, gun mhi- 

feach, 
Gun a mart min a chraoimeas am blàr, II t 9* 1 

IV. 

Cha raibh mi gun airgiod gus an cP f halbh e 
go mi-mh'aii, 
Leis an te chrion nach do fheal air mo chas, 
Rinn i mo chreachadh 's bu pheacach an ni dhi% 
Mis 'a chuir fios, gun i fein chuir a naird* 

V, 

Ciomar a cheanuicheas mi camruìg na side^ 
Na 'n leig mi dhiom è tuille gu bràth $ 
Ged' thig a marfant le phachda do'n tir, 
Cha 'n fhaigh finn aon sion bhios aige air dàil. 

VI. 

Bha mho chuid ftorais am phoea co-uallach^ 
'S ged' a bhiodh buaile mhart air mo fgàth, 
9 Si rinn an eu-coir a bheifd a thug uam è, 
J S tha mi fu' ghruaim 'o mhaduin Di-mairt. 

VII. 

A rigli nach raibh mairlich na cearna fò *b 
rioghachd, 
Ann fa mhuir iofail, fada 'o thràigh ; 
Is caile dhuth Raineach fan eummain an iochda-r. 
Chuideaeha bi' do phartan nan fpàg. ORAN XVIII. 

Qran Bein-Douraìn, 

/lirjbnn, PiobaireachtL 

URLAR. A.n t urram thar gach beinrì 

Aig Beinn-dourain^ 

Na chunnaic me fuidh 'n ghrein 5 

Si bu bhoidhche leam 3 

Monadh fada, rèìdhy 

Cuilidh 'm fuighte fèidh, 

Soilleireachd an t fleibh, 

Bha mi fonruchadh, 

Doireachan nan geug, 

Ccill' ann fàm bi feur, 

'S foineafach an fpreidh, 

Bhios a chomhnuidh ann $ 

Greadhainn bu gheal cèir, 

Faoghaid air an deigh, 

'S laoghach leam an freud, 

A bha frcineifeach, 


I 93 3 

7 S aigeannach fear ea-trom, 

Gun mhòr-chuis, 

Theid fafanda na eitidh, 

Neimh-fporfail, 

Thà mhanntal uime feih, 

Gaidhtichc nach treig, 

Brattach dhearg mar chefr 

Bhios mar chomhdach àir ; 

9 S culuidh g'a chuir eùg, 

Duin' a dheanadh teuchd^ 

Gunna bu mhaith gleùs, 

Ann glac òganaich, 

Spor ann fam biodh bearn* 

Tarran air a ceann, 

Snap a bhuaileadh teann, 

Ris na h orduibh i; 

Ochdihlifneach gun fheall, 

Stoc do'n fhiòdh gun mheang 3 

Lotadh an damh feang, 

Is a ieonadh è. 

'S fear a bhiodh mar cheaird, 

Riu' fonraichte, 

Dh' fhodhnadh dhoibh gun taing, 

Le chuid feolanain ; 

Gheibhte fud re àm 

Padruic ann fa' ghleann^ 

Gilìean as coin fheang, 

'S e toirt orduibh dhoibh y 

Peileirean nan deann, 

Teine g'an cuir ann, C 94 3 Eilid nam beann àrd, 
Theid a leonadh leo. SIUBHAL, 
II. 

'Si 'n eilid bheag, bhinneach, 
Bu-ghunuiche fraonadh, 
Le cuinnein geur, biorach,. 
A fìreadh na gaoithe, 
Gafganach, fpeireach, 
Feadh chreachan na beinn, 
Le eagal roimh theine, 
Cha teirin i 'n t aonach y 
Ge do theid i na cabhaig, 
Cha ghearain i maothan j 
Bha fmnfireachd fallain, 
'Nuair a fhineadh i h annail^ 
'S toil-inntin leam tannafg,, 
G'a lanngan a chluinntm, 
'Si 'g iarraidh a Ieannain> 
'N àm dairaidh le caoi'neas, 
? S è damh a chin alluidh 
Bu gheal-cheireach feaman, 
Gu caparach, ceann-àrd, 
A b' fharumach raoiceadh, 
*S è chomhnuidh 'm Beinn-douraih> 
'S e eolach m'a fraoinibh. 


E 95 3 

*S ann am Bein-dourain -, 

Bu mhòr dhamh r'a innfeadh, 

A liuthad damh ceannard, 

Tha fanntuin fan f hri ud, 

Eilid chaol, eangach, 

'S a laoighean 'ga leantuin, 

Le 'n gafgana geala, 

Re bealach a direadh, 

Re fraoidh choire-chruiteir, 

A chuideachda phiceach : 

'Nuair a fhineas i h iongan, 

^S a theid i na' deannaibh, 

Cha faltradh air thalamh, 

Ach barra nan inean, 

Co b'urrain g'a leantuin, 

A dh' fhearaibh na rioghachd ? 

5 S arraideach, farumach, 

Carach air grine, 

Achòifri nach fhanr.dh 

Cnè fmal air an inntin 

Ach caochlaideach, curaideach 

Caol-chafach, ullamh, 

An aois cha chuir tru'm orra, 

Mulad, no mi-ghion ; 

'Se ihlànuich an culaidh, 

Feoil mhàis, agus mhuineil, 

Bhi tàmhachd am bunailt, 

Ann cuilidh na frithe, 

Le àilleas a fuireach, [ 9 (S ] 

Air fafach *n an grunnaibh, 
'Si 'n àfain a mhuime, 
Tha cumail na ciche 
Ris na laoigh bhreaca^ bhallachy 
Nach meathluich na fiannta, 
Le 'n criodhaciia meara 
Le bainne na cipe, 
Oroifeanach, eangach, 
Le 'n girteaga geala, 
Le 'n corpanna glanna, 
Xe failaineachd fior uifg ; 
Le farum gun ghearan, 
Feadh ghleannan na milltich$ 
Ge do thigeadh an fneachda 
Cha 'n iarradh iad aitreabh, 
5 Se è lag a choir'-altrum 
Bhios aca g'an diodunn. 
Feadh ftacan, is bhacan, 
Is ghlacaga diomhair, 
Le 'n leapaichean fafgach, 
An taic Ais-an-tiain. URLAR, 
III. 

Tha 'n eilid ann fan fhri 
Mar bu chòir dhi bhi, 
Far am fuigh i millteach 

Glan-feòrnaineach ; f 97 1 

j Bruchorachd Is cip, 
I Luirean am bi brigli, 

Chuireadh fult is igfi 
i Air a lòineinibb. 
; Fuaran ann 's am bi 
. Biolaire gun dith, 
i ?S milfe Iea' na 'm fion^ 
r*S è gu'n òladh i. 
I Cuifeagan is riafg,^ 
I Chinneas air an t iliabh, 
"f B' annfadh lea' mar bhiadh 
i; Na na foghlalcheaii. 

'S ann do*n tiochd-an-tir 
| A bha fcghar lea', 
i. Sobhrach is eala-bhi 
I ? S bara neònagan : 
I Dobhrach bhallach, mhin, 
I Ghobhlach, bharrach, fhliorn 5 

I Lcintean far an cinn 

I I 'na mòthraichean. 
-Sùd am pòrfan bidh 

I Mhèudaicheadh an cli, 

Bheireadh iad a nios 
! Ri àm do-lith'chean : 
IChuireadh air an druim 

Brata faille cruinn, 
!Ì Air an carcais luim 
!3Sfach bu lòdail. C 98 ] 

B' è fin an caidreamh grinn 

Mu thrà' nòine, 

'Nuair a thionaladh iad cruinn 

Ann fa' ghlòmuinn : 

Air fhad 's ga'm biodh an oidhch', 

pad cha d' thigcadh ribh, 

Fafgadh bhun an tuim 

B' àite còmhnuidh dhaibh, 

Leapaichean nam fiadh, 

Far an raibh iad riamh, 

Ann aonach farfaing fial, 

5 S ann am mor-mhonadh. 

*S iad bu taitneach fiamh, 

'Nuair bu daithte am bian, 

? S cha b'i 'n airc am miann, 

Ach Beinn-dòrain. 

s 1 u E h A L. 

IV. 
A bheinn luifeanach, fhailleanach, 
Mhcallanach liontach, 
Gun choi'-meas 'ga falluing 
Air thalamh na Criofd'achd j 
'S ro-ncònach tha mife, 
Le bòidhchead a fliofa, 
Nach 'eil còir aic' an cifte 
Air tiotal na rioghachd : 
'S i air dùbladh le gibhtibh, 
fl S air lùifreadh le miofaibh, ì 99 1 

Nach 'eil bichiont' a' brifteadh 
Air phrifeanaibh tire : 
Làn trufgan gun deireas, 
Le ufgruichean coille ? 
Bar guc' air gach doire, 
Gun choir' ort r'a innfeadh 5 
Far an uchd-ardach coileach, 
-Le mriutaichibh loinneil, 
'S eoin bhuchalach bheag' eile 
Le'n ceileiribh lionmhor. 
*S am buicean beag fgiulta, 
£u fguibealt' air grine, 
Gun fgiorradh gun tubuift', 
Gun tuifleadh gun diobradh, 
Crodhanach biorach 
-Feadh coire 'ga fhireadh, 
Feadh fraoich. agus fi rich, 
Air mhireadh 'ga dhireadh % 
Feadh rannoich is barraich 
Gu'm b' araideach inntirìn, 
Ann an iofal gach feadain, 
'S air àirde gach creagain, 
Gu mireanach, beiceafach, 
Eafgonach sinteach. 
'Nuair a theid è 'na bhoile 
Le clifge fa' choille, 
Is è ruidh feadh gach dcire, 
Air dheireadh cha bhi è. Leis an eangaìg bu chaoile 

'S è b' ea-truime sinteag, 

Mu chnocanaibh donna 

Le ruidh dara-tomain, 

'S e togairt ann coinniumh 

Bean-chomuinn os 'n iofal.. 

Tha mhaoifleach beag bhranngacli 

Sa' ghleannan a chomhHuidh, 

'S i fuireach fan fhireach 

Le minneinean òga : 

Cluas bhiorach gu claifteachd, 

Siiil chorrach gu faicinn, 

*S i earbfach 'na cafan,, 

Chur feachad na mòintich. 

Ge do thig Caoilte 's Cuchullin, 

'S gach duine do'n t feors' ud, 

Na tha dhaoine 's do dh' eachaibh, 

Air fafta' Righ Deòrfa, 

Kan tearnadh a croicean 

O luaithe 's o lafair, 

Cha chual' is cha 'n fhac' i 

Na ghlacadh r'a beo i ' r 

? S i grad-charach, fad-chofach^ 

Aigionnach neònacb, 

Geal-cheireach gafganach* 

Gealtach roi' mhadadh, 

Air chaifead na leachdainn 

Cha faltradh i còmhnard. [ 101 ] 

'Si noigeanach, groigeafach, 
Gog-cheannach, fòrnach : 
Bior-fhùileacb, fgur-fliuileach, 
Frionafach, furachair, 
A fuireach' fa' mhonadh, 
Ann do thuinich a feòrfa, 

u R L A R. 

V. 

B'i fin a' mhaoifleach luaineach, 
Feadh òganan ; 
Biolaichean nam bruach 
'S àite-còmhnuidh dh'i, 
Duilleagan nan craobh, 
Bileagan an fhraoich, 
Criomagan a gaoil, 
Cha b'e 'm fòtrus. 
A h aigneadh ea-trom tiMrfy 
Aobhach ait gun ghruaim, 
Ceann bu bhraife, ghuanaich;e ? . 
Ghòraiche ; 

A' chrè bu cheanalt' ftuaim, 
Chalaich i gu buan 
Ann gleann a 5 bharaich uàifiè 
Bu nòfaire. 

'S tric a ghabh i cluani 
Sa' chreig mhòir, 
O'n is miofail leàtha bhi luan 
Is a dhòmhnach ann : ■.:.. [ 102 } Prìs an dean i fuain 

Bichionta m'an cuairt, ' 

A bhrifteas a' ghaoth tuatfr, 

'S nach leig deo orra, 

Am fafgadh doire-chrò, 

An taiceadh ris an t fròTir, 

Am meafg nam faillean òg 

Is nan còfagan. 

Mafgadh 'n fhuarain mh6ir, 

'S è pailte gu leòr, 

'S blafda iea' na bheoir 

Gu bhi pòit orra. 

Deoch do'n t fruthan uafal 

R'a 61 aice, 

Dh' fhàgas fallain fuafgailteacb 

Ogail i : 

Grad-charach re uair, 

'S eathlamh bheir i cuairt 

'Nuair thachaireadh i'n ruaig 

'Sa bhiodh toir orra. 

'S mac-bhuidh daitht' a fnuagh, 

Dearg a dreach fa tuar, 

S gur a h iomadh buaigh 

Tha mar chòmhluath orra-; 

Fulangach air fuachd, 

Is i gun chum' air luathas : 

Urram claifteachd cluas 

Na Rinn-Èorpa dh'i. C 103 3 S I U B H A L < VI. 

Bu ghrinn leam am pannal 
A' tarruing'ann ordugh, 
A' direadh le farum 
Ri carraig na fròine. 
Eidir fliabh craobh-na-h-ainnis 9 
Is beul choire-dhaingein 
Bu bhiadhchar greid'h cheann-ard 
Nach ceannatch am pòrfan j 
Dà thao' choire-rannoich 
Mu fgèith fin a' bhealaich, 
Coire rèidh Beinn-Achaladair 
Is thairis mu'n chonn-lon : 
Air lurgain na-laoidhre 
Bu ghreadhnach a' chòifri, 
Mu làrach-na-fèinne 
; S a' chraig (heilich 'na dheigh iin, 
Far an cruinnich na h eildean 
Bu neo-fpeifeal mu'n fhòthlach : 
f S gu'm b'è 'n aithir is an aoibhnea's 
Bhi faicheachd air rèldhlein 
A' comh-mhacnus ri chèile 
'S a' leumnaich feadh mòintich 5 
Ann am pollachaibh daimfeir 
Le fodradh gu meamnadh, 
Gu togarrach mearrachdafach, 
Ain-fheafach gòrach, C m 3 

'S cha bhiodh iot air an teangaidh 

Tao' fliios a' mhill-teanail, 

Le fion-uilit na h Annaid, 

Blas meala r'a 61 air : 

Sruth brioghmhar geal tana 

5 S è siothlagh roimh 'n ghaineamh j 

'S è 's milfe na 'n caineal, 

Cha b' ain-eolach oirn' è. 

Sùd an ioc-fhlainte mhairtheann, 

A thig a icchdar an talamh, 

Gheibhte lionmhoireachd mhaith dhith 

Gun a cheannach 1 le ftoras j 

Air faruin na beinne 

■Is dàicheala fealladh, 

A dh'fhàs ann fa' cheithreamh 

A' bheil mi 'n Rinn-Eorpa y 

Le gloinid à h uifge, 

Gu mac-bhlafda brlfg-gheal, 

Caoin, caomhail, glan, meafail, 

Neo-mhifgeach re pòit' air : 

Le fuaranaibh grinne 

Am bun gruamach na biolair', 

Còineach uaine mu'n iomall, . 

Is iomadach feòrfa. 

Bu ghlan uachdar na linne 

Gu neo-bhuaireafach rnilis, 

Tighn 'na chuartaig o'n ghrinneal 

Air ilinnein Beinn'-dòrain. 

Tha leith-tao' na leachdaiim 

Le mais' air a còmhdach, *S am fri'-choirean creagach, 
'Na fheafainh g'a choir fln. 
Gu ftobanach ftacanach 3 
Slocanach laganach, 
Cnocanach crapanach, 
Caiteanach ròmach ; 
Pafgainneach badanach^ 
Bachlagach bòidheach : 
A h aifefrine' corrach 
'Nam fafraichibh mollach 3 
'Si b'afadh dhamh mhoìladh^ 
Bha fonas gu leoir orra 1 
CÌHÌgeanach gucagach, 
XJchdanach còmhnard 5 
Le dithean glan ruiteach 
Breac miileanach fultmhor 1 
Tha 'n fhri air a bufgadh 
San trufgan bu chòir dh'L 

u R % A R. 
VII. 

'S am mona , farfaing faoin 
Glacach, frònagach ; 
Lag a' choire fhraoich 
Cuid bu bhòidhche dheth, 
Sin am fearan caoin 
Air an d'fhàs an aoidh 3 
Far am bi na laoigh 
'S na dkimh chròcach i E 106 ] 

Is è deifearach re grèin, 

§eafgoireachd g'a reir, 

? S neo-bheag air an eildeig 

Bhi chòmhnuidh ann, 

? S glah fallain a crè, 

Is banail i 'na beus ; 

Cha raibh h anail breu% 

Ge b'è phògadh i. 

'S è 'n coire chofainn gaol 

A h uiì' oganaich, 

A chunna' riamh a thaobh^ 

? S a ghabh èolas air : 

? S lionmhor feadan caol 

Air an eirich gaoth, 

Far am bi na laoich 

Cumail còmhdhalacb, 

Bruthaichean nan learg 

Far am biodh greidh dhearg ? 

Ceann-uithe gach fealg 

Fad am beo-fhlaint' *, 

Is è làn do'n h uile maoin, 

A thig amach le braon ; 

Fàile nan fugh craobh, 

Is nan ròfan ann. 

Gheibhte tachdar èifg^ 

Air a còrfa, 

Is bhi 'gan ruidh le leus 

Ann fna mòr-ihruithean j 

Mordha cumhann geur, 

Le chrann giuthais f-hein, [ io7 I 

Aig fir fhubhach threubhach 

■'Nan dòrnaibh : 

B-u (holafach a' le'um 

Bric air buinne rèidh, 

A' ceapadh chuileag ea-trom 

*Nan dorlaichean. 

Cha 'n'eil muir na tir 

A' bheil tuille' brigh 

'S tha feadh do chrich 

Air a h òrduchadh. 

AN CRUNLUAITK. 

VIII. 

Tha J n eilid anns a ghleannan (o^ 
Cha 'n amadan gun eolas 
I A leaaadh i mar b' aithne dha 
Tigh'n farafda na codhail, 
Gu faiteach bhi 'na h earalas, 
Tigh'n am faigfe dhi mun caruich i, 
Gu faicilleach, gle earraigeach, 
Mu'm fairich I ga còir è ; 
Feadh ihlochd, is ghlac, is chamhanan, 
Is chlach a dheanadh folach air, 
Bhi beachdail air an talamh, 
'S air a' char a thig na neoil air; 
'S an t afdar bhi 'ga tharruing air 
Cho-macanta ? s a b' aithne dha, 
Gu'n glacadh è ga h aindeoin i 
Le h anabharra feoltachd j C w ] 

Le tùr, gun ghainne baralach, 

An t fùil a chuir gu danara, 

A' ftiùbhra' na du'-bannaiche, 

'Sah aire ri rear-cròice *, 

Bhiodh rùdan air an tarruing 

Leis an lùbt' an t iarun-earra, 

Bheireadh ionnfuidh nach biodh mearachdaeh 

Do'n fhear a bhiodh 'ga feòladh ; 

Spor ùr an deis a teannachadh, 

Buill' uird a' fgailceadh daingean ris* 

Cha diùlt an.t frad, 'nuair bheanas i 

Do'n deannaig a bha neònach: 

9 Sè 'm fùdar tioram tean-abaich 

Air chùl an afgairt ghreannaich, 

Chuireadh fmùid rì acfuin mheallanaiclà 

A baraille Nic-Còifeam. 

B'ionmhuinn le fir cheanalta, 

Nach b'aithnealach mu fpòrfda, 

Bhi timchiol] air na bealaichibh 

Le fearalachd na h oige : 

Far am bi na fèidh gu farumach, 

9 S na fir 'nan deigh gu caithrifeach, 

Le gunna bu mhaith barrandas 

Thoirt aingil 'nuair bu chòir dhi j 

''S le cuilean foirmeal togarrach, 

'G am biodh a fliuir air bhogadan, 

'S è miol'airteich gu'fodanach 

*S nach ob è dol 'n an còmhdhail j C ic-9 J 

'Na fhurbuidh làidir cofgarrach, 
Ra inntinneach, neo-fhoifeannach, 
Gu guineach, fgiamhach, gob-eafgaidh 
San obair bh' aìg a iheòrfa ; 
'S a fhrioghan cuilg a' tog'ail air, 
j 'Gu maildheach, gruamach, doi-chiailaeh 2 

I'S a gheanachan cnuafaichd fofgailt', 
'Comh-bhogartaich r'an fgòrnan. 
Gu'm b' araideach a' charachcl ud, 
$ bu chabhagach i 'n comhnuidh, 
'Nuair a fhineadh iad na h iongannars 
Ipe h athghaoraid na mòintich ; 
Na beanntaichean 's na bealaichean 
Gu'm freagradh iad mac-thalla dhuitj> 
Le fuaim na gairme galianaich 
Aig farum a' choin romaich : 
'Gan tearnadh as na mullaichibh 
Gu linnichean nach grunnaich iad, . 
'S ann a bhitheas iad feadh na tuinne 
Ann fan luineinich 's iad leointe, 
'S na cuiieinean gu fulafgach 
'G an cumail air na muneilibru 
*S nach urrainn iad dol tuilleadh as, 
! Ach fureach, 's bhi gun deo annt'. 
! 'S ge do thubh'rt mi beagan riu, 
ì Mu'n innfmn uile an dleafd'nas orra 3 
! Chuireadh iad a' m' bhreiflich mi 
ì Le deifimearachd chòmhraidh. K ORAN XIX. 

tQran do Cbcile Nuadh-phoìfdec 

I. 

jpi M H a R a i bhàn og, 's tu 'n 6igh th'air m'aire 

Si'm bheo bhi far am bithinn fhein.,; 

O'n fhuair.mi ort coir cho-mor 's bu mha' leam, 

Xe pòfadh ceangailt' o'n chleir, 

Le cùmhnanta teann, ^s le banntaibh daingean, 

'S le fnaim a dh'fhanas, nac'h trèig : 

"*S è t fhaotain air làimh le gràdh gach caraid 

llinn ilàinte mhairtheann a'm' chre. 

U. 

-Nuair bha mi gu tinn 's mi 'n einnfeal leannàinj 
'^Gun chinnt co theannadh rium fhein, 

S S ann a chunna' mi^n oigh air bord tigh-leanna, 

\S bu mhòthar ceanalt' a beus : 

•Tharruing mi fuas ria, 's fhuair mi gealladh 

.O'n ghruagaieh bhanail bhi 'm reir : 

9 S mife bha aobhach t fhaotain marrurn, 

S S crobh-laoigh a' bharain a'd' dheigh. t IM ] 
III. 

Maduìn Di-Iuain, ge buan an t flighe> 
'Nuair ghluais mi ruidhinn mar ghaoth* 
A dh' fhaicinn mo luaidh 's rud uainn' nar dithifi 
Nach dual da rithift gu'n fgaoil ; 
Thug mi i 'n uaigneas uair a bhruithinn, 
'S anri fhuair an nion mo ghaol, 
: Is chiuirmeadh mo chluas an fhuaim a bhitheadh 
Aig luathas mo chroidhe ri 'm thaobh. 

IV. 

I Sin'nuair chuirGupid an t uldach a'm' bhroilkach^ 
: G'a fhaighdean corranach caol, [choiuinn, 

! A dhrùith air mo chuiilean, a chuir luchd air mo 
Leis an do thuit mi ge b'oil leam 's gu'n d'aom^ 
Dh'innis mi fgeul do'n tè rinn m' acain, 
Nach leigh a chaifgeadh mo ghaoid ; 
*Sè leighis gach creuchd, i fhein le feartan 
"Theachd rèidh a'm' ghlacaibh mar fhaoiL 

V. 
Bheir'inn mo phog do'n òg-mhnaoi fhomult'a 
A dh' f hàs gu boinneanta, caoin, 
Gu mi'Ieant, comhnard, feocail, foinneamh j 
Do chòmhradh gheibh mi gu faor. 
Tha mi air Iheòl gu leoir a'd' chomaln, 
A mhòid 'fa chuir thu gu faoin 
Do m' fmaointean gòrach, pròis nam boireannach 3 
'S còir dhamh fuireach le h aon. 
Kij C 112 ] 

VI. 

Chuaidh mi do'n choill' ann raibh crcinìi as 
Bu bhoifgeil fealladh rau'n cuairt, [gallain 

■S bha miànn mo fhùl do dh'fhiùran barruicht' 
Ann dlù's nam meangana fuas, 
Geug fu' bhla' o.bar gu talamh> 
A lùb mi farrafda nuas : 
Bu duilich do chàch gu brath a gearradh^ 
'S è 'n dàn damh 'm faillean a bhuain. 

VII. 
Shuldhich mi liòn air fìor-uifg tana, 
'S mi ftri' 'ga tharruing air bruaich, 
'S thug mi le fgriob air tir a ghealag* 
'S a lith mar eal' air a' chuan ; 
'S toilicht' a dh'fhag è 'n là iln m' aigne* 
An roinn a bh'agam fan uair j. 
B'i coi'meas mo cheud mhna' reult na maidne> 
Ivio chèile codail 's mi 'm fhuain. 

VIII. 
'Sè b'f hafan leat riamh bhi ciallach banarl 
Ri gniomh, 's ri ceanal mna-uaifl' ; 
Gu pàirteach, bàigheal, blà', gun choire, 
Gun ghiamh, gun ghoinne, gun chruas, 
Gu dèirceach, daonntach, faoilidh, farrafd*> 
•Ri daoine fanna, boc', truagh ; 
Is tha mi le'd' fheòl, ann dòchas ro-mha% 
Gur lòn a d' anam do dhuaist t "3 ] 

IX. 

Chuìr mi air thùs ort iùl as aithne, 
Le fùgra' ceanalta, fuairc, 
'Nuair theannain riut diù', bu chùraidh' d' anail 
Na ùbhlan meala 'gam buain : 
Cha bhiod-h fgeul rùin air grunnd mo ftamaic,. 
A b 1 fhiu, nach mealladh i uam ; 
Nan cuireadh i cùl rium 's diulta' baileacb,, 
Bu chùis damh anart as uaigh. 

X. 

Do bhriodal bla fdo mharan -milis, 
Do nadur grinneas gach uair, 
Gu bialchair gaireach aluinn coineil, 
Gun chàs a thoille. dhuit fuath, 
Chuir i guin bhais fad rai 'm bhuineal 
Dh'fhag lan mi mhulad fa ghruaim 
Nuair thuig i mar bha fa thàr mi nukidh 
Ghrad fpar i 'n cunnart ud uam. 

XI. 

'S ann thog e mi 'm pris o'n tiom.ib 'iì uraidfc 
An ni 'fan urrain a fhuair, 
J Sgusb do'n ire fhior-ghloin chrujnec.:...: 
An fiol a's urramachbuaidh. 
Sin na chuir mi co-riomhach umad 5 
Bha d' ìnntin bunailteach buan : 
Lionadh do fgiamhachd miann gach dulrse, 
An dreach, fiamhj an cumachd 5 's an fmiagh, 
Kiij [ "4 3 

XII. 

Do chuach-fhalt bàn air fàs cho-barrail,- 
9 Sa bhàr ìan chamag as dhual j 
T aghaidh ghlan, mhàlta, nàrach, bhanail, 
Do dhà chaol mhalaidh gun ghruaim 5 
Sùil ghorm, lionntach, mhin-rofg, mheallacb, 
Gun dith cur fal' ann a'd' ghruaidh, 
Deud geal iobhraidh dionaeh, daingean, 
Beul bidh nach canadh ach ftuaim. 

xrn. 

Shiùbhladh tu fàfach àiridh glinne 
\San àit' an cinneadh an fprèidh, 
G' am bleothan mu chrò, 's bhi chòir na h innis, 
Laoigh òg a' mireadh 's à' leum ; 
Cha mhiofa do lamh 's tuf làimh re coinnil 
Na 'n feòmar foilleir ri grèin, 
A' fuaidheal 's a' faithmeadh. bhann as phionar 5 
An àm chur grinnis air greus. 

XIV. 
Do chneas mar an èiteag glèghlan, fallain^ 
Corp feamh mar chanach an t ilèibh ; 
Do hhràigh co-mhin, 's do chiochan corrach • 
S iad liontach, foluiiì le chèil' : 
Gaoirdeine tlà' geal làmh na h ainnir^ 
Caol mheoir, glac thana, bas rèidh \ 
Calpa deas ùr, troigh dhlù' 'm broig chuimir 
Is lùthar innealta ceum. «5 3 XV. 

? S ann fhuair mi bhean chaoin aig taobh Mhàm- 
charraidh, 
? Sa gaol a'm' mhealladh o'm chèill'j [tharruing; 
Bha do chroidhe dhamh faor, 'nuair dh'fheud mi 
Cha b'fhaoin damh bhar'aiì bhi d' reir : 
'S ioma' fuil uafal, uai'reach, fharumach 3 
Suas ri d' cheann-aghaid'h fhein, 
Gad' chumail am pris an Righ 's MacCailei% 
'S tu fhiol nam fear a bha 'n Slèit?. 

XVI. 
? Nam faighinn an dràil do charamh dainneanrì 
Ann àite faiuich o'n eug$ 
Ge d' thigeadh è d' dhàil, as m' fhagail falamh 
Cha b' àill leam bean eiF a'd' dheigh : 
Cha toir mi gu br&th dhuit dran-ndan teallaicbj 
Mu'n ardaicb aileag do chlèibh, 
Ach rogha' gach màrrain, gràdh as furran 3 
Cho-blà' 'fa b'urraiun mo bheul. 

XViL 
Dheamiinn duit ceann, as crann, as dearrach^ 
An àm chur ghearran an èill, 
I§ dhèanainn mar chàch air traigh na rriara, 
Chur àir'd air meallacm an èifg : 
Mharbhainn duit geoidh, as ròìn, as eaìa, 
5 S na h eoin air bharra nan geug, 
- 9 S cha bhi thu ri d' bheo gun'feòl air. aran- 
*S mi chomhnuidh far am bi fèidh. ORAN XX. 

■Qran do leanabh-altrom* 

I. 

Iseabal òg an or-fhuilt bhuidh, 
Do ghruai' mar ròs 3 's do phòg mar ubhall, 
Do bheul dreachmhor meachair grinn, 
O'm fuighte na h òrain cheòlmhor bhinn. 

II. 

} S tu 's gloine 's is cannaiche bhanaile fnuadh, 
Gur deirge na'n t futhag an ruthadh tha d' ghraaidb, 
Do mhin rofg liontach, fiobhaiit, fuairc, 
Gnùis mhàlta nàrach, làn do ftuaim. 

III. 
'S e cofail na.h ainnir an eal' air an t fnàmh, 
Do chneas mar an canach co-cheanalta thla', 
Do chiochan corrach air bhroileach geal bàn, 
Do bhràigh mar ghrian, 's do bhian mar chnàimh. C 1.1-7 j 

IV. 

Do eìmach-fhalt bachallach, cas-bhuidh, AW 7 
Gu h amlagach, daithte, làn chaifreag i§ lub, 
'Na chiabhannaibh cleachdach am pleata' gu dlù% 
Air fniarnh gu lèir mar theuda-ciuiL 

V. 

'S ioma' fuil uafaì gun truaille', gun tàlr-, 
Tha togail 'na ftuaidheannaibh fuas ann ad bharr f 
Clann Dòmhnail a' chruadail fhuair buaigh ann 

s gach blàr, 
Gus an d' thain' an latha fuarach thugadh uath* 

an deas làmh. 

VI. 

S' ban-Chaimbeulach dhireach an.ribhinn dheas 

òg, [tha beo ; 

Cha ftriochdadh do dhiifean a luchd mioruin 

'S gach car tha dol diotfa ga d' fhior-chur am mòid 

'S thu theaghlach an Xarla fhìiochd Dhiarmaid' 

nan iroL 

VII. 

Tha Cinneadh do ihean-mhath'r mor ainmeif 

gu leoir, 
Na Camronaich mheamnach bu gharg air an toir § 
'S iomadh àit' ann s'na dhearbh iad le fearghleus 

an dòrn, [DheòrsV 

Bhi marbhtach le'n armachd air dearganaich I m i 

vni. 

*Si 7 nainnir bu taitnich , a&R' ac' ann a fìir,, 
A thachair bhi agam 'ga h altrom le cich ; 
'Nuair a fheafas i fathafl air faidhir an righ, 
Bi'dh ioma' fear-fearainn a' faraid, Co i ì 

IX. 

Gruagach gheal, fhomulta, fhoilleir gu Ieoir 5 
'S i finealta foinneamh, gun chroma , } gun fgeòp y 
Calpa deas cofail, a choÌHcheadh rod, 
Troigh chuimir, fhocair, nach dc'chuinn a' bhrog^ 

X. 

'S maith thig dhuit fan f hafan gùn daithte do'n 
t fròl, 
IìC ftaidhs 'ga thcannadhcho-daingean'sbu choiry 
Fainneacha daoimein air roinn gach meoir, 
Bi'dh rufles is ruibein air Ifeabail òig. -ORÀNXXL 

Qran gaoiL 

I. 

A. Mhàrai bhàn : gur barrail thu, 
'S gur barraicht' air gach.feòl thu, 
O'n thug mi gaol cho-daingean duity 
'JS mi t fharraid ann s gach còmh'ail : 
'S earbfach mi a d' cheanaltas, 
'S na f huair mi cheana d' chomhradh, 
Nach urrainn càch do mhealladh uam 
'N dèis do jjheallaidh dhamh-fa. 

JI. 

'S chuala mi mar fhean-fhocal 
Mu'n darach, gur flodh còrr è, 
'S gur geinn dheth fhein 'ga theannachadh 
. A fpealtadh è 'na òirdnibh : 
'S mi 'n duil, a reir na h ealaidh fin, 
.Gur maith leat-mi.bhi d' fhe6»rfa, 
Nach trèig thu mi, 's gu 'm faigh mi thtt'- 
Xe bannaibh daingean pòfaidho [ 120 ] 
III. 

5 S e cnum an raoir mi m' aithreachadh 
An fpèiS a ghabh mi òg dhiot ; 
Bha fmaointean tric air m' aithre-fe 
Mu'n ainnir a's fhearr fòghlum : 
Cha 'n 'eil cron r'a àireamh ort, 
O' d' bhàrr gu fail do bhroige, 
Ach ciallach, fialaidh, fàbhorach^ 
Air fìamh do ghàire J n còmhnuidh, 

IV. 

T S do chùl daite lan mhaifeach 
M' an cuairt a d' bhraigh 'n òrdugh, 
Air fniamh, mar theuda clarfaiche, 
J Na fhainneachaibh glan nòfar : 
Gu lith-dhonn, pleatach, fàr-chleachdach, 
Gu dofach, fàfmhar, dòmhail, 
Gu lùbach, dualach, bachlach, guairfgeack, 
Snafmhor, cuachach, òr-bhuidh. 

V. 

Tha t aghaidh nàrach bhanail, 
Dà chaol mhaluidh mar ight eoin ort ; 
Rofga rèidhe fallaine, 
? S dà fhùil ghorm mheallach mhothar : 
Do ghruaidh mar chaoran meangain, 
A thug barrachd air na ròfan ; 
Do dheud geal dreachmhor meachair grinn, 
P S do bheul, o'm binn thig òran, 


Ì 121 ] 

VI. 

Tha do phognnar ùbhlan ga.rraidh s 
r, S tha do bhràigh mar an neoinein j 
Do chiochan liontach mulanach, 
?S an sit 'g an cumail comhnard": 
Corp feamh, geal, gneadhail, furanach, 
!Deadh-chumachdail, neo-fp6rfail } 
ì)o chalpa cruinne, lùthoraj 
'S an troigh nach lùb am feoirnein. 

VII. 
"'S è 'mfath mu'm biodh tu talach orm, 
>Gur ra-bheag leat mo ftòras : 
"'Bha dà-rud-dheug a' tarruing uam . 
Na thionail mi do phòrfan. 
Bhiodh-61, is fèifd, is r banais ann ; 
JBha ceolj is beus, i-s ceannaichean, 
'N fhèill, 's na gibhte leannanachd^ 
An amaideachd 's an cige. 

VIII, 
I *'S a nis" nam faighinn marram thu 3 
Cha leanainn air an t feòl fm ; 
Dheanainn àiteach fearainn, 
ìs crobh bainne chur mu chrò dhuit ; 
Mharainn iafg na mara dhuit, 
'S am iìadh fa' bhealach cheòthar 
Le gunna caol nach mearachdaichj, 
**>► a mhealladh fear na cròice* 
L £ 122 ] 

IX. 
5 S mor an gaol a ghabh mi ort 
-jLe ra-bheagan a d' eòlas^ 
? S mi 'n dùil gur tu bu leannan damh, 
? S nach mealladh tu mi m' dhòchas : 
Ge d' bhiodh am bàs an caraibh dhamh^ 
Gun bhar'ail ri tigrr'n beo uaith, 
? S è dh'fhagadh flàn mi 'n righbhinn mhàlta 5 
Màrai bhàn o Lòch-Iairig. ORAN XXII. 

Qran fugraidh* 

Oi nìon-mo ghaoil 
An nion donn òg ; 
Nam biodh tu re m' thaobh 3 
Cha bhithinn fo bhròn. 
? Si nion mo ghaoil 
An nion donn òg. 
^Si Màrai Nic-Neachduin 
,Is dàicheile pearfa, 
Ghabh mis' uiread bheachd ort 
Ri'neach a tha beo. 
'Si nioti) &c» C 123 ] 

-Nuair fheallas mi t aodann, 
? S mi 'n coinneamh ri t fhaotainn 3 - 
Gur maith leam nam feudainn 
Bhi daonann a'd' choir. 
*Sì nion } &c. 

G'n a thug thu dhamh gealladh, 
PS ann duitfe nach aithreach, 
*S cha 'n f haic iad thu 'n ath-bhliadlmn, 
A'd' bhan-araich bhò. 
'Si nion } &c. 

s Cha d' theid thu do'n bhuailidh, 
A bhleothan cruibh ghuaill-fhionn ■■;■ 
Cha chuir thu ort cuaran, 
'S gur uallach do bhròg. 
'Si nion, &c. 

Cha 'n fhoghnadh le m' chruinrieig 5 
A' bhuaraeh 110 chuinneag, 
? S cha chluinnear gu'n cumadh tu 
Cuman a'd' dhorn. 

'S'l 1ÙQ7I. 

Cha d' theid thu Bhad-odhair 
ì A leìgeadh nan gabhar, 
| 'S minn bheag as an deothaidh 
'G an deothal mu'n chrò. 
'Si nion, &c. 

Lij, E 124 I 

Gia leig mi thu 'n fhireach 
Thoirt a' chruibh as an innisj 
Air eagal na gillean 
Bhi fireadh do phòg» 
'Si nion 3 &c. 

Cha taobh thu duin'-uafal, 
'S cha 'n àill leat am buachaiil^. 
'S cha 'o fheairde fear-fuadain 
Bhi cruaidh air do th6ir. Cha taobh i fear idir, 
Air eagal mo thriobioid y., 
'S cha toilich tè mife 
Ach ife le deoih*. Si ri'bhinn a bhaiie, 
Tha sior-thigh'n air m' aire % 
Nam bithidh i.marrum, 
Cha d' fharraid mi {lòr . 
'5i nion 3 &c. 

Bheir rnis' thu Dhùn-eudainn 
A dh'iunnfacha' beurla, 
'S cha 'n fhàg mrthu t èigirm^ 
Ri fprèidh an f hir mhcir* 
'&i nion 3 &c. C m 1 

A 'nicn na grùaige, 
Gha chreidinn ort-tuailios 5 
0'n a tharruing mi fuas riur, 
Cha ; n fhuath leam do fheoh 
Si 'nion, &c. 

'S è ìnheaduich mo ghaol ort 
Gu'n d' fhas thu cho-aobhach, 
'S gu'n leumadh tu daonnan 
! Cho-eutrom 's na heoin, 
'Si niotty &c. 

'Si 'n togarrach lao'ach 
A thogainn mar roghuinnj < 
Nam bithinn a' taoghal 
San tigh am bi'n t òL- 
'Si nioti, <kc. 

Gu'm b' fheairde daoin'-uaifiè 
'N àm thionnda' nan cuach thu, 
A thoirt luineagan-luaidh dhoibh 
Mu'n cuairt air an ftòp. 
*Si : nion 3 &c. 'S ieat urram an damhfaidh, 
'S an fhidheall 'na teann-ruidh'i 
Bu chriodhal fan àm thu, 
'S an dram air a' bhòrd. 
'Si nion s &c. 

Liij [ 126 ] 

'S tu fhreagradh gu h inneallt? 
Am feadan 's an ribheid, 
A fheinneadh gu fileanta 
Ruidh-leumnaich ceoih 
'Si nion 3 &c. 

? S tu thogadh mo fpiorad, 
J Nuair a .theid ihu air mhireadh^ 
Le d' cheileiribh binne, 
5 Sle grinneas do bKeoil. 
'Si riion) &c. 

Leis na ghabh mi do cheifd ort 
Am madainn s am feafgar, 
Dheanainn riut cleaiachd. 
Is beadurra gu leoir :. 
'Si nioti, &c. 

Dheanainn riut furan 
Am bliadhnn is an uraidh, 
Bu dòcha na*n t uireafohuidh^ 
Tuill' as a' chòir. 
7 Si nion. &c. O-RAN XXIIL 

Oran do chaora a fhuaradh a ghibht o mhnaoì uafaìì 
arraid. 

Hem o, ho io, ho ro chaora chean-fhiomi r 
He.m o } ho io. 

S a' ehaora fhuair nri o Shiùfaidlv 
Gun an cuinn a dhol g'a ceannach j, 

Hem o, &c. 

Gu'm bu-flàn do'h tfàr-mhnaoi uafa,il, 
O'n d'f huaradh a' chaora chean-f hionn % 
Hem o } &c. 

Cuimhnichidh mi do dheoch-nàinte 
Sa' h uil' àit' ann òl mi drama* 
Hem o, &c. 

Chaora thàinig a Coir'-uanain 
Pàirt g'a fuanaich mar an canach : 
Hem o } &c. 

Bha cuid dhith air dhath na carnaid, 
? S cuid eile mar bhàr na beaiuidhj 
Hem o } &c» [; 123 ] 

'S ann bu chofail ris an t side 
Caora mhin nan cafa geala. 
Hem o y &c. 

*S iomadh cuileag hun an iafguich,- 
Thàinig riamh as a cùl cannach ; 
Hem o y &c. 

Cungaidh mhaith nam breacan daora 
Ann s a h uile taobh g'a faìluing j 
Hem o } &c. 

Cuiridh iad i air na clàduibhj 
? S àluin i 'nuair theid a tarruing. 
Hem o, &c. 

'S i bu mholaiche na 'n lion 
? S fhearrtha cirmtinn aig na Galluibh. 
Hem o } &c. 

Bhiodh aice dà uan fa' bhhadhnna 
7 S bha h uile h aon riamh dhiubh fallain; 
Hem o, &c. 

'S 'nuair a thigeadh mios roimh Bhealltuinn, 
B' fheairde mi na bh' aice bhainne - 9 
Hem o, &c. 

Chumadh i rium gruth is uachdar, 
Air fhuairid 's g'am biodh an t earrach: 
Hem o f &c. C r *9 3 

Dh' fhoghnadh i dhamh fad an t c famhruidh 
Chumail annloln rium is aran. 
Hem o, &c. 

Cha raibh leithid hun an eadmidh 
Am fad is freagradh do Mhac Cailein*' 
Hem o, &c. 

Bhiodh i air thoifeach an t fealmhain 
A' tighinn 's-a' falbh o'n-bhaile. - 
Hem o, &c. 

'S mife fhuair an fgobadh creachuidh; 
*N la a leag iad i fàn ranuich : 
Hem o y &c. 

y S tric tha mi 'g- amharc an ait ? 
? N raibh i blàth, 'sù cali a fola : 
/f<?;?2 o, &c. 

'S ann fan fhraoch-aig taohh Uillt-ghartain>. 
Rinn i 'n codal as nach d' f hairich : 
Hem o, &c. 

'S diomach mi do'n ghile-mhàrtuin%- 
Bha-cho'-dàna ? s dol- 'na oaruibh. 
Hem o, &c. 

Feuduidlvna h eunlain bhi ròichdelV 
Ag itheadh a feola 's a faille : 
Hetncy &c, L '3° ] 

Cha 'n 'eil eun a làìclh air fulachd-: 
Nach raibh umad ann an cabhai^. 
Hemo, &c. 

Ani fear ruadh a chuir gu bàs i 
Thug è pairt dhith hun na garuidh. 
Hem o, &c. 

? Nuair a rànuig mis' an àr-fhaich% 
Cha raibh lathair dhiot ach faileas -5. 
Hem o } &c. 

Bha na cnaimhean air an lornadh. 
Is bha 'n olann air a peailadh. 
Hem o 5 &c. 

O'n a chaill mi 'nois mo chaora, 
'S cofail a m' aodach bhi tana 1 
Hem o y &c. 

Gia leis a nitear dhamh còta, 
O nach beo a' chaora chean-fhionn. 
Hem o y &c. 

H uile bean a th' ann a s dùthaich, 
Tha mi 'n dùil ann dùrachd maith dhamh % 
Hem o y &c. 

? S theid mì dh' iarruidh na faoidh-chI6imhe 5 
Air mnathan còire an f hearainni 
Hem <?,. &c. Taoghluidh mi air Inner-ghinneachd, 
'S innfidh mi na bhios air m' aire ; 
Hem o, &c. 

Gheibh mi tlam a chlòimh nan caorach^ 
0*na tha mi dh' aodach falamh : 

Hem o :3 &c. 

Gheibh mi rùfg an Tigh-na-fròine 
O'n mhnaoi chòir a bha fan Arrar. 
Hem o 9 &c. 

An Gleann-ceitilein an fheoir 
Gheibh mi na rùifg mhora, gheala. 
Hem o y &c. 

Gheibh mi lan na fìige-chreachuinn 
O nion-DònuiI ghlais an drama ; 
Hem o y &c. 

Guiridh mi fùd thar mo rùchan, 
'S fheaird' a ghiùlaineas mi 'n eallach. 
Hem o, &c 

Huigidh mi bean Cheann loch èite, 
Tha mi 'm èigin, 's cha bu mhaith lea' j 
Hem o, &c 

<Sheibh mi uaithe tlàm a dh'fhaoidhe^ 
Tlàm eile a thao' bhi 'm chàraid* 
Hem d 9 &.c. Their an tè tha 'n Guala-chuilinn, 
*S mor is duilich leam do ghearan y 
Hem o, &c. 

Bheir i nuas an.t*uifge-beatha 
Dh' fheuchainn an crath è dhiom an fmallan. 
Hem o } &c. 

Their gach tètha 'nDruim-a-chothuisj 
Gheibh thu rud, 's gurmaith an airidh : 
Hem o, &c. 

'Nuair a theid mi dh' Iner-chàrnain, 
Cha leig aon .tè th' annmi falamh. 
Hem o, &c. 

s Nuair theid mì 'n bhaiP tha làimh rìs 3 
hn 

He Gheibh mi tlàman ann 's gach talla. Cha'n 'eil tè tha 'n Daile-'n-eafa 
Nach d' theid mi 'm freafdal a-ceanaiL 
Hem o, &c. 

Thig mi dhathigh leis na gheibh mi, 
'S tomad deth co-mhòr ri gearran : 
Hem o } &c. 

Foghnuidh fùd damh còr as bliadhna 
Chumail fniamh ri nian a' bharain.j 
Hem o s &c. C 133 3 

S 'nuair a theìd è fuidh na fpàluibh, 
Ni i fàbhor rium a bhain-fhitheach, 
Hem 0, &c. 

fS ioma' tè ni aodach guamach 
<Ach cha luaidh i è gun chearthar 
Hem c } &c. 

jrh' uile gruagach tha'n Gleann-èite 
Dh' fheumainns' iad a thigfrn do'n bhaile; 
Hem 0, &c. 

J'S 'nuair a chuireas mi air feel iad 5 
S ann a theid a.11 clo' a theannadh 5 
Hem 0, &c. 

fcTuair a theannas iad re fùchdadh 5 
^ha bhi tùchadh air an anail ; 
Hem 0, &c. 

Nuair a fhuidheas ia'd air clèidh, 
iu'n cluinnt' an eughaeh thar na beànnuibh 
Hem e t &c. 

Nuair a fheinneas iad na h orain, 
i^uirìdh iad na h eoin an crannuibh \ 

Hem o, &c. 

Nuair a theannas iad ri luinneag, 
3 binn' iad na guileag na h eala ; 

■Hem o 3 &c. 

M t 134 ] 

^S mor ishinne fuaim nan nionag 
Na ceòl piob air .thùs a' phannail ; 

Hem o t &c. 

JBithidh a t£rn an làimh gach tè dhiubh, 
^S bithidh a-beul a' feinn na h ealaidh j 
Hem o 3 &c. 

Tè ri bùrn, as tè ri mòinidh, 
^Tè a' cur feòì air an ainneal, 
Hem 0, &c. 

Te ga phoftadh ann an tùbàdh 
'Tè 'ga luidreadh, tè 'ga ghlanadh, 
Hem o, &c. 

Dithis 'ga^fhlachdadh gu' làidir, 
Dithis 'ga fhàfgadh gu gramailj 
Hem o 3 &c 

Ach mu'n cuir iad as an lài' è 
^S cinnteach mi gu'm fàs i daingeann , 
Hem 0, &c. 

T'heid a thiormachadh air bràighidh 
Girrd. chàil air am bi barrann. 
Hem o, &c. 

Mur d' thig e 'm ionnfuidh an tàileir, 
^S.nàr dha è 's gu'n d' thug fmn bean da« 
Hcm 0, %2Tf t *& ann an fin a theid rao chòmhdach* 
ÌLeis a' chloimh a rìnn mi thionaL 
Hem o, £jV. 

Gur mife tha gu dùthach 
Ri cumha do 'n chaora chean-fhionn s 
Hem o y &fc. 

*S beag an t ìonghnadh dhamh bhi duilich 
, Mulad a bhi orm- as far-an y 
Hem o y &c. 

| Itfuair a (huidheas m'i air tulaich^ 
*S turaman a bhios air m' aire, 
Hem o, &c» 

A' cuimhneacha' cofail na caorach 
Nach raibrr h eug'as ann fan f hearan i 

Hem o } &c. 

3£ha i riathach, 's bha i lachdunn, 
Bha i cais^fhtonn, Ybha i cean-fhionn £ 
Hem o s &c 

Bha i croidh-fhionn, 's bha i bòtach^ 
Bha geal mòr air bàr a-brefemain* 

Hem 0) tsfc. 

Nuair theid mi mealìtuinn nart caorach^ 
'undraichidh mi chaora chean-fhionn - y 
Hem o f £grV. 

Mij C i3« 1 

S* mifde mi gu'n d'rinn i m' f hagail, 
'S b'fheairde mi i 'm fad 's a dh'fhan i 1 
Hem o, &c» 

Cha do leig i riamh an fhàiling' 
Ann am àrdaich, fhad 's a mhair i; 
Hem o y &c. 

'Nuair a rachuinn chum na h àiridh^ 
Chuireadh i na tràighaan tharum, 
Hem g, &c. 

'S ra-mhaith thogadh i na pàifdean, 
Bhiodh iad (àthach 'nuair bu mhaitli leani. 
Hem o x &c. 

'S mife bha air bheagan faokhreach 
'M fad 's a bha mo chaora mairthcann i 
Hem 0) &c. 

O'na thàinig ceann a faoghail, 
'S eigin damh bhi daor fa' cheannachcL. , 
Hem o } &c. 

Gu'm bu fian do'n chàta' chaorach 
As an d' thain' a' chapra cheann-f hionn ;. 
Hem o> &c. 

? S aa tè c'n d'fhuair mi i 'n toìfeach, 
"S ro-mhaith chofainn i mo bheannachd. 
Htm 0, &c. E m l 

Beannachd leis an rud a dh'f halbhas % 
Cha 'ne '§ fhearr dhuinn ach na dh'f hanas ; 
Hem o y &c. 

'S fhearr bhi criodhail leis na dh'fhuirgheas^ 
Na bhi tuirfeach mu na chailleas, 
Hem o } &c. ORAN XXIV, 

Oran luaidh* 

Jtio ro gu'n togainn air hùgan fhathafd^ 

Ho ro io rriu'n d' theid mi laidhe ; 

Ho ro gu'n togainn air hùgan f hathafd. 

Togamaid fonn air Ìuadh' a' chlòthlain $ 
Ga'aidh fmn ceòl, is òrain mhatha.- 
Hem o, Scc, 

B' fheaird' an clòth bhi chòir nan gruagach, 
A dhèanadh an luadha' le 'n lamhan 5 
Ho ro, &c. 

Miij L 13» 1 

? Nuair a thionndas iad air cleidh è 
Chluinrite fuaim gach tè dhiùbh labhairt, 
Ho ro 3 &c. 

Orain ghrinne, bhinne, mhifle, 
Aig na riobhainnean 'g an ga'aii ;■ 

Ho ro 5 &c. 

I.uinneag ac ? air luadh' an aodaich 5 
Sunndach,. faothrachail ri maitheas* 

Ha-roy &c. 

Thogamaid fonn gu ceòl'ar, ao-trom s 
Air a' chlòth bu daoire datham 
Ho ro, &c. 

An cloth brionnach, ballach, cìatf hach 3 
Triuchanach, ftiallagach,, gathach - x 
Ho roy &c. 

An cìòth taitneach, baiTach, borfgeil,, 
Laifde, dacimeineach, 's e leathan 
Ho ro, &c. 

Gu'm bu flàn a bhios na caoraich 
Air an d' fhàs an t aodach flathail. 
Ho roj &c. 

Beannachd aig an lài' a fhniomh è ; ' 
'Si rinn gniomh na deagh bhean-tighe ; 
Ho ro, &c. C l 39 1 

? S arm is cofail ris an t sid è 
Dh' fhàg i min è, 's rinn i maith e ,- 
Ho ro> &e. 

Snath co-rithinn ria na teudan, 

S' è co'-rèidh 's a dh' fheudta ihnaitheaàh % 

Ho roy &c 

Cha raibh pluc,. no meall, ntKgaog ann 5 
No giog chaol, no iìiafuid rearaharo 
Ho rày &c. 

'Nuair a theid an cloth a'n mhargadh^ 
9 S è ni 'n t airgiod air an rathad. 

Ho roy &c. 

Cha bhi flat a sios a chrùn deth, 
Miann gach fùil è ann fan fhaidhir. 

Ho ro, Zsfc. 

Cha bhi fuirighich' ann fan dùthaich 
Nach bidh 'n du.il ri pàirt deth fhaighinn, 
Ho ro t &c. 

'S ann a tha 'n toil inntin aodaich 
Aig na daoin' a bhios 'ga chaithe'. 
Ho ro 3 &c. 

Thogainn am fonn a dh'iarradh pòitear, 
Is luaidhinn an cloth bu mhiann le mnathan> 
Ho roy &c. [ 140 j 

5 S olc an obaìr luadh' no fùcadlv 
Ma- bhios tùchadh oirn' le padhadh, 
Ho fOy &c. 

Chuireadh è funnd air muintir oga, 
Suidheadh mu bhòrd ag 61 g.u latha^ 

Ho ro, &c. 

Puinfe le gloineacha' làna, 
Deochanna'-flainte 'gan ga'ail •; 

Ho ro, &c. 

(Treis air fion, is greis air branndì,- 
Greis air dram do'n uifge-bheatha, 
Ho ro, &c. 

Greis air fidhleireachd 's air dannfa, 
Greis air cantaireachd' 's air aidhear ; 
Ho ro, &c. 

'Nuair theid fràirn an àird an aodainn, 
'S ro-mhaith 'nt àm do dhaoinibh laidhe'. 
Bo ro, &c. O-RAN' XXV, 
Oran do Ghimna ga naìnm'Nioc~Coifeam J 

floRO mo chuid chuideaehd thu 5 
Gur muladach leam uam thu, 
Horo mo chuid chuideachd thu, 
Smi direadh bheann is uchdanan 9 . 
Bait leam thu bhi cuidir rium 3 
Sdo chuidrim air mo ghualinn. 

Nuair chuaidb mi do Gleannlocha<, 
Sa cheannuich mi Nioc-Coifeam, 
Smife nach ro gorach, 
Nuair chuir mi 'ntor ga fuafgladho 
Horoy &c. 

Thug mi choire cheathaich thu, 
Nuair bha mi fhein a thaich ann,.. 
Stric a chuir mi laidhe ìeat, 
Na daimh fna haidhean ruadha. 
Horo^ &.c* C 142 J 

Thug mi Bheinn a chaftil thu>, 
Sdon fhafach atha 'ntaice ria, 
Am am is Greug an Aparrain,- 
Air leaca Beinn nam fuaran. 
Horoy &c. 

Thug mi thu Bheinn-douraìn,, 
*Ncinne na Daimh chrocach, 
Nuair theanna iad ri cronan 
Bu bhoidheach leam an Nuallan* 
Horoy &c. 

Thug mi choire chruiteir thu> 
€>s aite grianach tlufeile, 
Gu biachar fearach luifeanach 
Bhiodh fpurt aUn aig daoin uaillfe^ 
Horo'y &c~ 

Ghiulain mi Ghleann-eite thu>- 
Thog mi ris na creifean thu, 
Se mhead fa thug mi fpeus duit 
A dhfhag mò cheum cho luaineach, 
Horo, &c» 

Smath am Meall a Bhuiridh thu* 
€ho mhiofa 'm Beinn a chrulaift thu* 
Stric a loifg mi fudar leat, 
An coire chul na cruaiche^ 
Horo. &c I »43 ] 

Thug mi Lairig Gharftain thu, 
iOs aluinn an coir altrum i, 
i>na feidh a deanamh leabaichean 
Air Creachuinn Ghlas a bhuachailL 
Horoj &c. 

Thug mi thu don fhas ghlaic, 
Sa Gleann am bi na lan daimh^ 
Stvìc a chuaidh ari àrach 
Mu bhraidhe cloich an tuairnein 
Horo, &Cc 

Chuaidh mi do Bhfheadha chaorinrjj 
Le aighear Choire-chaolain, 
Far an rabh na daoine', 
Abha 'n gaol air a ghraoidh uallujcho 
Ho.ro t &c* 

Thug mi Bheinn a chaorach th% 
:Shireadh Bhoc is Mhaoifeach, 
Cho beagal gun a faotinn 
Siad daonnan fan tor uaine= 
Horo 3 &c. 

Nuair theid mi ris a mhona 
.Stu mo raoghuinn do na GunnachaE 
On fhuair thu fèin an turram Cm 9 
Co nois a chumas uait e. 
HorO) &c. T. i44 ìì 

Cad tha 'tni gann a ftoras, 
Gu fuidhe leis na Poìtearan, 
"Gad theid mi do'n tigh Ofda, 
Cha nol mi ann a'n cuaich thu. 
Horo, &c. ORAN XXVL 

Oran Duthchtu 

Horìnno ho tririo Hor'mno ho irirìo 
Horìnn hìri uofi mo dhuthaicha dhfhag 

Ita'd a tha finn car tamuill, 

A tamh aig na Gallaibh, 
Tha mo Dhuthaich air maire, 

'S cho mhaii leam a haithcheadtu 
HorinnOf &c. 

OaM is eiginn dhuinn ga'II, 
Leis gach ni thig fan rathad, 
Gum bfhearr na na frathan, 
Bhi tathaich fa bhraidhe. 
Horinm, &c. C i« ] 

Ga'd is comhnard na Sraidean^, 
Smor a bfhearr bhi air airidh, 
Am fri nam Beann arda, 
Snam fafaichean blatha. 

Horinno, &c. 

Beurla chruaidh gach aon Iatha* 
Nar cluais o cheann ghrabhuinn 2 
Se bu dual duinn òr Nathair, 
Bhi labhairt na Gaelic. 
Horinno, &c. 

Ga'd Ì5 cliuteach "à Mhachthir* 
Le cunra 's le faflan 
Bè air duthrachd doi Dathigh 
'Sbhi 'n taice fa'r cairdean. 
Horinnoy &c. 

Bhi 'n Clachan an Difeirt, 
A faicinn air Dillfean 
Gum baitt leinn an tir fìn, 
O na fi rinn air nathrach. 
HorinnO) &c. 

Cha be faiTan nan daoin ud 
Bhi 'nconas na 'n caonnaig, 
Ach fonas an tiaoghail, 
5 Sbhi gaolach mar bhraithrean b 
Horinno^ &c. 

N C 14« 3 

Nam fuidhe 'ftigh ofda, 
;Gu luinneagach ceolar, 
Bìi hhinn air cuid oran, 
*"Sbhi gol na'n deoch ilainte<, 
Horinno 9 &c. 

Luchd dhireadh nan iìuicean 5 
Le'n Gunnachan dughorm, 
A loifge am fudar, 
lli udlaiche lan Daimh. 
Horinno, &c. 

Se bu mhiann leis na Macaibh 
Bhi triall leis na flattan, 
A ehuir frian ris a Bhraddan 
Cha be fhafìan am fagail. 
Horinnoy &c. 

Gu fiaghach a mhonaidh, 
Na dh' iafgach air buinne, 
Ann fgach gniomh a ni duine 
Smor urram na 'n Gaidheih 
Horinnoy &c. ORA'N XXVIL 

Oran AJìJìair. 

Àliflalr nanjìop ann anfraid a chuìl r 
Sin an duine coir air am bheil tno run„ 

ucoma leat an fiìe, bannfa leat an flòp, 
Gha'n e fin bu dochadh aeh-am botal mor, 
Aljftair, &e. 

Theid thu don tigh ofda 's oluidh tu gu fiai 
Cho rabh gainne ftorais air do phoca riamh, 
'Aliftair, &c. 

Bha thu greis ad aimfir annan arm an Ri, m 
Gumaidh fin riut airgiod s fhearra dhuit e na nì^. 
Alijair y &c. 

! Gheibhe tu le'd cheanal Ieannan ann fgach txr 
I Gad a bhiodh tu falamh cho bhicdh bean ad dhi,- 
Aliftair> &c. 

\ Tha thu maith air fairge, ftric thu marbha eifg 
Gas a fhiubhai garalich, theid thu fhealg an fheidh. 
AHjìair, &c. 

Nij C M8 ] 

Gad thu'irt Callum breac nach rabh thu tappì riaml 
Coa chreidde (ìn ach dume bha gun chiall. 
Aìiftaìry &c. 

Nuair a theid mi Ghlafcha ftaitneach leam bhi goj^, 
Ann an tigh mo charraid Aliftair nan ftop. 
AUjìair^ &c> ORAN xxvnr. 

Qran don tfeann Fhreacadan Ghaileacfc, 

I. 

Ueoch Slainte an Fhreacadain, 5 s afll' leinn gufc 

cheiiì i, 
'Si an fhailte nach beag oirnn dliol deafaì ar cleìbh, 
Cha r n fhag finn am feail i, òn tha finn co dleafdanach, 
Do na h armain bu Sheirc , eile Sheaiamh an Sreud, 
Na curai' ean calma, gam buineadh bhi 'n Albainn, 
Feadh mhoninnean garbhlaich a' fealg air na Feidh, 
Fhuair mis' orra feanachas, nach mios' an cois Fairg* 

iad,, 
Ehitludh an citcheanan tarbhach le raarhha' an eifg^ C 149 3 
xr. 

Buaidh gu brath air na Fleafgaich, fhuair an arach 

am Breattann, 
Chuaidh air Sail o cheann ghreis uainn, dhol am freafdal 

re feam,. 
An loingeas laidir thug leis iad, nach Saruiche beagan 
Muir a' garrach gan greafa 'si freagradh dhoibh fein, 
Chuir gach lamh mar bu deife, buill do'n charcaich 

bu treife, 
K-i barr nan crann Seafmhachre leath-taobh gach breid 9 
'Si 'gimtheachd air chuantain, 'n uair a dheirich gaoth 

tuath le 
B'ainmeil air luathas i, 'fi gluafad gu reidh* III. Flagh'ras, 

^Siad fada o'm pairti, 'fo'n aiteachan fein, 
Bha onoir nan gaidheil an earbfa r'an tabhachd, 
Bha fìn mar a b'abhaift gun f haillinn fui' 'n-ghremy- 
Tna urram an drafl aig' gach tir ann fan d'fhas iad, 
Le feabhas an abhaift an naduir fam beus, 
Bhi dilis d'an cairdean, cur fios air an nafmhde, 
5 S ìomadh rioghachd an d'fhag iad, fuil bhla' air arj 

fheur 

IV. 

'Se la Fòntenoi thug onoir gu leoir dhoibh, 
'N uair a chruinnich iad co' la Sa thoifich an Streap, 
Bu tart'rach ar Cornail, cur ghaifgeach an ordu j 
Na lafcairean oga, chuaidh deonach na dheigh^ 
Niij , 


c ^ 3 

Na gleachdairean co'ruig is fearr th'aig' Righ DeorJa 9 
A f huair fafon is foghlum is eolas ga reir. 
*Se duil am bheil miie 'nam rufgadh na trioplaid, 
G'un d'tugadh a fiehead dhiubh brifeadha' ceud. Fir aigeannach mheamnach, le glas-Iann an cearm-- 
bheart, 
S i Sgaiteach ga har-dheas, 'fi an-barrach geur, 
An taice re targaid, crios breac nam ball airgiod, 
San dag nach roibh cearbach, gan tearmunn nan Sge 9 * 
JLe'n gunnacha glana, nach diultadh dhoibh aimieaìj, 
Spuir ùr air an teannadh gu daingeann nan gleus, 
Gu cuingfeorach biodagach, fudàrach miofarach, 
Adharcach miofail, gu mifneachail treun- 

VI.. 

Na fpealpan gun a'adh a chleachd bhi ri fgathadh,., 
Nach feachna, dol fhathafd an rathad fin fhein, 
? N tafdav a gha'il fa 'nceartas a thaihaich, 
Tri chlaifeach na'n lamhan leis an caithe fad beum- 
Dol maidinn gu mathas cha niarradh iad aithis ; 
Gu deire an latha- 'fam laidhe don Ghrein, 
'Sdeas fhaclach an labhairt le caifmeachd chatha, 
Se 'n Caiileal a'n claidhe, ga 'ngleidhe gun bheud*. 

VIL : .. I 

Fir acuinneach armach, le'm brataicheanball-bhreacj, 
Bu tlachdmhor an armaiìt' iad, 's b'ainmeil am feum, 
Sliochd altrom nan garbh-chrioch, am feachd a tha 

earbfach,, 
Nach coifgear m ainea* gu'n dearbh iad nach geiflj Leinn is fad o na dh' fhalbh Sibh air aflar an 

Ghermaìlt. 
Chur as do gach cealgoir chuir fearg oirbh fein, 
An glacadh. 's amarbhadh, fan fgapadh mar mheana- 

010-0* 
Sna madaidh gan leanmhuinn air leargainn an t Sleibh* 

VIII. 

Sliochd fineachan uafal a ghin o na tuathaich, 
San iomairt bu dual dhoibh dol flias air gach ceum, 
Gach cas mar bu luaithe, 's gach lamh mar bu 

chruaidhe, 
San ardan an uachdar a'bualadh nan Speic, 
Bu ghna' le'n- luchd fuatha, bhi fan àr-fhaich gira 

ghluafad, 
Sa phairt dhiubh dhalbh uatha,. bhi an ruaig air m 

deidh, 
Le lamhach nan Gillean, 'fìe lanntan geur biorachj 
Bhithidh an naimhdean air iomain a' fìlleadh nan creae* 

IX. 

Bu chliutach na lafcairean ùra deas gaftadh, 
Mionn ful iad r'an faLcinn- do gach neach leis an ìehv 
Gach feol mar a chleachd iad, le'n co'duchs' 

dreachmhor, 
Le n ofana breaca, 's le y m breacana'h fheil, 
Tha mo dhuil r'an ti'inn dhathigh, gun an uin ? a 

bhi fada, 
Le cumhnanta ceartais fir Shajjann gu leir, 
Le fdiuradh anAigeii,muir dhubh-ghorm churfeachad^ 
3 Snach cum an cuan iairiing orra bacadh, no * eisi 

* Maille, t 152 I 

'Nuair a thainig an trioploìd 'fi a * dha fan da 
fhtcheod, 
j Bna dana ie mifneach, 's le mios orra fein, 
Bras ardànach fìofrach, gun f hailiinn gun bhrifeadh, 
^S cuid, airidh ga'n gibhtean, bhi'n gliocas San ceill, 
Tha tàlanndan tric' aig' a phairti ùd bithchionnt, 
Sna h uil' ait 'ann fan tig iad, na idir a theid, 
Co ann dràil a their mife, thig an aird ribh a chlifge, 
Mar fag fcbh e nois, aig' an t Sliochd thig' nar deigh* 

* 4ad. GRAN XXIX. 

Qran do RelfimeldlZarra-ghaeh 

L 

A ri gur mì tha aithearach, 
Mu'n nuaidheachd fo tha ùr annj 
Tha m' inntinn air a h ardachadh 
O'n thainig fir mo dhù'cha': 
Guidheamfa buai'-l'arach leibh 
'S gach àite 'n loifg fibh fùdar, 
Toilinntinn aiq; air cairdean 

o 

*S 'air naimhclean a bhi lùirfeach. C 153 ] 
II. 

Nuair thaìnig Mòr'ear Frederic^ 
Thug Dun-eideann cliu dha, 
Gur Confpull air cheann iluaigh e, 
Nuair ghìuaifeas iad r'a chul-thaobh^ 
Sàr cheann-feadhna treubhach 
'S e leirfinneach 'g an ftiuradhj 
Ag im'eacbd leis an Reifimeid 
? S e fein a' deanadh iu-il doibh* 

III. 

Tha oighichearan gafda 

Co math 'f a tha fu'n ehrùn ann, 

'S math a thig an airm-ghaifge dhoibh 

? S iad fafanta ga'n giuìan. 

'S toil-inntinne r'am faicinn 

Na lafgairean g-lan ùra, 

Nuair thog iad piob is brataicheaa 

Air machraicheaa nan dù-ghalb 

IV, 

Is innfidh mi le barantas 

O'n a b'aithne dhomh o thùs fìbh* 

Air chruas an àit' an tachair fibh 

Cha chèim air ais air dù'chas: 

Sliochd nan curaidh calma, 

Bh'anns na h-armailtean bha cliuiteadv 

Ri'n goireadh càch na h-Earra-ghaelich. 

5 & am fearg cha bu chùis fhùgraidho C *S4 I Tha. buaidh air feachd Earra-ghàeX 

Cha ghabh iad fgà no cùram, 

? S iad neartmhor beachdail ardanach 

Gu reachdmhor làidir lùgh'or. 

'S daoin' uaille ceart tha fas arm 

Nach eil fàillinneach na lùbach, 

'S neo-fheachantach na h-armuinn fin 

Ag iomain chàich gu'n dù'lan. 

VI. 

J S math thig dol na'n èide' dhoibh 
3 S tha reufan air a chùis ud " 
Tha gunnachan dea-ghleufd' aca s 
S cha'n 'eil tè dhiu' dhiùltas 3 
An criof-gualann fein orra 
? S an 0101^^^' gle-gheur cùil anjj* 
Bu mhath ann àm a'n fheime iad 
Nuair a leumadh fibh ga'n rùijgadh. 

VII. 

Tha iadTleathan mu na broiilichean,- 

Fir chothromach 's iad dùmhaii, 

Le 'n calpanna deas direach, 

'S iad liontach fu' na glùinean ; 

Qfain ghairid bhreaca 

Le dreach air an cur umpa, 

'S math thig gartain charnaid doibh 

Is fearr a th' anns na bùithin. I t 55 $ 

VIII. 

Is iionmhor bain-tighearn' innealta f 

Nach fireadh i le dùrachd 

Ach cead bhi anns.na bileidean, 

5 S na gillean fo bhi dìù dhoibh ; 

A bheireadh p6g le fireadh dhoibh 

Cho railis ris an t fiucar, 

'S a bhèireadh miltean dolar dhoibb. 

rS na fporanan g' an giulan. 

IX. 

Tha fuaicheantas na Ii-Alb' agaibh 

Is dh' fhalbh fibh leis gu funntach, 

Am fogh'nnan cruaidh calgarra 

*S neo-chearbach cur a chrùin air, 

An luigh is gairge riafgaiche 

A bha riamh am rneafg nam flùranj, 

Is ceann na muice fiadhaiche 

A leag Diarmad 's a choill ùdlaidh. 

X. 

f S e thubhairt na bha 'g araharc oirbh^ 
An latha bha 'n Rebheu ann, 
'€u'm bu fhreagarach 'air làmhach, 
Nuair a thairngeadh fibh na rùdain .; 
B' fharumach 'air gluafad, 
A* tarruing fuas gu fiubhlach, 
3 S am breacan cruinn an fhèile 
Air fleifdean ge.aj nam finran, [ i5* 3 

XI. 

'S fiathail na«daoin uaifl' a th' ann, 
? S neul cruadail air gach aon f hear, 
Na faighdearan deas cumachdail, 
f S gach duine dhiu co ionnfuicht, 
Narn bitheadh càs no cunthart ann 
Cò b' urrainn ga thoirt dhiu'fan ? 
^S i 'n Reifmieid as urramaich' 
A chunnaic mi le m' fhùilean. OIAN XXX. 
Cumhadh Iarla Bhraid-Albann % 

I. 

OTRUAGH r'a èifdeachd an fgeul 
Fhuair mi fèin tuille 's luath. 
Rinn an t-eug ceann na cèille 
S S nam beus a thoirt uainn. 
Cha 'n'eil lèigh tha fo 'n ghrèin, 
Dheanadh feum dhuit fan uair : 
? S bochd a'd' dhèigh finn gu lèir, 
9 S cha 'n'eil feum bhi 'ga luaidh. li C ^57 3 
11. 

Tha do chairdean làidir lionmhor 
Anns gach tir a tha m'an cuairt j 
■'So na dh'fhàg an aigneadh iofal, 
1 Do chorp prifeil bhi fan uaigh •, 
Is iad mar loingeas gun bhi dionachj 
I Fad o thir air druim a' ehuain : 
[ J S tufa b'urrainn an toirt fàbhailt, 
[•Ge do bhitheadh an gàbhadh cruaidh, 

IIL 

[ J S ann an diugh a chaidh do charadh 
I *An ciile chiàr 'fan ieabaidh 'uair. 
|ls muladach a'd' dhèigh an tràths' 
lA' chuid is airde do d s dhaoin' uaifP, 
UTha gach duin' agad fo phràmh, 

S goirt an càs am bheil an tuath. 

S iad do bhochdan a tha cràiteach 1 Thugadh an taic iàidir uatha. IV. 

'S iomadh dilleachdan òg falamh 
|Bha le h-ainnis air dhroch fhnuagh, 
Seann daoine 's bantraichean fanna 
Bha faotainn beathachaidh uait. 
f S ann bu iruagh 2? ghaoir a bh'aca 
'S deoir gu frafach air an gruaidh, 
Caoineadh cruaidh, is buaìadh bhafan 3 
S bhi toirt pairt d'am falt a nuas. 

O C *5* ] 

v. 

*S muladach an nochd do dhirthaich, 
'S dtibhach tùirfeach tha do fhluagh : 
-Clha 'n ioghnadh firi, 's mòr an diubhail 
An tionndadh fo thigh'n oirn co luath -, 
Am fear a b'àbhaift bhi ìe dùrachd 
iGabhail cùram dhiubh gach uair, 
jjh'fhàg iad 'na laidhe fan fi-ir e 
Far nach dùifg e gu Ia Luain* 

VI 

*S ann an trathaibh na Feill-bride 
Thàjnig crioch air faoi nam buadh. 
*S lom a thug an t-eug an fgriob oirn, 
Och mo dhith cha teichd a luath's ! 
Ji-huail an gath air flath na firinn 
Bha 'gar dionadh o gach cruas : 
'S goirid leinn do rè fan àite, 
Gad' their càch gu robh thu buam VII. 

Cha do fheali thu riamh gu h-iofal 
Air ni chuireadh sios an tuath. 
Bu chùl-taic dhoibh anns gach àit thu; 
?S tu bha ghnàth 'gan cumail fuas. 
Cha bu mhiann leat togail ùlaidh ; 
Sin a' chùis d'an d'thug thu fuath. 
JBha thu faorainn gaoil gach duine, 
r .S ghleidh thu 'ri t-urram fm a fhuair. C 159 1 

VIII. 

Bha thu lèirfmneach le fuairceas 5 
Dh'fhas a'd' chom an uaille mhòr. 
Ciali is mifneach, marre cruadal, 
Fhuair thu 'n dualchas fin o d' fheors^ 
Bha thu fiofrach, glic^ neo-luaineach^ 
Bha t'inntinn buan anns a' chòir. 
O 'na thug iad air ghiùìan fluaigh thu^ 
'S aobhar fin a luathaich deoir* 

IX. 

Cha 'n'eil ei'neas ann am Bealach ; 
Cha 'n'eil farum ann na ceòi j 
Daoine dubhach, 's mnathan galach, 
Is iad gun ealaidh ach am bron, 
O 'na chaidh do ghiùlan dachaidh 
O 'n mhachair air mhùthadh feoil j 
'N àit' an èidlgh- fin a chleachd thu^ 
Cifte, 's lèine, 's brat do'n t-frol, 

X. 

? Nam bu daoine bheireadh dhinn thuj, 

Dh'èireadh miltean air an tòir : 

O bheul Tatha gu Lathurn iochdrach 5 

Sin £0 chis duit agus còr : 

Far an d'fhàs na gallain fhior-ghlan^ 

Is iad lionmhor ann gu leoir, 

A rachadh togarrach gud' dhioladhj 

Nach obadh dol SÌ03 le deoin-. 

O ij [ 160 J 

XI. 

'Sann tha chùis ni's fearr mar tha \ % . 

Dòchas làidir„thu bhi beo 

Am meafg nan aingeal a. tha 'm pharras> 

Ann an gairdeachas ro-mhor. 

Gur e 'n Ti a ghlac air làimh thu 

Thug fan àite fin dhuit còir 

Air oighreachd a's fearr na dh'fhag thu, 

*An àros àghmhor Righ na gloir. 

XII. 

Gad' tha 'm fear a thig a'd' àite 
Thall an tràths' thar chuantan mòr^ 
Guidheam dlù gu'n d ? thig e fabhailt 
(Soirbheas ard re cùl. gach feoil) 
A dh'fhaotainn feilbh air an t-faibhreas 
'S air an oighreachd fin bu chòir, 
A ghabhail cùram ga chuid fearainn- 
'S ga chuid daoine is fean 6g. ORAN xxxr, 

Oran dc-^/i Eìdeadh Gfaaelach* IfHUAiR nii nuaidheachd as ùr, 

Tha taitneadh re run mo chroidh ^ 

Gu fuighemid fafah-na dùthch' j 

A chleachd finn an tùs ar tim. 

O'ii tha finn le gloineachah lan, 

A' bruidheann air mànran binn, 

So i deoch Siainte Mhontrofe, 

A fheafamh a choi'r fo dhuinn/ » 

IL 

Chunnaic mi »n diugh an JPuu-eadaihn^. 
Comunn na fèile cruinn, 
Litir an fhortuin thug fgeul, 
Air toifeach an ei'neis dhuinn/ 
Piob gu loinneil an gleus, 
A.ir foilleireachd rè an tuim, 
rhug fmn am follas ar 'n eideadh^ 
fe co a-their Reahaii rinn. O HJ [ i6z ] 

III. 

Deich bliadhna fichid is corr, 

Bha cafag do'n chlo m'ar druim* 

Fhuair finn àd agus cloe, 

'S cha bhuineadh an feors' ùd dhuinn*. 

Buchdaill a' duna ar brog, 

'Se 'm bar-ial bu bhòiche leinn, 

Rimi an droch f hafan a bh'oirnn, 

Na hodaich d'ar 'n aigridh ghrinn* 

IV. 

Mhill è pant d'ar cumachd 
O'n bhlàr, gu mullach ar cinn. 
Bha finn co làn do mhulad,. 
'S gun d'fhas gach duine gu tinn^ 
'S ann a bha 'n càs co duilich, 
'Sa thainig uile re'm Iinn, 
'Nuair a rinn pairte Lunduinn, 
Gach ait' is urram thoirt dhinn. 

V. 

'S fhada bha 'n onoir air chall, 

Is fafan nan Gall oirnn dlù, 

Cota ruigeadh an t fail, 

Cha d' tigeadh è dachail dhuinn'. 

B'eigin d'on bhrigis bhi ann, 

'N uair a chuaidh ar comannd cho ciuin 

*S gun drinneadh gach fine nan tràil!) 

'Sgach fireannach fhagail ruifgt.' 


[ t*3 1 ' 

VL 

Tha finn anois mar as maith leinn* 
'S gur ard ar caraid fa' chuirt, 
A chuir air na daoin' am fafan, 
Rinn parlaimid Shafann thoirt' diu'. 
Beannachd gu brath d'on Mharcus s 
A thagair an dràft ar cuis. 
F'huair è gach dlighe air ais dhuinnV 
Le ceartas an Riogh fa chrùin. 

VIL 

Fhuair e dhuinn' comas nan arm ? 
A dheanamh dhuinn Sealg nan Stùc^ 
'S a ghleadha ar daoine fa champ, 
Le fagail an naimhdean brùìt. 
Thogadh e mifneach nan clan% 
Gu iomairt nan lann le funttt, 
Piob, is bratach re crann, 
'Si caifeamachd ard mu rùin, 

VIIL 

F'huair finn cothrom an draft, 
A thoileichis gradh gach dùthch', 
Comas ar culaidh chur oirnn, 
Gun fharaid do phòr nan lùb, 
Tha finn anois mar as coir, 
Is taitnidh an feol r'ar fuil, 
Chuir finn' am brigis air iàr 
*S cha d'tig e gu brath a cuil, IX. 

Chuir finn a fuas an dèife, 

Bhios uallach freagarach drroinn y , 

Breacan an fheile preafach 

Is peiteag d'on eadach ùr. 

Còt a chadadh nam ball, 

Am bitheadh a' charnad dlù', 

Ofan nach ceangail ar ceim, 

? S nach ruigeadh mar rèis an glnn> 

s: 

Toagaidh na Gaidheil an ceann> 
Cha bhi iad an fang n'as mo, 
Dh' fhalbh na fpeirichin teann, 
Thug orra bhi mall gun lùgh. 
Siubhlaidh iad fireach nam beann, 
A dh' iarruidh dhamh feang le'n cù, 
} S eatrom theid iad a dharmfa,, 
Freagraidh iad frann gach cuih 

XI. 

Tha finn an comain an Uafail, 
A choifinn le chr.uadal cliu, 
Chuir e le teomachd laidir, 
Faoineachd chàich air cùh 
Oighre cinn-feadhna nan GràmaGtt 
'S ioma fuil ard na ghnuis 
'Sann tha Marcus an àidh 
Am mac thig an àit'an Duic. ORAN XXXXL 

Qran, nam Fineachan afhualr Fearann c?n Ri 1 ha fgeul ur air trath fo's duthaigh, 
'S chuir è fùnt ro mhòr oirnn-, 
Gu'n d'fhuair ar cairdean, mar a b ? abhalft 5 
Bhi nan àite comhnuidh : 
Gach fearann àr-bhaiticht' a bh ? ann s 
O linn a Chaimp bha gorach, 
Rinn na h aithrichean a chall | 
Ach fhuair a chlann an coir air, 

II- . 
'S Mor an fonas ann fan rioghachdj 
Rioghalachd na h oigri', 
A ghluas gu feum, re guaillibh cheiìe 9 
'S iad gu leir co deònach, 
Cinn fheadhna threun, le'n daoine fein^ 
Gach reafamaid an ordugh, 
Le cliu gun cheilg, 's le durachd dearbht/ 
B' e 'n rùu bhi 'n feirbheas Dheorfa^ [ 166 J 

III. 
Na Iaoich ghafta dh'eirigh leat, 
Do dh'ior fhuil cheart Chlann DomhnuìIT, 
S' lionmhòr gaifgeach treubhach tapaidh, 
A thain' amach 'gan comhnadh, 
Bha buaidh is feart, nan ruag, s'nam feachd*. 
Na dhualchas ac o'n feorfa, 
Dol fuas gu bras, le luas nan cas, 
Sa'n cruaidh-lann ghlas nan dornuiblu 

IV. 

'Slion'ar lafcair thig o'n Apìnn y 
Piobach bratach Sròlach, 
Fir chalma ghafta, is arm nan glahr, 
Co ac fhuineach 's bu choir dhoibh, 
Bhiodh lùaidh amaeh le fuaim nan fnap* 
A' bualadh chlach re ordaibh; 
Aig' fluagh le'n fafan eruadal ceart 
Sa fhuair a chleachduinn òg dhoibh. 

V. 

*S ùnntach meamnach treubhach ainmeil* 
Camaranich o Lochaidh, 
Fir threin gun chealg, le'm beus bhi garg, 
'S iad fein a dhearbh gu Ieor dheth, 
Bhiodh gleus an arm nan eibhle dearg, 
'S lann gheur gun chearb ga choir fin, 
Bhiodh reubail marbh an deigh an fealg^ 
'N uair dheireadh fearg nan oig fhear* c i6 7 3 

VI. 

*S lionmhor curaidh thig a Druman 

Feumail ullamh ordail, 

Eidear Muileann uifge Thurraid, 

Agfls mullach Moirbheinn ; 

X.eis nach duilich dol an cunntart ; 

Tir is muir a fheòladh, 

*S fhuair iad urram bualadh bhuillean^ 

Ann -fa h u-ile comhdhail. 

VII. 

Tha Sàr cheann feachd is laidir taic, 

A thig o'n Chadfteil Leodach, 

X«e pairtidh cheart, 's iad ard nam heachd^ 

A dh'fhas gu reachdmhòr fòghluimt, , 

Tha 'n leabhai pailt a dh'eiridh leat, 

Gu, feum do neart a cho'nadh, 

'S bhi piob an gleas, is ceann an fheigh 5 

Le crann is breid an t froil ris. 

VIII. 
Thig o'n Mhor-fhaich co'iain bhorb, 
A theid l& foirm ann ordugh, 
Gu dana colgail, lan air ftorbadh, 
'S arda ftoirm an t-feors' ud, 
Dol luath nan eideadh, cruaidh r' am feachainn^ 
Gluafaid ceill is mòrchuis, 
Aig' fluagh nach geiil, tha buaidh nan deigh, 
.San uaifle fein ga cho' duch', t «S8 ] 

IX. 

Thig Laoich bharruight a' C'i7inalla\ 

'S ard an air' air mòrchuis, 

Air mhead na carraid, beus nam fear ùd, 

Gleuftachd far an coir dhoibh 

An cliu bh'aig' finfireachd nan gallan, 

Cha chaillear ra'm beo è, 

Daoine rioghail dileas daingean, 

Fior 'nan gealladh comhradh. 

X. 

Thig Clann Ghrigair le fàr mhifnich, 

Anns a mheas 'm bu choir dhoibh, 

Gu priofail, aghar., lion'ar laidir, 

Rioghail, flatail, proifail: 

Chuaidh riamh 'fgaeh aite -dian fna blaraibh 

^S gniomh an laimh a chòdach 

?S iad ard fa chuirt le 'n ainm as ur 

Ge d' thuga dhiu 'n Gleann Freoin e. 

XI. 
Thig o Ghluaìni* far dhaoin' uaifle, 
Thairneas fuas gu feòlta, 
'S fad o'n chualas gu'm be'n dualchas, 
Buidhinn buaidh a' chomhruig, 
Teine 's luaidhe, s lamhan luatha, 
3Far an gluais iad eomhla' 
Ruidh na ruaig air an luchd fuathath, 
San, cur uatha brònach. [ 169 1 

XII. 

Thig o Shruthan na fir ùradh, 

Laidir luthmhor eolach, 

'S o'n du' ghiufaich theid gu fm'lachj 

Ann an tùs na do' ruinn, 

Luaidh is fudar chuir na fmùidean, 

Is fuil na bruchda dortadh, 

Claidhean cuil a bhi 'gan rùfgadh, 

fS ruidh gu dlù fan toreachd. 

XIIL 

Thig na Cannnnaich nan deannamh, 

*S iad a tional comhla', 

Theid ceart fa chabhaig 3 's neart d'an earaid, 

An dream is fearrail dochas, 

Ga b'e theannadh riu le falachd, 

Bhiodh am barail gòrrach, 

'S mairg re'n tachradh an am gaifgidh 3 Aghaidh neart nan comhlan. XIV. 

'S eideach arraiceach treud na h Alha> 

Dh'eireagh fealbh gu leor dhoibh, 

Gu'm fead iad falbh gu faor fo'n armadh, 

Is eadach ball-bhreac boi'each : 

O'n thraoigh gach fearg, a.thaobh gach cealg^ 

Sean argumaid a thoifeach, 

Tha gaòl ga dhearbha, s feadar earbs', 

A' deagh luchd leanmhuin Dheerfa. XV. 
•S mòr an onoir th'aig' an Righ, 
Rinn dilfìn ga luchd fogruidh, 
» Thug dhoibh a' ris, ga.ch ài.te priofal, 
Ann's gach tir tha m'eolas, 
A bh' aig' an finfireachd, fui chiofean, 
A chuaidh gan di ie foirneart, 
*S maith an d.urachd th'aig gach duthaigh, 
A toirt cliu ga Mhorachd. 

XVI. 
Na cinn cheiile *s fearr fui' 'n ghrein, 
Le'n inntinn fein a thoifich, 
Ri gniomh an fheum, a luaigh gu leir, 
Sa chuir an geiil gun fòradh, 
Le flathan feile, a labhair reafan 
A ghleadha fleigh na còrach, 
Fhuair gach oighre an ni, fan Staoile', 
An fai'bhreas fan cuid ftorais. 

XVII. 
Thainig coir, is dh'fhalbh an eacoir, 
Is leum àr croidh' le fòlas, 
Tha uaiflean treun fan uair fo fein, 
Gu h uallach eatrom ceòl mhòr, 
Tha 'n tuath re feide fuas tein' ei'neis, 
Air na fleibhtean mòra, 
So a' bhliadhna chrun an reite, 
jSin an fgeul tha co' duight/ GRAN XXXIIL 

Oran a Bhoìaìl 

I. 

■ ÌNuair a fhuidheas finn focair fa dh'olas finn 

botal, 
Cha'n aithnigh ar ftoc ùaìnn na chuiris finn ann 
Thig onoir is' fortan le fpmas a chopain, 
Garfon nach bi deoch eiran mu 'n tog. finn ar 

ceann. 

II. 

Bheir an ftuth grinn oirnn, feinn gu flleanta, 
Ghuir a thoil-inntin binneas nar cainnt, 
Chaifg i ar n' iota 'n fhir dheoch mhillis, 
^u mhuiadach fmne na m biodh i air chall. 

III. 

Deoch flainte nan gaifgeach nan Gaeiibh gafta y 
Gam b ? abhaift mar fhafan bhi poit air an dram, 
Luchcl gaoil an ftuth bhlafta, 's ar dha'oirid an 

lacha 
Nach caomhna am beartas a fcapa' fan airw 

ÌPij L 172 3 

IV. 
Fear 'ga bheil ni gheahh e na fhireas e, 
Kear a tha crionda fanadh è thall, 
Fear a tha mi-'or cha fhulaing finn' e, 
? S am fear a bheil grinneas theid ioman a nall, 

V. 

'S ra rioghail an obair fruth brioghar na togalach 
Ìoclaint a bhogaicheas croidh tha gann 
'S e chuireadh an fodan air fear a bhiodh togarach 
'S chuireadh è am bodach a fear a bhiodh teann* 

VI, 

Cha' n'eil fan tir uafal no cumanta, 
Nach' eil air thi gach urram a th' ann, 
Ga do bhio' ftrith ma thogail na muiriehinn, 
Cia mar a's urrainn fmn' fuirreach o'n dram. 

VII.. 

Tha e fionnar do'n chreabhaig a h-uile la grèine 
Thig teas, o na fpeura tnàr lleibhte nam beann, 1 
\Se math ri la reoghta chuir blath's ann am pora 
An fhir theid ga dheain ann tigh ofda na dheann, 

VIII. 
Cuiridh e funnt aìr muinntir eireachdail, 
Tiomchioll a bhuird 's cuid eile dhiu danns' 
Thogamaid fonn neo throm is ceileirin, 
'S freagarrach iheinuis iinn deire gach rann. C J 73 1 

IX, 
O'h fhuidh fmn' cofada, fa dhol finn na bh' againn 
'Si choir dol a chadal o'n thainig an t am, 
Gha'n f honadh ach paillteasthoirt fòlas ga'rnaigne, 
Deoch mhor anns a mhadainn gu leigheas ar ceann. 

X. 
Am fear tha gun chli cuiridh e fpiorad ann,. 
Togaidh e criodhe gach fir a tha fann, 
Theid am fear tinn gu grinn air mhirre' 
'$ e leigheas gach tinnìs deoch mhilis an dram. ■ ORAN XXXIV... ■ 
Oran a Bhranndi. 

Di-haal-lum, Di-haaI-Ium 9 Di-i''il-i i il i hanndan^ 
Di-dir-ir-i-hal-hiHI-lurn, Di-dir-ir-i-hal-haoi-rum 
Di-PiI-i'iI-hal-dir-ir-'i, ha-ri-ha y aI-haoi-rum s 
Di-PiI-haal-diI-iI-i'iI, dor-ri-hd -ol-hann* dan . 

1 ha fortan arin bi deoch againn, 
Na biocth an copan gann oirnnj 
Tha paiiteas ann fna botalaibh, 
Cha'n eil an ftoc air chall oirnjìj, 
P iij C 174 3 

? S feairde fmn an toifeach e, 
Gu profnachadh air cainnte, 
Gad bhiodh a huile deoch againn 
Se fdocha leinn am Branndi, 
Di haallu?n s &c. 

Se fin an fruthan-mireanach, 
An tobar milis feannfail, 
Tha binneas marri grinneas, 
A chuir fpioraid am fear fann ann 3 
iS' heairde fmn na 'hirreas fìnn, 
Cha chulai r a mhille' cheann e 3 
Sro mhath 'n feife muineil, 
X)o gach duine gha'as rann e, 
Di haallum } &c. 

Na fir ann fa bheil criodhalas^ 
Nach eil an croidhe gann ac. 
Combanaich na dighe, 
A ni fuidhe leis an dram iad, 
larruidh iad a ri'ifd e, 
Mu bhitheas beagan ann deth. 
Nuair chluinneas iad an fhioghall » 
Bi iad fìgheareach gu dannfa. 
Di haaf/um, &C. 

•Nuair gheibh fmn do na barrailleart, 
Na fmail leinn'fu'r cummannda, 
Na cupain a tha falamh, 
Bhi le fearraig a cuir annda ; E 175 ] 

Gach caraid a bhios a taitne rinn 3 
Gum bait leinn e bhi cainnt rinn, 
Nuair a thig a ghloine bhafdalach, 
Air bhlas an tfmcair channdi, 
Di haallum> &c. 

Cho chunnart duinn e heanrichdinn 3 
Tha fealoir ann fan Fhraing dheth, 
Cha'n eil eagal gainne ; 
Air an loinneas thug a nall e, 
Fheir fìnne on bu toil linn e, 
Nach dean a choire call oirnn ; 
Air fhad fga'n dean finn fuireach ris 3 
Bhi ga 'ail tuille fannd air. 
Di haallum s &c. 

Na fir a tha na 'n fcrupairean, 
Nach caith an cuid fan am fo 3 
Cha nimir iad bhi cuidirinn, 
Na 'n tubaifdean le ganndar, 
Cha fir iad dol an cuideachd, 
Is cha'n iarr a chuideachd ann iad, 
Mar cuir am burnn am pagha dhiu/ 
Cha'n fhaidhe iad am Branndi. 
Di haalluni) &c» RAN-N X. 

Rann do Y n Pha'adh 

oboc an deireadh beatha bron, 
Solc an deireadh oil pa'adh \ 
Smuladach fuidhe mun bhord, 
Gun an ftob a lionadh f hathafd - r 
f Saidhearach daoin uailfe coir, 
Aig am bheil ftoras nan lamhan ; 
'Ni 61 nuair bhios iad paiteach,. 
'Sa bheir paighe do na mnathan. 

Seibhinn fa mhadinn a cho'ail, 
Thigh'n oirnne toifeach an latha, 
Bean uafal a tigh'n ga feomar, 
Achuire folas feadh an tighe, 
Bottal mor aice na lai', 
'Se dearrlàn a dhuifge-beatha ; 
'Sòl gu criodheil air a cheile, 
'Stheir i fhein gur è air beatha ; 

Se faffan ceart a Stigh-thairnne, 
Mifneach ard fa nam gu caithe ; [ *77 3 

Bithidh fear leis nach toil am Branndl, 
Ri cul chainnt oirnn cheann a gha'il j 
Se 'their combanaeh a Bhottail,. 
Lion a iuas a'n copan fa'afd ; 
Smor na mhaoi'eas orm mo dheoch 3 
Ach fbeag na dh'idireas mo.Pha'adh. RANN IL 
Rann Arm~ 

C/Hunaic mi 'n diu' a chlach bhuaghach. 
'S an lcàg aluinn, 

Ceanglaichean do'n or mu'n cuairt dhi,. 
Na chruinn mhaiile, 
Bannan tha daingean air. fuaigheantas> 
Mo chairdean 

A lean gr'amail r'an feann dualchas, 
Mar a b' abhaift, 

Inneal gu imtheachd roimh chruadal, 
Le fmagh laidir, 

Fir nach gabh giorag na fuathas 5 
Le fuaim lamhaich, t 1-78 ] 

Fineadh a's minic a ghluais, 

Ann an ruaig namhaid, 

Nach firreadh tilleadh gun bhuannachtf 

No buaidh làrach. 

Bha fibh uair gu grinn a feòladh 

Air tuinn fàiieadh, 

Chuaidh tarrunn a aon do bhòrda, 

Druim a bhata, 

Leis a chabhaig fparr e 'h ordag, 

Sios na h-aite 

'S bhuail e gu teann leis an ord i 5 

'S ceann dhi fhàgail. 

An onair a fhuaìr an faor Slei'tèach, 

Leis gach treuntas a dh'fhàs ann, 

Ghleadha fathafd ga fhliochd fein i, 

Adhainnein eacorach gach namhad, 

Na h airm ghaifge, ghafta ghlèufta, 

Dh' orduigh an riogh gu feum dliafàn 

Co math 'fa th' aig duine 'n dream threun (ìn 

A fhliochd Cholla Cheud chathaich Spaintich. 

Dornn an claidheamh is lamh duin' uafail 

Le crois tàraidh, 

Iolairean le 'n fgiathan luatha, 

Gu cruas gàbhaidh, 

Long aig imtheachd air druim chuantair* 

Le fiuil àrda^ 


C *79 1 

Gearra arm Mhic-Saoir 'o Chruachati s 
Aonach uachdarach Eara-Ghael „ 

Tha do dhaoine tric air fairrge, 
Sgiobairean cahna neo fgàthach, 
Tha 'n aogas cumachdail dealbhach. 
'S ioma armailt am bheil pairt dhiu', 
Thug iad gaol a fniughal garbhlaich^ 
Moch a's anmoch a fealg fàfaich, 
Cuid eile dhiu' nan daoin' uaille, 
'S tha cuid dhiubh nan tuath ri aiteacH 

| f S rioghail an eachdraidh na chualas 
Riamh m'ud phairte, 
'S lionmhor an taic na tha fuas dhmbhj 
Na'm biodh càs ort, 
Tha gach buaidh eile ga reir fin 
An Gteann-Nodha fein an tamhachd 
Piob is bratach a's neart ag Seumas, 
An Ceann cinnìdh nach treijg gu brath &im RANN III. 

Ranti d<?n Ghaèlic lr do'n Phiob mhoìr bliadhna> 
1781. 

Tha 'h comunn rioghail Gaelic, 

Ann trath fa cumail fuas, 

Cuimhn' air feolnan àrmunn, 

A b' a'aift a bhi ga luaidh, 

A chainnt a dh' eannfaich iadfan dhurbh f 

'Si ghnathaich fibh gu buan, 

Ghlè fibh ftoc na cà'nain, 

? Scha 'n fhailnich i uainn. 

Is folafach an cruinneacha, 
Cinn-chinnidh a's daoin uaills', 
Ard mhòralachd nam fineachan, 
'S gach ionad tha mu'n cuairt, 
Onoir a thaobh nadair, 
Ga gnathachadh a nuadh, 
Gu'n glè, fibh piob mar b' a'aift 
Is Gaelic ullamh chruaidh. 

*Si 'n labhairt bha fa Ghàrradh, 
Dh' fhàg Adh'mh i aig an t fluagh, [ i8i ] 

^Si chainnt a bh' aig na Faidhean, 
Thug fios Pharrais dhuinn anuas, 
'Si bhruigheann a bh' ann fan f haiach, 
'Nam tragha do'n mhuir ruaidh, 
^S i nios a meafg an àlaich, 
Tha lathair anns an uair. 

*S i 's binne bhi ga heifdeachd, 
Thuirt beul na chuala cluas, 
Their Aìbainn agus Eirinn, 
"Safunn fein gur mor a luach, 
Àon duin aig am bi feum orra, 
Cha treig è i air dhuais 
'S i chuis is fe'arr gu'n d'eirich i 
Àn deis dhi bhi na fuain. 

Bu mhor am beud gu'm bàfaìche, 

A chàn'ain a's fearr buaidh, 

'S i flreis thoirt greis air àbhàchd, 

5a h uil ait 'n teid a luaigh 

S i 's fearr gu aobhar ghaire, 

'S is binne bhlaithe'fuaim, 

S i ceol nam Piob 's nan cìàrfach, 

Luchd dan a's dheanamh Dhuan. 

S i 's fearr gu togbhail inntin 
^»e binn-guth chomhra tlath, 
>i fgaitiche gu miomhola' 
S à 's mine nochdas gradh 

Q~ [ m ] 

'Nam cruinneacha nam milltean, 
Le piob gu iomairt lann, 
'S i dhuifgeadh colg air oigridh, 
'Nuair thogta fròl ri crann: 

'Si piob nam feadan fìu'lach, 
A bhuineadh cl'tu fa champ, 
Air thoifeach nan laoch ùra, 
'S rneoir lùghar dlu nan deann, 
A chaifmeachd ghafda fhunntacl^ 
Bu duchas di bhi ann, 
'S pailt a nis as ur i, 
Ge d' bha i aon fhuair gann. 

Le fpionna chairdean Gaeleaeh, 

Tha Lunnainn làn a nios, 

Aig ardàcha na Gaelic, 

A h uile la mar thig 

Aig feothas 's tha na h armuinn, 

Ga gnathacha gu tric 

B' e gaol gach duine an fafunn, 

I bhi acafan na meafg. 

A chainnt chaoi'neil thaitneach, 

Dheas labhrach, bhlafta, bhrifg, 

'S lionmhor cliu tha'n taice ri, 

Fafan agus meas ; 

Tha ceol às Gaelic Alba, 

'S luchd feanachais 'ga 'm bheil fìos 

Ga foghlam feadh nan garbh chrioch 

' f S gan cieara'adh fan Eaglais bhric ■RANN IV, 

Rann do^n GhaeHic V dcì'n Phiob mhoir hlìadhrieu 
1782. 

X ha 'n comunn uafal rioghail, 
A' sior chur feol an draft, 
Air nadurachd an finnfìreachd, 
A thogbhail cinn 's gach àit*. 
A' ghàilic air a mineacha'dh 
O's cinnteach gur i 's fearr. 
An labhairt phriofail chùramach, 
Rinn cùmhnanta re Adhamh. , 

Tha gach duine 'g innfeadh dhuinri, 

Co chinteach ris a bhàs, 

Gur i bu chainnt aig' Noah 

? Nam feòladh ann fan airc', 

'Si uaith fìn gu lionmhor, 

Aig gach linnidh ata fa's, 

'S cha d'teid i chaoidh air dio-chuimhn, 

Gus an tim an tig am brà. 

Tha ghailic air a lionadh, 
Do mhiorbhuiie gu leir, 

Qjj [ 184 ] 

lular fonnmhor failteachail, 
A* cuir a gràdh an geiTl, 
Mire 's cluieh is gairdeachas, 
Is mànran ann 's gach beuì, 
Cha chu-ala iìnn 's- an eachdam',, 
Na 's ceairte na i fein. 

Tha gach fafon gaidhealach, 
Ann dràiì a'ti'nn gu feum, 
Na deitìchin a ]>' abha-iiV dhpibh 
Sa b^fhearr leo aca fein. 
Coirmeabh ann fgach aite, \ 
Aig na h armainn is fearr beus, 
Gach duine labhair.t Gai'lig dhiu, 
Sa phiob a ghna' a 'n.gleus. 

'Si piob mhòr na h'Eaglais-brice,. 
A' phiob as mo meas ann Albainn, 
Fainneachan. chnàmh air a dofaibh, 
'S i eu laidir focair calma, 

o 

Sèidbar na màla an rpiieach, 
Nà lionas a corp le aintheas, 
Suntach an ionframaid phort i, 
Is ard a chluinnte glochd a feaibhain- 

Tha i eireachdail r'a faicinn, 
Cha' n'eil ball d'on acfhuinn cearbach., 
Le riobhaid nam binn ghuth blafda ; 
San ftoc dreachar air a charblia'dh. C tff 1 

Gaothradh deas direach gafta, . 
Ann fna fafona as fearr jdhiabh, 
Sionfoir choi'-lionadh gach facaiì 
A ni chaifeamachd a dhearbhadh. 

Tha i meafail air gach banais, 

A bhithas am fearran nan gar.bh-chrioch, 

\S fearrd' an camp i 'n am dhoibh 'tarruing, 

Gu feinn coi'thionaì na h armailt. 

'S maith i gan dufgadh fa mhadainn, 

^S gan cuir a chadal mu an-moch, 

Tha i corr an am an eudraidh 

Se 'm feafgar a chuid is fearr dh'i. 

'Slionmhor fuir'eich aig an ainnir, . 

Tha ti 'ghin ceanalta na tairgfe, 

Ga b'e aca leis an d'theid i 

Bith' eudach ris agus farmad. 

Am fear gu'm bheil ati dan à cofnadh, 

'$ ann air ata 'rn fortan margaidh, 

lurach nam p'Òrìgànnan glana 

'S eibhinn ga leannan bhi falbh le. 

Tha i meafail ann an Lunduinn, 
Fhuair i urram ann fan tir fo, 
'S fearr i na torman na clarfaich, 
'S thug i barr air cluiche -fighle 
'S mor an onoir th'aig a phàirti, 
Nach leig iad gu brath a dhi' oirn', 

QJu 


[ 186 1 

Ceol gun a leithid ra aireamh 
Is cà'nain urramach na firinn. 

Raogha gach calnnt gailic ro mhaith,. 
Tagha gach ciuil fgal na pioba, 
'S ann anois tha 'n t'am gu tarruing 5 
Aig ard luchd ealaidh na R.ioghachd.. 
Le ceol fiubhlach lùthmhor ealamh,. 
Suntach caireafach luath dìonach. 
Tha 'n fo breathanais air talamh, 
'S gheibh gach fear a reir na ni è. R A N N V.. 

Rann do'u GhaeUic r s efon Phiob mhoìr bliadhn^ | 
1783. 

1 a fgeul ag'am dhuibh r'a innfe^ 
Air ccol 's air ca'hain \ 
A' toirt cliu air cluiche Pioba, 
? S air labhairt Gallic : 
'Ta 'n dràft a cinntin lionmhor,- I 

'S na h uil' aite ; 

G ardùchadh onoir na rioghachd^ 
Ann fan d'fhas finn. c m j 

'S i th'aig gacb Minifteir fgiorachd, 

'S gach tir arraidh, 

Toirt gu ceart dhuinn eachdruidh Phiobuil 3 

An feòl crabhaidh ; 

'Ta i 'm beul gach fiii mineachadh, 

Ceol dana, 

Is i ìs fearr gu moladh priofail, 

'S gu fior chaineadh. 

'Ta i cruadalach cruaidh fgairtea] 5 . 

Do dhaoin' uaiile reachdar laidir 3 

An am treuntais na gaifgeadh, 

'Si is deas-fhacalich fan ait' ùd, 

Ta i ciun an cuifean fialaidh, 

A chur an gniomh a briathra blatha^ 

'S tha i corr a fgoltadh riafain, 

Chum iluadh gun chiall a chur famhach, 

'Ta i iular fiofrach caoineil, 

Freagarach faoi'neachdach baigheoif, 

'S meafal a labhairt 's a h eifteachd, 

A chur gach deud air fiamrvan gaireadK: 

A fugra' fa bruidheann le cheile, 

A' tog'ail èabhnais, mir', is mànran 

Siobhalta farafla beufach, 

Am beul gach neach atat nàrach. 

'Ta Ghai'lig, fa Phiob ag eirigh, 
Gu mor fpeis an tir nan Gaidheil i 188 ] 

Urram gach ciuìì le deagh reufan., 
'S ann aig' a Phiob fein ata è, 
'S tormanach pongail a their i, 
Gach fonn ceilleir thig o bragad, 
'S i is binne *s is aird'.a fheinneas, 
Cha chluinnthear ceol eile laimh rL 

Is binn an nualan ùd ra eifteachd, 
'Nuair a chuir'ear feid na màla, 
Sa cheartaicheas fear a gieas i, 
Ceart r'a cheile na duis arda, 
^'S cianaii a fhinneas i curnhadh* • 
Subhach a fhinneàs i failte 
Urrlar, is fiubhal gu fiubhlach, 
Is crùn-ludh m'am fuirich i famhach. 

'Si 'n da chuid i ceol is, cais'machdy' 

'S croidheal air aftar fan tàmh i, 

Is bha i riamh air bheul gach Caifteil, - 

Ri dian mhacnos le ceunvfraide, 

Is leig iad aon uair i a' cleachduinn, 

Gun bhi ac' ach an corr àite, 

Ta i nios gu grinn am fafan, 

'S cinnteach dhi mairfin gu brath ann. 

Ban-mhaifteir gach irtneal ciuil, 

A Phiob ùr fo thainig an draft oirn, 

A chuireas fir ghleufta ga'n dubh-lan* 

Nach leig dhiubh gun d'fheuchain ghabhaidU t «*9 3 

Fear a buighne bidh e cliutach, 

? S onoir ga dhuthaigh *s ga chairdeaHj 

A Phiob fo'bhi mv a ghiulan,. 

Gar dufgadh maidinn a maireach. RANN YL Rarn dc'n GhaeTic V ck'tt P.hiob mhoir bliadhna^ 
1784. • 

Innsi' mi fgeul airid dhuibh 3 
Air ca'nain, is air ceol, 
Raogha na deas ghailic, 
*S i is- fearr gu innfe fgeoil, 
A chainnt is lionmhor pairtin \ 
'S is milie mànran beoil, 
Gu freagrach deas-labhrach* 
'S i ard chuifeach gu ieoir. 

'S i chainnt a bh'aig 'na righridh y 
Gan roibh *n rioghaehd fo nan cohy 
'S i bruidhean Dhuic, is Iàrlachan^ 
! S i dh'iarradh iad ma'n b&rd. t r 9° 1 

? S i bh' aig 'na daoin' uaifìe, 
Sa gheabht' aig' an tuath choir; 
'S i bha, fa tha aig' BUachaillean* 
A' cuartachadji nam bò. 

'N uair a fgaoìl na cainntin, 
Aig' tùr ai'readh mor, 
Fhuair a ghaidhlig maighftearaehd, 
San am fin thar gaeh fi^ors', 
Gur i is fearr gu teangairèachd,. 
Tha 'n ceann aon neach tha beo, 
Geur foilleir fònnmhor oranachy 
An feomraichean an òil. 

*S Iionmhor urram laidir, 
Fhuair a ghailic air gach feol, 
'S i rinn acheud facraniaint, 
Do'n phap'" a bha fan Roimh, 
Is i th'aig' cleir an àite fo, 
Gach la toirt comhahi' oirn'^ 
Gaol filli, is luchd dàna, 
Chainnt nadurra gun ghò. 

S i fhuair finn o na paranta, 
A rinn ar'n àthrach òg, 
'S i bu mhaith leinn fhagail, 
Aig' an àl tha teachd oirn', 
Tha h uile car a dh'innfinn orr/ 
A' cur a pris a' niòid, [ 19' 3 

Gur i cainnt is brioghora, 
'S i phiob is fearr gu ceòl. 

A phiob ùr fo thainig do'n bhaile, 

A dh'fhaoititi urram, 

'S i ceann inneal ciuil an fh, arainn, 

Sna duthch' uile, 

Le meoir luthmhor air a crannaibh, 

'S le dlu' bhuiilean. 

'S ard a chluint i 's ' binn 'a langan, 

'S grinn a cumachd. 

Tha dofan le iobhruidh ballach, 
Cochull do 'n t fide nia muineal, 
'S ofgara' dionach a callan 
Air thoifeach mhiltìn air thurus, 
Profnuchadh rioghail na canaid, - 
An cabhaig, an ilri', nan cumafg, 
Cha bhi fprochd fan ti am fan i, 
Is fortunach an ti g'am buin i. 

Is deo' greine leis an luchd ealaidh, 
Tha 'n Albainn gu leir, fann Lunduin, 
A phiob is maith gleus, is gearradh, 
Laidir falluin, eatrom ullamh, 
'S mòr an tei'neas i ga leannan, 
Bhi aige na fge' ga cumail, 
Fonn cheol rè a' crè na h ainnir, 
Beufan gJana na treun chulaidh. L 192 | 

'S e cheud cheol a bh'air an talamh, 

A phiob mhor is boi'each guileag,. 

? S i bh'aig' Fiowiy aig' Goll y 's ai^ Garadh, 

Ann an talìa na<n laòch fuileach, 

'S mairg a chitheadh air feòl calla, 

Caifmeachd chairifeach nan curaidh 

Mhofgladh i le feid ga h ainail, 

Gu feum ealamh an Fheìnn uile, 

Mo ghibht phriofail gun a ceannach, 
Tna 'n coi' thional fo air chumail, 
Breitheachan dileas gan tarruing, 
A ni ceart an f hirinn uiìe, 
Gbeibh gach fearr a reir na healaidh, 
Ann fam bi è fhein na urrainn, 
*S tha è faòr aig maith an airi', . 
A pliiob fhaotainn thar gach duine. RANN VII. 

Rann do*n Ghailic 's do'n Phiob mhoìr bliadhna y 
J785. 

00 cruinneachadh uaiflin meafail, 
Tha a' cumail fuas am fafan, 
Na cainnt a tha buagh-mhor fiofrach, 
Le 'n fior bhrifc, a chualas eachdraidh, 
Tha i luath 's cha' n'eil i liotach, 
'S tha i cruaidh ma labhrar ceart ì, 
'S cha 'n 'eil a iuchd fuath bicheant, 
Si bha tric aig' luchd nam breacan. 

Can'mhuin gan truailieadh gun mheafga, 
'S gaidheil gan dual i bhi aca, 
*S nadura ga fuaim bhi miofail, 
S mifneachail an Sluagh a chleachd i, 
Cainnt mhathaireil gun bhruaidlein idir, 
Axh bhi, lan do Shuairceas tIachd-mhor 5 
£eol gàire ga ìuaidh gu bicheant, 
S luchd dàna ga luadh chur-feachad. 

Tha Lunduin gle ard am mifnich, 
Le fpionnadh nan gaidheil gafta', 

R E *94 ] 

À fhuair urram 's gach ait' an firt' iad, 
Na curaidhean calma reachd-mhòr, 
Tha gabhail curam riochdail, 
A chumail na rioghachd neart-mhor, 

? S dh' orduigh gu fiorruidh nach briosfior, 
Gaidhllg) piobaireachd } is bratach. 

T Iia uailean Dhun-euda'm le gliocas, 
. Gu rioghail re~bheartach tlachd-mhor, 
Cha 'n f head eacoir bhi nam meafg fan, 
Sm dhoibh fein is Ieir an ceartas, 
Ris an fheumach tha iad iochdmhòr, 
Is air na beiftein tha iad fmachdail, 
Ann am treabhantas no triobloid, 
? S mairg a theannadh re leum tharta 

Co theannadh re leum thairis, 
Air na laochaibh fearail treubhach, 
Na Gaidheii ardanach uaibhreach, 
'S iad laidir re guaillibh a cheile, 
A chuireadh crith air cach le fuathas, 
Ann am bhualadh nan lann geura', 
? S maìrg air an cromadh na tuathaich, 
Comunn cruadalach nach geilleadh. 

Tha gach car tha tigh'n m'an cuairt dhoibh, 
An trà's as buaghmhòra na cheile, 
Am fearann a chuaidh a thoirt uatha, 
Gun d'fhuair iad uile gu Ièir e, [ i?5 ] 

Bithidh gach dligheach far 'm bu dual dhoibh, 
'S uachdahain air an cuid fein iad, 
Bithidh na h oighreachan fuas dheth, 
? S cha bhi tuathnach na eigin. 

'Nuair a fheallas finn air ar falluinn, 
Bheir fìnn beannachd air a Ghreumach^ 
Is air Mac-Shimidh mòr na Moraich, 
A, moirear a bu mhath feum dhuinn, 
S a chùirt a b'airde bha 'n Lunduin, 
Fhuair iad ann urram is eifìeachd, 
'S tha 'n rioghachd uile nan comain, 
Fhuair iad dhuinn comas ar 'n eideadh* 

Tha coi'-thionail rioghail ghaidheil, 

Ann tràs am baile Dhun-eudain, 

A' cumail am prios na gaidhlig, 

A thaobh nadair o's cionn beurla, 

'S a' gleidheadh piob mhòr mar b'abhaift, 

'O 's cionn clarfaich y na ceòl theudan, 

San da thoil-inntin fin fhagai), 

Aig' an àlach thig 'nar deighne. 


— — 111 RANN VIII. 

Hami do'ti GhaeHic 9 s cPon Phicb mholr blìadbna s 
1789. 

Prosnachaòh cluiche na pioba, 

Dh' innfinn pairt deth, 

Ann toifeach, a gieufadh, 

'Nuair a Ìionar fèid na màladh, 

Fonnar freagarrach ga cheile, 

Na duis arda, 

Làn toil-inntin do'n luchd eifteachdj 

Bhios ga clàifm. 

Piob ualìach na maidin rèithe, 

\S na'n ceanna cnamha, 

Do 'n fhiogh chrùaidh thig a Seumèca, 

\S fhearr tha fàs ann^ 

Air a thuairneireachd cruinn dìreach, 

Xobhuireach fainneach, 

Gaoidhearach, feadanach, finealt, 

Le binne chaileachd. 'S freagafrach a chuid a fteach dhi, 

'£ tha 'n taobh 'mach dhi dreachar daicheil. C 197 ] 

Tonnagach, Ribeineach, riomhach, 
Dofan do'n t fhioda ri frannraich, 
Mu mhuineal nam buaidhean prifeil> 
Cumail dion air a min bhragad, 
Cuiìc na flugan tha ga lionadh, 
Air a dhionachadh le fnaithean. 

? Si phiob ùr a tha 'n Dun-eudann, 

Eabhnas Ghaidheil, 

Inneal ciùil a r s fhearr fui' 'n ghrein, 

Le reafan arraid, 

Tha i fnafrnhor, maifeach, finealt, 

Cuimir, dreachdmhor, dionach, laidir, 

Gu binne, boigheach, feocail, ceutach, 

Ceolmhor, eatrom, eabhuinn, aluinn* 

Piob a chuireadh fund gu mire ? 

Fonn is farum, 

Air gach diuc is ard cheann-cinnidh, 

'S oighre fearainn, 

Biodh gach duln' uafal ga fireadh, 

Gu togail na iluaigh 's a charraid, 

'Nam tharruing a fuas gach fine, 

Dhol a bhualadh nan cruaidh lannan. ' 

Ceol a's rioghaile 's a's fine chuala finne, 
Bhi air thalamh, 

Ceol as brioghmhoire 's a's binne, 
S a r s grinne thug meoir a crannaibh, 
Riij 


[ m 3 

Cha chualas neach riamh a dhimaiJ-, 
X>reaeh is deanadas na hainnir, 
? S fhuair i cliu le beul gach fili, 
A bha 's duthaich b fhiach gu rannan. 

Tha 'n rioghachd lan eabhnais uile, 
'S Dun-eudann gu tric nan aire, 
Liughad treun-fhear th* ann a cumail^ 
Reachd is reafan a choi-thionail, 
Caint a's geire chuala duine, 
? S urramach gach beul a chanas, 
A chànain ata reidh ullamh, 
Beufach furanach, gle eallamh. 

'S onair do'n GhaiPteachd turas, 
Na thainig an draft do'n bhaile,, • 
Cliumail am pris briogh an t meanachais, 
Tha farmadach leìs na Gallaibh, 
Gailic Albannach nan curaidh, 
? S a phiob bana-mhaiftir gaeh ealaidh, 
An ccol 's a chaint afhuair gach urram, 
»3 luaithe bh' ann 's a's- fhaide mhaireas* RANN IX. 

Rann Uifìean, 

i urras a chuaidh mi air aftar a Chlnntaile, 
Chunna mi daoin Uaiìfe tlachdmhor, caoineil 

pairteach, 
Bha aon Bhallach ann air Bainis, a thug dhamh 

tamailt, 
O na bha eifean mar fin damhfa, bi mife mar fo 

dhàfan. 

Sann an firj a thoifich Uiftean* 
Mar a ni cu'n droch naduir, 
Taumhannaich ri fluadh na Duthcha, 
'S bè run gu'n gearra' è 'n failtean ; 
'Smath a'n Companach don chu è, 
'Sdona 'n companach le cach è, 
Cho chuideachd è Bhard no Phiobair, 
Aig a mhiomhalachd fa dha's è. 

Aidich fhein nach 'eil thu *d phiobair,. 
'Sleig dhiot bhi 'm barail gur Bard thu, 
X)aoine criodheil iad le cheile, 
'3 bithidh iad gu leir a tair ort, [ soo ] 

Fear ciuil gun bhinneas gun ghrinneas* 

Fuadaichi' fìnn as air pairt e', 

Mar a thilgeas iad craGbh chrionaieh, 

-n Ffhionain a mach as a Gharradh. 

Mu chi thufa Bard na Filli, 
No fear dana, 

Mu bhios aon diubh giarruidh GilÌe^ 
Ghiulan mailaid, 
Lean an duine fin le duthrachd, 
Los gu'n fìu*14 tu huil aite, 
Smor a'nglanadh air do dhuthaich, 

1 chuir cul riut 's thu ga fagail. 

Na ma chi thu fear a fheinneas* 
Piob no clarfach, 
Feaduidh tufa 'n tinneal ciuil, 
A Ghiulan dafan, 
Gus ambi craiceann do dhroma',. 
Fas na bhallaibh lomma bana, 
Mar a chi thu mille' Srathrach^ 
Air gearran a bhios ri aiteach. 

Cia mar à dheana' è oran, 
Gun eolas gun tuigfe Naduir, 
O nach deana' è air doidh è, 
Bu chora dha fuireach famhach, 
Bruidhinn ghluggach 's cuid di mabbach, 
Moran ftaddich ann am pairt di, [ 201 ] 

Na ni e phlabbartich chomhradh, 
Cho bheo na thuigeas a Ghaelic. 

'Sgimmeleir cheanna na'm bord thu, 
Far am fuidh thu 'ntol gun phàidh, 
Cia mar chunntas finn na geocaich, 
Mar bi Uiftean òg. fan aireamh, 
Cha rabh do bhru riamh aig fiothcha*, 
Gus an liona tu bhiadh chaich i, 
Smor an tolc na chaifge tiotadh, 
Nuair a chit thu fdo ghloc paiteach. 

'Stric do leab an lagg an otraich, 
Na'n cul garraidh, 
Bi do cheann air conntom comhnart, 
'Sro mhath 'ntàit è, 
Bithi' na coin a giomlich teofaig, 
A toirt diot a bheoil fa chairean, 
Do chraos dreammach toirt phog fallach 5 
A'd dhearra bhraithrean. Na'n cluinne' fibh muc a rucail, 
Geoidh is tunnagan a vacail, 
Sann mar fin a bha piob.Uiftean, 
Bronach muladach a ranaich, 
Muineal gun 'Aolmann air tucha, 
*Nribheid cho nfheud bhi laidir, 
'Se call daonnan air a chulaibh, 
Na gaoth bu choir dol fa mhaladh. [ 202 | 

Bha lurga coin airfon gaoir^ 
A'd chraos fairfìn, 
'Sculai' fin a thogail Plaigli, 
Sa 'n cnai' air malca, 
Rinn è tanarl fallach brein, 
Mu theid neach fo*n Ghrein an talc riut, 
'Sfhearr bhi eìdir thu fa ghaoth, 
Na feafamh air tao' an afga\ 

Cia mar a ni Uiflean og dhuibb 3 
Ceol gu dannfa, 
Nuair a chithe tu fruth ronn, 
On huile toll a bh' air an.tfiunnfair, 
'Sgeul tha fior a dhinnfeas mife, 
Gur he dh'ag e nois cho manntach, 
Gun dtug iad dheth leis an tiofar, 
Bar na teanga. 

'Seidi' Uiftean Piob an rongain, 

'Smor a hanntlachd, 

Bithidh i cofa'il ri gaoir chonnfpeach^ 

A bhiodh an cnoc frioich a dranndail, 

'N circeapoll lai' ri Tongue, 

A baiggearachd air muinntir Bainns', 

Fhuair mife piobaire 'n rumbuiil, 

'Sdh' ag mi ann è. RANN X. 

Rann Anna, 

Anna Nion uilleam a'n Cromba, 
Bean gun chonn fi fhein air ai'rea', 
Nùair chuaidh mi 'ntoifeach ga feolltainn, 
Cho'n e 'mfortan a chuir ann mi, 
Bhruidhmn mife famhach focair, 
Mar dhuine bochd a giarruidh fardaich, 
Thoifich ife mar chu crofda, 
Bhiodh ann fna dorfan a dranndaih 

'Sann aice tha beul na fgallais, 
Gu fanoid a dheanadb air feannduin^ 
Nach Urainn a dheanadh feum dhi, 
Mar a bha i fein an geall air, 
Chunna mife laeth' ghluaifinn, 
Leis na Gruagaichean mar chairdeas, 
Dhaithnich i gun dalbh an uair fin, 
'Schuir i uaithe mi le angar. 

Innfidh mi dhuibh teifnas Anna, 
O na faithne dhamh fan arn i, I 2 °4 1 

TSean a dhòl a peighinn phifìch, 
Cho bheo idir gun an dram i, 
Cho neonach leam i bhi mifgeach, 
Si 'ncomhnuidh a meafg a Bhranndi, 
'Stric a bha na broinn a leoir dheth, 
? Sbha tuiile fa choir na ceann deth. 

Cha'n eil a leannan ra fhaicinn, 
Ach fear ma feach do na ceardaibh, 
Se nonoir is fmo t-h' aice, 
Gu'm fairtlich i air na bardaibh, 
Thug i dhiom om beul fa'n tmrou, 
O na dh'ag i beo ml tha mi taingeil, 
Chuir i mife famhach balbh, 
'Sdhalbh mi mun dtuga' i 'nceann diom, 

Smor an treuntas le Anna, 
Bhi cho gheur le fgainneil chainnte, 
'Smairg air na thachair bean bheumnach, 
Aig am bheil am bsul gun aime, 
'Mfear a bheir ife dhathigh, 
'Sann air thig a chreach fa'n calldach, 
Nuair fhaoil è gum bu bhean cheart i, 
Sann thachair .e ri Bhana-mhàighifdir. 

A Bhana-chleufaiche gun ghrìnneas, 
Smairg fleufgach a theid na carramh, 
'Stric i tuiteam leis na Gillean, 
Ceap tuiflidh i do na fearaibh, L 205 j 

A Bhean bhruidhneach mhifgeach ghionach* 
Ghlearach lonach, fhanntach fhallach, 
Roinn gu reuba' air a teangai, 
•Cofail ri gath geur na Nathrach. 

Comhdach nach falaich a cr-aiceann, 
Leomach gun feol air cuir leis ann, 
Cha'n eil brogan flan mu "cafTan, 
Cha'n eil cota nairt mu leaflan, 
Orra tha aogafg na glaiftig, 
Neul an Aoig na haodan preaflach, 
CIofTach i air fearga', lachdan, 
Bconail i ri dealbh na Leifge. 

Tigh tha lan do mhna-than mifgeach, 
*Solc an tait an drinn mi tachairt, 
Ga'd thaine me ann gun f hios damh 9 
*S fhearr falbh tra na fuireach aca, 
Banamhaifdir a chomuinn bhrifdich, 
Anna tha ainmeil fan Eachdrai', 
Mu gheibh cach i mar fhuair mis i, 
lCha dtig iad gu brath ga faicinm RANN XI. 

Kann a ghabhas Maighdean ga Ieannan. 

sUha neolas graidh dhuit, 
Uifge fhrabh na fhop ; 
Ach gradh an fhir thig riut, 
Le bias a tharruing ort ; 
Eirlch moch Didomhnuich, 
Gu lic choinhnairt phlattaich ; 
'S thoir leat beannachd Pobuiil, 
Agus currachd Sagairt; 
Tog fud air a ghualinn, 
Agus iluafaid mhaide, 
Faigh naoi gafian ranaich, 
Ai'r an gearra le tuaith ; 
Is tri chnaimhean feannduine, 
Air an tarruing è uaidh ; 
Loifg air teine crionaich è, 
Dean fud gu leir na luath ; 
Suath fifi ra gheala-bhroilleach, 
An aghaidh na gaoth tuath ; 
'Stheid rnifc 'nra fa'm barrantas, 
Nach falbh 'mfear ùd uait. RANN XIL 

Rar.n l-chal!um-chilìe. 

jb e a n n a c k a d h I-chalum-chiIIe, 
Innis tha beannuichte cheana, 
Eilean a tha 'n iochdar mhuile, 
'Se uile fui 5 chis Mhic Cailein, 
Ionad naomha a fhuair urram, 
Ofcionn iomad tir is fearann, 
Ghabhas dilis ris gach duine, 
Thig o'n uile rioghachd aineil. 

*S iomad righ a th' ann fan tulaich, 
'S daoin' uaifle riomhach a bharrachd, 
Sa 'n cuirp phiifeiì bu mhath cumachd, 
Air an leagail fios fui 'n talamh, 
O 'fe deireadh crich gach duine, 
Tuiteam nan uir 's na min ghaineamh, 
Mo dhochus ann Criofd a db' fhulaing,. 
Gu 'n d' ullmhaich e fith d'an anam. 

Mile is da chiad da h uillidh, 
Do bhliannachan air dol thairis 3 
S ij F 208 3 

O na fhuithieh a eheùd cluine, 

Dea' chiach bhunaidh ftè a bhalla, 

'S iomad dealbh a th' arm a fuireach, 

7 S ìeachdannan mharbh air dhea' ghearradfe*. 

Clach fhnaite o'n bhlar gu rnhuilacfr,. 

'tS rinn iad uii' e laidir fahainn.. 

Fhuair iànn fearroain fheilleir ullamh,, 
O n fhearr a bba' n de 's a chrannaig, 
? S chuala mì luchd eifleachd uile, 
Toirt urram do 'n bheul aehan i, 
'Nois n.a dh' eug Callum-ciHe, 
\S nach bu du dha fcin bhi maireann,, 
Tlìa aoibhneas air duthaich mhuile,, 
Du'all a bhi 'n aite Chaìum^ RANN XIIL 

Rann Co'dhunaiah. 

Tha mife T m fhuidh air an uajgn* 
Tha 'n lèaba' fin fnar gu fcoir, 
Gu'nfhios agam cait' an tim, 
Gus an teannar mi fhin da coir; 
Comhdach fianin '3 l.eine lin, 
Is cifte dhu' dhionach bhord, L W ] 

Air mhead fga 'n cruinnich mi ni, 
Sud na theid leam fios fo'n 'Oid ; 

'Sbeag air curam ro 'n bhas, 
'Mfad a bhios finn laidir og, 
Saoilidh fmn mu gheibh finn dail 3 
Gur e air naite fuireach beo ; 
Feaduidh finn fhaicinn air cach,. 
"S iad gar fagail gach aon lo, 
Gur nadurra dhuinne gach trath, 
Gu bheil am bas a teanna oirn ; 

■ Tha'mo pheacafa' ra throm, 
Smuladach fin liom an dràfd, 
Tha mi fmaoineacha' gu tric, 
Liuthad uair a bhrifd mi naithn ^ 
Le miann mo dhroch inntin fein, 
Leis an rabh mo chrebhag lan ; 
Gun chuimhn air ughdarras Dhe, 
Le duthrachd am bheul nam laimh ; 

Gt'd is mor mo pheaca gniomh, 
Smi 'n cionta ciad pheacaidh Adh'mh r 
Cheannacha' mi le fuil gu daor, 
A dhoirte fgaoilteach air a bhlàr, 
Tha mo dhuil fcho dochas faoin^, 
Ri iochd fhaotinn air a fga', 
Gu'n glacar manam gu fith, 
Le fuiannas Chriofd amhain ; 
S iij [ sfifrr J 

Tha mo dhachas ann a'n Criofcl, 
Nach dibir e mi gu brath ; 
Nuair a leagar mo chorp a fios r 
Aiui an ftaid iofaif fo'n bhlar j 
Gun togar manam a fuas>. 
Gu rioghachd na r m buadh fna'n gràs, 
Gum bi mo leaba fo dhion, 4 
Cois cathrach an ti is aird' ~* r 

Cha bhiodh meagalt ro an aog, 
Ge'd thigeadh è 'in thaobh gun dail 3 
Nam bithinn do pheaca faor,. 
? Ndeis a ghaoil a thug mi dha ; 
Tha mo dhuil ann fan Dia bheo, 
Gun dean e trocair orm an drafd, 
Mo thoirt a 'fìeach a dhionad naomh, 
5 Neuideachd Mhaois Is Abraham ;, 

Ga'aidh mi nois mo chead an tiluagh 3 
Lan toirt fuas doìbh a-nn am chainnt, 
Fagaidh mi aca na chnuafich, 
Na iiuaghan a bhann am cheann, 
Los gu nabair iad ra cheile, 
Mar a leugh finn fhein gach rann, 
Co air an dtèid iìnn ga'n firreadh., 
Nois cho v n e-il am Phijli ann. L I S T 6 F SUBSCRIBERS, H ER Grace the Duchefs of Athol 
Mr John Anderion, Kingaffie 
Mr John Anderfon, Druimantuirk B Dugald Bannatyne, Efq. Glafgow 

William M-'Leod Bannatyne, Efq. 

Mr Archibald Ballantine, Edinburgh 

Mr Aìexander Bai)lie, of Little Tarull 

Mr Robert Baigrie, Leith 

Mr Henry Balneavis, of Edradour 

Mr John Bayne, merchant, Oban 

Mr John Bell, writer, Inverary 

Mr Archibald Bell, writcr, Inverary 

Mr Donald Bell, rneffenger, 'inverary 

Mr Archibald Bell, Killichamaig 

Rev. John Bethune, Dornach 

Rev. Wiliiam Bethune, Sky 

Mr Jchn Bethune, Breaboft, Sky 

Mr John Beatton, Mongaftle #12 tfST OF SUBSCRIBÈRS. 

Mr Nìèì Beton, Oroboft, Sky , 
Mr Angus Beaton, bookfeller, Edinburgh, 
Mr Andrew Black, Invervoidde 
Mr Aìexander Blew, Arinachkine 
Mr James Boog, of Shalbo 
Mr Charìes Borrie, Athol-houfe 
Mr Damel Brodie, Glafgow 
Mr Peter Brolachan,. fenior, Campbleton 
Mr Peter Brolachan, junior, Catnpbleton 
Mr John Brown, merchant, Inverary 
Mr John Brown, Achbeg 
Mr Donald Brown, Eaiter Duncroflc 
Mr Wilìiam Brewn, Aberuchill 
Henry Butter, Efq. of Pit-Lochrie 
Mr Thomas Butter, fchoolmafter, Fortingal ■ 
^John Buchanan, Efq. Cambufmore 
Rev. John Buchanan, Harris 
Mr James Buchanan, writer, Glafgow 
Mr James Buchanan, at the Saracen's Head 
Mr Archibald Buchanan, comptroller of the cuftòms>- 

Campbleton 
Mr Archibald Buchanan, vintner, Callander 
Mr John Buchanan, Carftoun 
Mr John Buchanan, Narachan 
Mr Peter Buchanan, Leney 
Mr Wiiliam Byron, Holloton Ewen Cameron Efq. of Pasfern 
Ewen Cameron Efq. of Glcnevis 
Angus Cameson,. Efq. KmlocUeven 
John Cameron, Efq. of Giilort 
George Cameron, Efq. of Letterfìnley 
Capt. Donald Cameron, Strontian 
Lient. John Cameron, Strontian 
Lieut. Ronald Cameron, 76th regiment LiST CF SU3SCRTBERS. 2*3 

IJeut. Donald Cameron, Fort-William 

tiieut. John Ca-meron, Glenroy 

Lieut. Rcnald Cameron, Muirmearlach 

Mr James Cameror?, Kenlochleven 

Mr George Cameron> engraver, Edinburgh 

Mr Donald Cameron, of Clunes 

Mr John Cameron, of Drimnafally 

Mr Hedlor Cameron, merchant, Glafgow 

Mr Ewen Cameron, cf Muick 

Mr John Cameron, Grafs-market, Edinburgh 

Mr John Cameron, Lcehairkaig; 

Mr James Cameron, Moulin 

Mr John Carneron, Moulin 

Mr John Cameron, Weìter Carnguran 

Mr Duncan Cameron, Kirktoun 

Mr Jolm Cameron, Kenlochbeg 

Mr John Caroeron, Culchinna 

Mr /illan Cameròn^ Lundavra 

Mr-JDòhald Cai eron, Liekroy 

Mr Donàld-Ca* tì ■ _F,rt-WiIliam 

Mr E'vc "•"- k WJÌliam 

MrAITanCa rèfcànt, Fort-Wffliaitt. 

Mr'John,:Cami tèache'fy Auchdrom 

Mi' Joha Came'^j 1 ow feridge 

Mr Hugh Cameron, merèhànf, Slrjofntìiai* 

Mr John Cameron, Lin: ! ;."'- 

Mr Jofea Cam-eron, Inverv.iu. 'oiitv 

Mr Alexander Cameron, Moy 

Mr John Cameron, Glenfulag 

Mr Dugald Cameron, Barr 

Mr Dougald Cameron, Achnaherie 

Mi Ewen Camerou, Eariack 

Mr Donald Camerou, Stronlia 

Mr Donald Cameron,, Kenlcchiel 

Mr Lachlane Camercn, Stronleah 

Mr John Càmeron, Achdaleu 

Mr Gkean Cameron, Glenpean 

Mr Alexander Cameron^. Glencamagary. 21^. tlST' 0$ SUBSCRlBER.s, 

Mr Donald Cameron, Glenhurrich 

Mr Donald Cameron, Poloch 

Mr Alìan Cameron, Scamadale 

Mr Alexander Camerou, Achanelan 

Mr James Cameron, Glenboradale 

Mr Donald Cameron, Clafli 

Mr Ewen Cameron, Arundle 

Mr Donald Cameron, merchant, Ranachan 

Mr Donald Cameron, Strontian 

Mr Dougald Cameron, Anaheilte 

Mr Alexander Cameron, Gortaneorn 

Mr John Cameron, Kenlochaline 

■Mr i lugh Cameron, Knock Morvern 

Rìght Honourable John Campbell Earl of Breadalbane, 

8 copies 
Right Honourable Jobn Campbell Lord Stonfield, 2 

copies 
William Campbelì, Efq. of Glenfallach 
Mr Colin Campbell* younger, of Glenfillach 
Alexander. Campbell, Eiq. of Barcaldine, 2 copies 
John Campbell, Efq. of Airds, 2 copies 
Donald Campbell, Efq. of Sonnachan 
Donald Campbell, Efq. of Dunftaffnage 
John Campbeli, Efq. of Otter 

Colin Campbell, Efq. younger, of Baliveelan, 2 copies 
Patrick Campbell, Efq. of Ardchattan, 2 copies 
Robert Campbeìl, Efq. of Aiknifh, 
David Campbell, Efq. of Glenlyon, 
Alexander Campbell, Efq. of Ormidale 
Alexander Campbell, Efq. of Ballchyle 
Robert Campbell, Efq. of Dunlolkine 
Duncan Campbtll, Efq. colle£tor of excife 
General Campbell, Strachur, 2 copies 
Dugald Campbell, El'q. of Ederline 
Dugald Campbell, Efq. of Carradell, 2 copies 1 
Archibald Campbell, Efq. of Jura- 
James Carnpbell, Efq. Silvereraig 


LIST OF SUBSCRI2ERS. 21$ 

John Campbell, Efq. of Lochend, 2 copies 

Archibald Campbcll, Efq. of Glenmore 

Duncan Campbell, Efq. of Glenfeachan 

John Campbell, Efq. lieutenant-governor of Fort- 

George, 2 copies 
John Campbell, Efq. writer to the fignet, 8 copies 
Lieutenant-colonei .^lexander Campbell,. Glendarual 
Major Colin Campbeìl, Glendarual 
Major Archibald Campbell, of Afkomell 
Capt. N. Campbell, lnerliver 
Capt. James^ Campbell, 42 d regiment, 2 copies 
Captain Colin Campbelì, of the 44th regiment 
Lieut. Hugh Campbell, Barcaldine 
Lieut. Niel Campbell, 2d batal. Royals 
Lieut. Dugàì Campbelì, Achlian 
Lieut. James Campbell, Corryghoyell 
Lieut. Kenneth Campbelì, Harries 
Lieut. Ronald Campbell, Achrioch 
Lieut. Daniel Campbell, Ardtang 
Lieut. Archibald Campbell, Sunipoll 
Lieut. John Campbell, Auch 
Lieut. WiIIiam Campbell, 74th regiment 
Enfìgn William Campbell, Barnamuck' 
Enfign Alexander Campbell, Aflìnt 
Capt. Niel Campbell, of Milford 
Rev. Alexander Campbell, M. A. Kilcalmonill 
Rev. Patrick Campbell, Kilninver 
Rev. Dugald Campbell, Kilmichaeì 
Rev. Hugh Campbell, Kilmartin 
Rev. Archibald Campbell, N. Knapdale 
Rev. Dugald Campbell, Rofs, Mull 
Mr Alexander Campbell, comptroller of the cuftoms, 

2 copies • 
Mr Peter Campbell, younger, of Combie 
Mr Colin Campbell, younger, of Kilmuiline 
Mr Colin Campbell, younger, of Edefìine 
Mf Patrick Campbell, writer, Greenock 
Mr Malcolm Campbell, of Barmcloch 
Mr Duncan CampbeU, junior, Greenock •Zl6 I^IST OF ■SUB-S-CR.IBERS. 

Mr Duncan Campbell, writer, Campbleton, i copies 

Mr Patrick Campbell, of Corries 

Mr Archibald Campbell, Killchamaig 

Mr Alexander Campbell, of Blaracherin 

Ivìr Donald Campbell, lludent of divinity, Glenorchy 

Mr Colia Campbell, ■collecìior of the cuftoms 

Mr Alexander Campbell, Fort-William 

Mifs. Catharine Campbell, Lix 

Mifs P. Campbell, Lochdochart 

Mr Dun. Campbell, of Àros, Mull 

Mr john Campbell, of Knock, Mull 

Mr Archibald Campbell, of Killuchronau 

Mr John Campbell, of Trachadale 

Mr Archibald Campbell, of Trefhnifh 

Mr Don, Campbell,' mer-chant, Campbleton 

Mrs Margaret Campbell, Camufnaherie 

Mr Dun. Campbell, furgeon, Killin 

Mr James Campbell, furgeon, MiiTl 

Mr Alexander Campbell, Barmaddy 

Mr John Campbelì, Chamberlain, of Tiry 

Mr Archibald Campbèlì, merchant, Kinchraic'han 

Mr John Cnmpbdl, Wfìghjt ? Lcchgilphead 

Mr James Campbeì] s . mn-keeper, Foord 

Mr Robert Campbeiì, Barnaliue, Lochow 

Mr Angiis Gampbell, Upper Fernach 

Dr ì>un. Campodl, GlafFghour 

Mr Angus Campbell, DunftaftYiage 

Mr A.Iexander Campbell, merchant, Glafgow 

Mr Alexander Campbelì, grocer, Glaigow 

Mr Malcolm Cnurpbell, grocer, Glafgow 

Mr Alexander Campbcll, candle-maker, Glafgow 

Mr john Campbcìl, land-waiter 

Mr Murdooh Campbell, taylor, Greenock 

Mr lohn Campbell, CoiIIeifan 

Mr James Campbell, Invcrary 

Mr ?eter Campbeli, Kinchrcgan 

Mr Alexander Campbtll, Achlean 

Mr Dun. Campbeil, Brailey L-r3T OF SU^SCRIBERS* 217 

Mr John Campbell, Drimnamuikloch 

Mr Nie! Campbell, Achenewie 

Mr James Campbell, junior, writer, Edinburgh 

Mr Col. Campbell, land-waiter, Campbclton 

Mr Dugald Campbell, Kintarbert 

Mr Martih Campbell, Campbelton 

Mr Niel Campbell, factor, in Kintyre 

Mr Archibald Campbell, Eafdale 

M-r Alexander Campbell, Stronchormaig 

Mr Alexander Campbell, merchant, Oban 

Mr Archibald Campbell, Craigintagart 

Mr Du'ncan Campbelì, Drimliart 

Mr Patrick Campbell, Clafghour 

Mr Donald Campbell, Corlarich, Sky 

Mr Murdoeh Campbell, Corlarich, Sky 

Mr Colin Campbell, Sannuige, Iflay 

Mr Archibald Campbell, Ardnahow 

Mr Colin Campbelì, facìor, Roffneath 

Mr John CampbelL, of the Frince of Wales cutter 

Mr James Campbell, Barcaldine-Wood 

Mr John Campbell, at Airds 

Mr Dugald Campbell, Appine carrier 

Mr Alexander Campbell, Back-wynd, Glafgow 

Mr Kenneth Campbcll, Scalpa 

Mrs Campbell, Scalpa 

Mr Kenneth Campbell, Strond, Harris 

Lieut. Colin Campbeìl, late 74CI1 regiment, at Auch 

Mr John Campbell, colleclor of the cuiloms, Ifle- 

martin 
Mr Alexander Campbell, mufic-maftcr 
Mr Patrick Campbdl, Royal Bank 
Mr Alexander Campbell, merchant, Perth 
Mr James Campbeli, merchant, Loggìerate 
Mr John Campbcll, flax-dreffer 
Mr Dun. Campbell, Eafter Carie 
Mr John Campbell, mafon, Kenmore 
Mr John Campbell, manufaCturer, KiIIin 
Mr Malcolm Campbell, Killin 
T 2l8 LIST OF SUBSCRIBERS. 

Mr John Campbell, Benmore, Glendoehart 

Mr William Campbell, Benmore 

Mr James Campbell, flax-dreffer, Comrie 

Mr John Campbell, Callender 

Mr Dun. Campbell, Inverfcadle 

Mr Patrick Campbell, Inverfcàdle, 2 copies 

Mr Archibald Campbell, Gergudd 

Mr Donald Campbell, Mingary 

Mr Donald Campbell f Glenmafibn 

Mr Alexander Campbell, Kilmun 

Mr Donald Campbell, Lochgoilhead 

Mr Lachlan Campbell, Achdacheranmore 

Mr Ronald CampbelL, Achinbreack 

Mr George Campbell, Ardtarig* 

Mr Andrevv Campbell ; Balimore 

Mr Archibald Campbell, Affipoli 

Mr John Campbell, Fidden 

Mr Malcom Campbell, Baliphetris 

Mr Arehibald Campbel), Searinifh 

Mr Hugh Campbell, Killundine 

Mr John Campbell, fhip-mafter, Oban 

Mr Patrick Campbelì, of Auch and Beinndourain 

Mr John Campbelì, North PoU 

Mr Alexander Campbell, excife-officer, Dunbarton 

Mr John Cameron, brewer, Fasfern 

Mr Patrick Carmichael, Cultom-houfe, Port-GIafgow 

Mr John Carmichael, Balichatrigine 

Mr Donald Carmichael, teacher, S. Uift 

Mr Archibald Carmichael, Renton 

Mr John Carmichael, Crieff 

Lieut. John Chifholm, Fafnakyle 

John Chimolm, M. A. P. Fafnakyle 

Eneas Chifholm, M. A. Crochel 

Mr Hugh Chifholm, Kintail 

Mr Hugh Chrirtie, Lochearnhead 

Lieut. Alexander Clark, Invemahavan, 2 copies 

Mr John Clark, clerk of the mail-coach, Edinburgh 

'Mr Donild Clark, Auchmcre, of Ovie 


LIST Of SUBSCRIBÈRS. 210, 

Mr Robert Clark, Garachran 
Mr Gordon Clunes, Dorncch 
Mr William Colby, vintner, Killin 
Robert Colquhoun, Efq. Camiiìrodan 
Mr Dun, Colquhoun, taylor, Appin Stewart 
. Mr Lauchlan Colquhoun, Cuil, Appin 
Mr Angus Colquhoun, Arturr 
Mr Peter Comrie, furgeon, Comrie 
Mr CharleG Connachar, merchant, Logierait 
Mr Donald Connachar, Logierait 
Mr Duncan Cowan, merehantj Edinburgh 
Ronald Crawford, Efq. of Friikey 
Mr Samuel Crawford, furgeon, Xilay 
Mr Joim Crawford, hofier 
Mr Robert Craigie, advocate 
Mr John Corriej Crogan, Mull 
Mr Alexander Caldel, Moulin 
Mr George Cromar, Tayndrom 
Mr Hugh Camming, ichooimafte^, Balrain, Stratherie 
Mr John Curnming, Auchdalew 
Mr Patrick Cunningham Acha, Benderloch 
Mr John Curry, meiTenger, lflay 
Mr Làchlan Curry, South Uift 
Mr Archibald Currie, Garachrait D George Dempfter, Efq, M. P. 

David Dale, Efq. Glafgow 

Mr Andrew Davidfon, of OveriTdho 

Mr Colin Daves, Torblaran 

Mr John Dallas, Airds 

Mr John Darrach, tailor, Kilcalmonell 

Mr James Dewar, Tempar, Rannach 

Mr John Dewar, tailor, LuÌTaiitulicb 

Mr John Dewar, Wefter Temper 

Mr John Dewar, merchant, Killin. 

Tij 220 * tlST 0F SUBSCRIBERS'. 

Mr John Dow, of Tirehard 

Mr John Dow, Plaggertfon's wynd 

Mr John JDow, grammar-fchool, Glafgow 

Mr Murdo Downie, writer,. Edinburgh 

Mr John Downie, merchant* Glafgow 

Mr Patrick Downie, merchant, Stornaway 

Mr A. Downie, Urray, Dingwall 

Mr Donald DufF, merchant, Logierait. 

Mr Doaald DufF, Tumble 

Mr John Duff, Pitlochry 

Mr John Dunbar, Glenlochy, Abernethy 

Mr Robert Dunmore,. merchant,. Glafgpw. 3Lieut. John Farquharfbn, ^.id regiment 

Mr Alexander Farquharfon, fchoolm.aff.cr, Blair m 

Athol 
IMr John Farquharfon, Aberfeidy 
Mr Dimean Farquarfon, carter, Ponton-ffreet 
B.ev. Duncan Fergufon, Binbicula 
Mr Jolm Fergufon, junior, of Glenfheìlicri 
Mr James Fergufon, Edinburgh 
Mr James Fergufon, Paiiley 
Mr Fergus Fergufon, feacher, N. Uiffc 
ivlr Daniel Fergufon, teaeher, Comrie 
Mr Robert Fergufon, Killichangie 
Mr John Fergufon, Wefter Dundurn 
Mr John Fergufon, mafon, Callander 
Mr Robert Ferguibn, Stronvar, Balquhidder 
Mr James Finlay, merchant, Glafgow 
Mr Duncan Fifher, Weft Tarbert 
John Fktcher, Efq. of Bcrnie 
Donald Fletcher, Efq. younger, of Bernie 
Angus Fletcherj, Efq. of Dunan 
Lieut. Andrew Fletcher, Bernie 
Mr Archibald Fleteher, writer to the fignet LIST OP SUBSCRIBERS. 221 

Mr Archibald Fletclier, tailor, Achalader 

Mr Angus Fletcher, Ardvrecknifh 

Mr Hugh Fletcher, fherirf-oilìcer, Appia 

Mr Thomas Fleming, Moulin 

Mr John Fleming', Bridge-end of Tilt 

James Forbes, Efq. Ardchoyline 

Mr John Fovbes, teacher, Fofs 

Mr James Forbes, Findynet 

Mr Donald Forbes, Ribigle 

Alexander Frafer, Efq. of Struy 

Colonel Frafer, of Bruick 

William Frafer, Efq. o£ Culbockie 

Rev. William Frafer, M. A. Keantra 

Rev. Paul Frafer, Craignifh 

Rev. Alexander Frafer, Invernefs 

Rev. John Frafer, Glafgovv 

Rev. Alexander Frafer, Kirkhill 

Rev. William Frafer, Arafaig 

Rev. Alexander Frafer, Kilmalie 

Rev. John Frafer, Kilmorach 

Mr Simon Frafer, Bublany : 

Mrs Frafer, , Brueach 

Mrs Eiizabeth Frafer, Blair in Athcl 

Mr Simon Frafer, younger, Foyers 

Mr Alexander Frafer, Foyers 

Mr Donald Frafer, Dulcrag 

Mr David Frafer, officer cf exeife, Ardnamurchun 

Mr Thomas Frafei , ftudent of divinity, Coll 

Mr John Frafer, at Kirktoun, by Dornoch 

Mr Neil Fuìlerton, Princff William Henry cutter Rev. Andrew Gallie, of Kincardine 

Mr Archibald Galbreath, fludentof dmnity, In-verar^ 

Mr Ephraim Gardner, Glafgow 

Rev. John GiUefpie, Arrochar 

Tiij 222 LI'ST* 07 S tTE-SCRIBERS. 

Mr Tbomas Gillefpie, Glencoich, K-illinai* 

Mr Archibald Gillies, Bowmore, Ifl ay 

Mr Dugald Gilchriit, of Ofpifoile 

Mr George Gillanders, of Highiìeld 

Her Grace the Duchefs of Gordon, 8 copies 

Lieut. George Gordon, Tongue 

Lieut. Robert Gordon, Rhine 

Mr John Gordon, of Carrol 

Jofeph Gordon, Nairdale 

Rev. Patrick Graham, Aberfoyle 

Mr Robert Graham, of Burden 

John Graham, Efq. of Drunky 

Mr Patrick Graham, Baliehatrigine 

Mr Robert Graham, gardiuer, Greenock 

Mr William Graham, Rogart 

Sir Jaraes Grant, of Grant, 2 copies 

James Grant, Efq. of Corimony 

J araes Grant, Efq. of Shugiie 

Patrick Grant, Efq. of Glenmorìiton 

Colonel William Grant, of Rothimurchus 

Major James Grant, Birchfield 

Major Louis Grant, Achernuk 

Capt. Grant, Glenmorifton 

Capt. Gregory Grant, Lakefield 

Capt. Allan Grant, of Inverwick 

Lieut. Robert Grant, 55th regiment 

Lieitt. John Grant, Achterblair 

Lieut. William Grant, 55th regiment 

Lieut. Charles Grant, 55 th regiment, 2 copiei 

J)r Gregory Grant 

Enngn john Grant, of Atinlia 

3vev. Patrick Grant, Duthil 

Rev. John Grant, Abernethy 

Mr John Grant, Gartmore 

Mr Akxander Grant, of Port-Clair 

Mr P. Grant, Fort-Auguilus 

Mr John Grant, vintner, Polchor 

Mr John Grant, vintner, Lufs MST OF SUBSCRIBERS*. 22\ 

Mr Alexander Grant, Tulla'chgrebm 

Mr James Grant, Dilrachin 

]Mr james Grant, Laggan 

Lieut. Alexander Grigorfon, Greenock 

Mr John Grigorfon, Ardtorinifli 

Mr Charles Grierfon, merchant, Glafgow 

Mr Duncan Gray, merchant, Glafgow 

Mr Donald Gray, Kilbride 

Mrs P. Gray, Jura 

H 

Capt. Archibald Hamilton, Oban 

Mr James Hamilton, Prince Wìlliam Henry cutter 

Mr William Hagart, Leith 

Mr William Hardie, Glafgow 

Mr Donald Henderfon, Ariveon 

Mr Donald Henderfon, Lubnamart 

Mr James Hill, mailer of the Illay packet 

Mr Hugh Houfton, of Brora 

Mr James Hufack, officer of excife, Dunkeld 

Mr Peter Hunter, Glafgov/ 

Mr Robert Hutchifon, bookfelkr, Campbelton> ij 

Mr "William Ingram, Glafgow, 6 copies 
Mr Hugh Innes, Callort 
Mr Hugh Inglis, printer, Edinburgh 
Mr William Johnfton, Achtrichtan 
Mr Archibald Johnfton, Taycararigan K 

Rev. William Kieth, Golfpie 

Rev. John Kennedy, Auchteraw 

Mr Hugh Kennedy, merchant^ Glafgow, 2 copies. 2 24 irST. OT SITBSCRIFERS. 

Mr Duncarc Keranèd'y, merchant, Glafgovr 

Mr Daniel Kennedy, merchant, Glafgow 

Mr Daniel Kennedy, gardiner,, Glafgow 

Mr Donald Kennedy, grocer, Anderftorc 

Mr Duncan Kennedy, teacher, Logierait 

Mr Samuel Kennedy, Fòmbowy 

Mr John Kennedy, Auldlochran 

Mr John Kennedy, Comxie 

Mr Angus Kennedy, Paiiley 

Mr Daniel Kerr, merchant, Paifley Colonel Adam Livingfton, of Bantaikfne 

Mr Duncan Livingfton, Inverghaunain, engineeE t& 

the king's road 
Mr John Livingfton, Fort-William 
Mr Malcolm'Livingilon, North Garvant 
Mr Niel Livingfton, Oban 
Mr Hugh Leflie, writer, Dornach 
ìfir Gabricl Laird, bookfeller, Greenock 
Mr Co. Lindfay, writer, Inverary E I 

Mr James Litch, Grachvoil M Rev. Alexander Maeadam, of Nigg 

Angus Macalafter, Efq. of Loup 

John Macalafter, Efq. of Cour 

Capt. William Macalpine, Druml'ane 

Mr Donald Macalpine, Brenichyle 

Mr Daniel Macalpine, Glafgow 

Rev. Archibald Macarthur,. Kilninean 

Mr Archibald Macarthur, ftudent of divinftw 

Mr Peter Macarthur, writer, Inverary 

jfc&r John Macarthur, vintner, Glafgow LIST OF SUESCRIBEffS. %±$ 

Mr John Macarthur, merchant, Tarbert 

Mr Duncan Macarthur, teacher, Rora 

Mr Donald Macarthur, Coirrecharmig. 

Mr Rìbert Macarthur, Callander 

Mr Donald Macarthur,< king's carpenter 

Mr Arthur Macarthur,. Greenock 

Mr John Macarthur, Bnllimeneach 

Mr Duncan Macarthur, Tobermory 

Mr Aulay Macaulay, Sandaig 

M-r John Macaulay, Badintarbet 

Mr Murdoch Macaulay, fhip-mafter 

Mr Donald Macaulay, Leniheder, Lewis 

Mr George Macaulay, Catteruifh, Le-wis Iiland 

Mr Niel Macbrayne, of Summer Lee, 3 copies 

Mr Kenneth M'CalIurn,. merchant, Glafgow 

Mr Dugald M'Callum, merchant, Greenock 

Mr Donald M'Callum, merchant, Inverveach 

Mr Hugh M'CalIum, merchant, Campbelton 

Mr Jolm M'Gallum, ilore-keeper, Eafdale 

Mr Alexander M'CalIam, cow-feeder, EdinbuEgli; 

Mr John M'CalIum, Auchnafrie 

Mr John M'CalIum, Coileatir,. Glenfaloch. . 

Mr Edvvard M'Callum, Bengìafn, Glenfalech . 

Mr Edward M'Callum, Crianlarach 

M.r Donald M'Calhim, tailor, Muckern . 

Mr John M'Calman, Portfonachan 

Mr Donald M'Calman, Invernarule 

Mr Andrew M'Carra, merchant, EdiuburgB . 

Mi John M'Caikill, furgeon, Sky 

Mr Kenneth, M'Cafkill, of Ruduna, Sky 

Mr Hugh M'Coll, Salchari 

Mr Dugald M'Coll, Gìafgow 

Mr Archibald M'CoIl, Druimchoim. 

Mr John M'Coll, Druimchoiih 

Rev. Donald M'Coll, Inverco 

Mr John M'CoIl, Ballachelim 

Mr Donald M'Coll, Glenahyle 

Mr Donald M'ColI, Tayantobar . 22,6 . X.IST OF SUBSCRIBEKJ, 

Mr Donald M'Cormick, Achofragain 
Mr Duncan M'Cormick, Achofragain 
Mr John M'Corquodale, writer, Inverary 
Mr H. M'Corquodale, merchant, Greenock 
Mr John M^Corquodale, merchant, Balabeg 
Mr Duncan M'Corquodale, merchant, Oban 
Mr Angus M'Cuaig, Cragabofs, Iflay 
Rev. David M'Culloch, Strathfillan 

RightHonourableAlexander Macdonald, lord of Slate 

Colin MacdonaH, Efq. of Boifdale, 4 copies 

Mrs Macdonald, 2 copies 

Lieut. Donald Macdonaid, Boifdale 

John Macdonald, Efq. of Kenlochmoidart 

John Macdonald, Efq. of Mtaror 

Simon Macdonald, Efq. younger, of Moror, 2 copies 

Eneas Macdonald, Efq. of Scothoufe, 2 copies 

Mr Norman Macdonald, of Scaìpa 

Capt. Allan Macdonald, 84th regiment 

Capt. M'Donald, 55th regiment 

Capt. Charles Macdonald, at Airds 

Lieut. Donald Macdonald, at Ayr 

Lieut. James Macdonald, S. Uift 

Lieut. WiIIiam Macdonald,, Blarich 

Lieut. Angus Macdonald, junìor, Milton 

Lieut. R. Mucdonald, 4id regiment, by Dornoclr 

Lieut. Duncan Macdonald, I5th regiment 

Lieut. Alexander Micdonald, late Sid regiment 

Adjut. Donald Macdonald,. late lOOth regiment, Dal- 

chofme 
Enfign Angus Macdonald, late S^th regiment 
Rev. Norman Macdonald, D. D. Arifaig 
Mr Coll Macdonald, of Barifdale 
Mr Donald Macdonald, of Bvoadford 
Mr Ronald Macdonald, of Meable, 2 copies 
Mr John Macdonald, fheriff-fubftitute, Sky 
Mr Donald Macdonald, fa£tor for General Macleod 
Mr John Macdonald, late of Crowlin 


IIST OF SUBSCRIBERS. 227 

Mr Angus Macdonald, Milton 

Mr Angus Macdonald, grocer, Edinburgh 

Mr Donald Macdonald, jo£ Lochanmoydart 

Mr James Macdonald, Bororadale 

Mr John Macdonald, cotton-fpinner, Glafgow 

Mr Donald Macdonald, Bunaw 

Mr Gilbert Macdonald, teacher, Campbeltoa 

Mr Andrew Macdonald, merchant, Orafaig 

Mr Hugh Macdonald, Meuble 

Mr Archibald Macdonald, Lagavuline 

Mr John Macdonald, Sandaig 

Mr James Macdonald, merchant, Portrie 

Mr Angus Macdonald, merchant, Portrie 

Mr Archibald Macdonald, Armidale 

Mr Angus Macdonald, Conilìa 

Mr Duncan Macdonald, fmith, Portrie 

Mr Williarn Macdonald, poftmafler, Sconfìer 

Mr James Macdonald, Knock Slate 

Mr Angus Macdonald, Gillen Slate 

Mr Dugald Macdonald, Drimmore 

Mr John Macdonald, merchant, Kildonan, S. Uift 

John Macdonald Efq. Bornim 

Mr Ronald Macdonald, Bornim, S. Uift 

Mr Ewen Macdonald, Dreamifdale 

Mr Alexander Macdonald, Boifdale 

Mr Donald Macdonald, Ballifher 

Mr Allan Macdonald, mercha»t, N. Uifl 

Mr Alexander Macdonald, Valay, N. Uiil 

Mr John Macdonald, Kyles, Bernara 

Mr Niel Macdonald, Sandwick 

Mr John Macdonald, of Strathy, Sutherland 

Mr Angus Macdonald, Dalilea 

Mr Peter Macdonald, Fort-Auguilus 

Mr Alexander Macdonell, Garva 

Mr William Macdonald, Finelairg, Strathfpe 

Mr Dun. Macdonald, Rinichulick 

"M-: William Macdonald, St. Martins 

Mr Archibald Macdonald, glafier, Edinburgk 228 LaST OF SUESCRIBERS. 

Mr Donald Macdonald, Blair in Athol 

Mr John Macdonald, Auchochar 

Mr Alexander Macdonald, Brolofs 

Jvlr John Macdonald, Bealachroy 

Mr Donald Macdonald, Balranald 

Mr John Macdonell, Aberardor 

Mr Ranald Macdonell, Glenturatt 

Mr Angus Macdonald, Cranachan 

Mr Alexander Macdonald, Dalilea 

Mr Donald Macdonald, Drimintorran 

Mr Angus Macdonald, mafon, Fort-Willìam 

Alexander Macdonald, Efq. Glenco, 2 copies 

Angus Macdonell, Efq. of Achtrichtan 

Coll Macdonald, Efq. Dalnefs 

Mr Aneas Macdonald, . Achtrichtan 

Mr James Macdonald, ,at Gìenco 

Mr Donald Macdonald, furgeon, Fort-William 

Mr John Macdonald, junior, Duchamifs 

Ivlr Angus Macdonell, Inch 

Mr Ronald Macdonell, Keapach 

Mifs Juliet Macdonell, Keapach 

T Ir Alexander Macdonell, M. Ap. Badanach 

Mr Allan Macdonald, of Gallavy 

Mr Archibald Macdonell, Brealaggan 

Mr Angus Macdonell, Strathmafìiie 

Mr Donald Macdonald, Glenartney 

Mr Alexander'Macdonald, Penninerin, S. Uiil 

Mr Archibald Macdonald, Sanda 

Rev. James Macdiarmid, Weems 

Rev. Hugh Macdiarmid, Comrie 

Mr Angus Macdiarmid, preacher, Iflay 

Mr Colin Macdiarmid, Glenure 

Mr George Macdiarmid, Eafthaugh 

Mr John Macdiarmid, Dunan, Rannach 

Mr Dun. Macdiarmid, Kynnachanone 

Mr Donald Macdiarmid, Archyle 

Mr Archibald Macdiarmid, Kenknock 

Mr John Macdiarmid, Tomchrocher LIST OF 5U8SCR.IBER.S. 229 

Mr Duncap Macdougall, Dunoliie 

Mr Allan Macdougall, writer to the fignet, Edin- 

burgh 

Mr Patrick Macdougall, Gallanach 
R.ev. Dugald Macdougall, Lochgile'head 
Mr Samuel Macdougall, younger, of Soroba 
Mr Alexahder Macdougall, ftudent of philofophy, 

Edinburgh 
John Macdougaìl, Efq. of Lunga 
Mr Donald Macdougall, Lochfinehead 
Mr John Macdougall, Clatich, Lochow 
Mr Dun. Macdougall, Bridge-end, Iflay 
Mr John Macdougall, P.itlochry 
Mr James Macdowall, furgeon, Fort-WMliatn 
Mr Alexander Macdougalì, Milton, of Artalanaig 
Mr Dun. Macdougall, Crogan 
Mr Allan Macdougall, Drimfaynibeg 
Mr John Macdougall, Upper Fernoch 
Mr Alexander Maceachan, Hovebeag, S. Utft 
Mr John Maceachan, furgeon, Moydart 
Mr Heclor Maceachan, Pennineran, S. Uift> 2 co- 

pies 
Rev. Ronald Maceachàn, S. Uirt 
Mr Gilbert Macewen, teacher, Callanoer 
Rev. Dun. Macfarlane, Perth 
Rev. AIexand. j r Macfarlane, Killfìnan 
Rev. John Macfarlane, Saoiìe 
Mr Peter Macfarlane, drover, Glafgow 
Mr Robert Macfarkne, manufacturer, Lufà 
Mr Donald Macfarlane, teaeher, Glenary 
Mr Patrick Macfarlane, teacher, Glenco 
Mr Wiliiam Màcfarlane, Edindonich 
Mr John Macfarlane, jimior, merchant, Tarbert 
Mr John Macfarlane, dyer, Connele 
Mr Dun. Macfarlane, Blarcrine 
Mr Dun. M.'.cfarlane, Auchnagavan 
Mr Norman Macfarlane, Garifiock - 
Mr John Macfarlane, merchant, Glenddchart , 
U 33° LIST OF SUBSCR.ÌBERS.. 

Mr Robert Macfarlane, Lix, Glendochart 

Mr Peter Macfarlane, junior, Comrie 

Mr Walter Macfarlane, General Excife-offiee, Edin- 

burgh 
Mr Charles Macfarlane, Auchnar-d 
Mr Robert Macfarlane, teacher, Edinburgh 
^vlr Andrew Macfarlaiie, Auchrofian 
jMr George Macfarlane, AuehroiTan 
Mr John Macfee, muiician, Inverary 
Mr John Macfaiden, miìler, Stratblachan 
|lev. Jofeph R. Macgregor, Edinburgh 
Capt. John Macgregor, Invernefs 
Mr Robert Macgregor, ftudent of philofophy, Ard- 

trafkirt 
Mr John Macgregor, teacher, Kinnoul 
^Mr John Macgregor, merchant, Kinnoul 
Mr Robert Macgregor, factor to Rathimurchus 
Mr John Macgregor, Glafgow 
Mr Alexander Macgregor, Daiquhurn 
Mr Dun. Macgregor, junior, merchant 
Mr Robert Macgregor, Paifley 
Mr Dugald Macgregor, Taynuilt 
Mr John Macgregor, of the Cuftom-houfe, Invernefs 
Mr Gregor Macgregor, Ardcheanrochdar 
Mr Gregor Macgregor, Gartnafuara 
Mr Gregor Macgregor, Ardnandave 
Mr James Macgregor, Kirktoun 
Mr Alexander Macgregor, Dalnahatnich 
Mr Malcolm Macgregor, at Ovie 
Mr Patrick Macgregor, Glentarkin 
Mr James Macgregor, Garrechew 
Mr Roderick Macgregor, tailor, Edinburgh 
Mr Niel Macgibbon, vvriter, Inverary 
Mr Jarnes Macgibbon, ^teacher, Killin 
Mr Patrick Macgibbon, Windfor, Jamaica 
Mr Alexander Macglalhen, mufician, Edinburgh 
Mr John Macglafhen, teacher, Inverneadan 
M" Dugal M.ic 6 ]afhcn, Stronchinore LIST OF SUESCRIBÈRJT. S^I 

Hev. John Mackeich, Tarbert 

Mr Don. Mackeich, of Damiìde 

Mr John Machardy, Xingafiìe 

Mr James Macintyre, of Gienoe, 4 copies 

Capt. John Macintyre,. late fecretary to the Board cf' 

Ordnance, Bengal, 4 copies 
Donald Macintyre, Efq. of Blarchoni, Glenartney 
Donald Macintyre, Efq. Blarmore 
John Macintyre, Efq. Murlakan, Balquhidder 
Jofeph Macintyre, D. D. Glenorchy, 2 copies 
Rev. Dun. Macintyre, Fort-William 
Rev. John Macintyre, minifter, Amalrie 
Mr Samuel Macintyre, furgeon, Gìenorcfry 
Mr John Macintyre, furgeon, Maryburgh' 
Mr Ewen Macintyre, of Drumafoor 
Mr Archibald Macintyre, of Refhpoll 
Mr James Macintyre, writer, Gordonburgh 
Mr James Macintyre, teacher, Glendochart 
Mr Peter Macintyre, teacher, Inverarnan 
Mr John Macintyre, junior, Craig 
Mr John Macintyre, Stronmilochan ; 
Mr John Macintyre, drover,. Glafgow 
Mr Hugh Macintyre, drover, Glafgow 
Mr John Macintyre, Inverary, 8 copies 
Mr Alexander Macintyre, merchant, Glafgow 
Ivlr Archibald Macintyre, dancing-mafter, Eafdals 
Mr John Macintyre, fhip-grieve, Eafdale 
Ivlr Donald Macintyre, Cuftom-houfe, Obaa 
Mr Donald Macintyre, Clachanibile 
Mr Donald Macintyre, fawer, Glafgow 
Mr Donald Macintyre, Glafgow 
Mr Donald Macintyre, Dalchanaa- 
Mr Donald Macintyre, Tullich 
Mr Donald Macintyre, Narachan 
Mr Donald Macintyre, Blair in Athol 
Mr Donald Macintyre, gardiner,. kiverary 
Mr Donald Macintyre, officer, Inverary 
Mr Alexander Mucmtyre, meiTenger, Inverary .33 2 L1ST OF SUESCRIEERS* 

Mr Peter Maclntyre, Geddies's Clofe, Edinburgh 

Mr John Macintyre, Inverary 

Mr John Macintyre, gardiner, Inverary 

Mr Maìcolm Macintyre, Glafgow 

Mr Malcolm Macintyre, ihtoemaker, Glafgow 

Mr Angus Macintyve, Gìafgow 

Mr Alexander Macintyre, Inverary 

Mr Archibald Macintyre, gardiner, Paifley 

Mr Dun. Mactntyre, Kilblathan 

Mr.Alexander Macìntyrc, mercbant, Fort-Willianft. 

Mr Peter Macintyre, Kiìbìam 

Mr Dun. Macihtyre, innkeeper, Inverary 

Mr Dun. Macintyre, Bunaw 

Mr Duncan Macintyre,. grocer, Edìnbu-rgh- 

Mr Dun. Macintyre, wright, Inverary 

Mr Peter Macintyre, Kilblathan 

Mr John Macintyre, merchant, Edinburgh 

Mr John Macintyre, Kinnchrachin 

Mrs Macintyre, Kinnchrachii* 

Mr James Macintyre, Mam 

Mr Archibald Macintyre, A ccurach 

Mr Gilbert Macintyre, Duchail 

Mrs Mary Masintyre, Lornfurnace 

Mrs Mary Macintyre, Roxburgh's Clofe, Edinburghs 

Mr Finlay Macintyre, dyer, Benderloach 

Mr Dun. Macintyre, Dwo 

Mr Malcolm Macintyre, Inverìnanbeg- 

Mr Dun„ Macintyre, Inverinanmore 

Mr John Macintyre, Killchamanaig 

Mr Archibald Macintyr.e, Dippen 

Mr Jofeph Macintyre, carpenter, Oban 

Mr John Macintyre, at Letter 

Mr Archibald Macintyre, Drrcnìiart 

Mr John Macintyre, fenior, Glafghour 

Mr Johra Macintyre, junior, Glafghour 

Mr Patrick Macintyre, Glafghour 

jVT.r Hugh Macintyre, Derinaniaor 

Mr Dimcan Macintyre, for refter, Dàìnfeis- LIST OF SUBSCRIBERS. 2$J 

Mr Donald Macintyre, Inverellan 
Mr John Macintyre, Dailchaderly 
Mr Peter Macintyre, Inverellan 
Mr John Macintyre, Kenlocheatie 
Mr Duncan Macintyre, in Barr 
Mr Peter Macintyre, Cadderlie 
Mr Dun. Macintyre, of the Mally floop, Oban 
Mrs Jean Macintyre, Ardachy 
Mr Donàìd Macintyre, Ardachy 
Mr John Macintyre, Ardachy 
Mr Donald Macintyre, Achanrear 
Mr Patrick. Macintyre, Ruardchoirck 
Mr Eugen Macintyre, merchant, Port,Appin, 4copìes 
Mr Archibald Macintyre, miiier, Taycharnan 
Mr Jolm Macintyre, Breckkt 
Mr Duncan Macintyre, Gortanlongart 
Mr John Macintyre, Kìlchonnan, Ifìay 
Mr Archibald Macintyre, tailor,. Edinburgh, 4 copies 
ìlr Angus Macintyre, Carnach 
Mr Duncan Macintyre, ftore-keeper, Balichelifh 
Mrs Janet Macintyre, Daikhaiderly 
Mr John Macintyre, Innvercharnan 
Mr Ewen Macintyre, wright, Maryburgh 
Mr Alexander Macintyre, Camufnaherie 
Mr Patrick Macintyre, Claflifern 
Mr Patrick Macintyre, writer,. Fort-William 
Mr Alexander Macintyre, Fort-William 
Mr Duncan Macintyre, Fort-Wiiliam 
Mr Donald Macintyre, vintner, Fort-William 
Mr Allan Macintyre, Maryburgh 
Mr Duncan Macintyre, Drumafoor 
Mr John Macintyre, Annate 
Mr Peter Macintyre, Glendarual 
Mr John Macintyre, Inveronich 
Mr Niel Macintyre, Ardelnifh 
Mr Donald Macint)Te, Glafgow 
Mr Gilbert Macintyre, Lefmore 
Mr John Macintyre, Badenach 
U iij 


234 LIST" OF StTBSCKrBEKSV 

Mr Samuel Macintyre, Couì, Badenocfe 

Mr John Macintyre, merchant, Ivenmore 

Mr Duncan Macintyre, Kenmore 

Mr John Macintyre, merchant, Stuicks 

Mr John Macintyre, Laganclia 

Mr John Macintyre, Miggerney 

Mr Malcolm Macintyre, Invercharnan 

Mr Duncan Macintyre, Craigeiik 

Mrs Macintyre, Craigelik 

Mr James Macintyre, Kenmore 

Mr James Macintyre, fmitli, Killira 

Mr Hugh Macintyre, Inverarnan 

Mr John Macintyre, Dalchìaehaig 

Mr Donald Macintyre, Auchiner 

Mr Patrick Macintyre, baker, Callander 

Mr John Macintyre, Gartnafuran 

Mr John Macintyre, junior, Glafgow 

Mr John Macintyre, Glafgow 

Mr Peter Macintyre, mariner 

Mr i^lexander Macintyre, Cannonmills 

Mr John Macintyre, Nevs Town, Edinburgb 

Mr Duncan Macintyre, Tulibanuchar 

Mr Malcolm Macintyre, Refìpoll 

Mr John Macintyre, fmith, Obarfoil 

Mr Colin Macintyre,. innkeeper, Eriinburgh, 

Mr John Macinnis, Salachan 

Mr John Macinnis, joiner, S. Uiil 

Mr Lachlan Macinnis, Drimfarn 

Mr Donald Macinnis, junicr, Bunrie 

Mr Thomas Macilchonel, Little Port, Lochearn 

Rev. Murdoch Maciver, Lochalfii 

Rev. Colin Maciver, Glenelg 

Mr Kenneth Maciver, merchant, Stomaway 

Mr Alexander Maciver, fenior, merchant, Stornaway 

Mr Alexander Maciver, junior, merchant, Stornaway 

Mr Donald Maciver, ìhip-mafler, Stornaway 

Mr Roderick Maciver, fhip-mafter, Stornaway 

Mr Ewan Maciver, Grefs, Lewis lfiand tlST OF SUBSCRrBERS^ 235 

Mr Alexander Macintofh, Glenelg 

Mr George Macintofn, Glafgow 

Mr Duncan Macintofh, Rathimurchus 

Mr Angus Macintcfh, merchant, Fort-WiIIiaro 

Mr Alexander Macintofli, teacher, Locharkaig 

George Mackay, Efq. of Bighoufe 

Mrs Louifa Mackay, Bighoufe 

Mrs Mackay, of Barvas 

Capt. John Mackay, Fort-Aiiguftus 

Dr Alexander Mackay, Kyiftrom 

Mr Donald Mackay, of Eriboll 

John Mackay, Efq. of Borgie 

Mr Robert Mackay, Glafgow, 2 copies 

Mr Hugh Mackay, writer, Campbelton 

Mr Robert Mackay, Edinburgh 

Mr Kenneth Mackay, Muckle TorboìE 

Mr Donald Mackay, Clafliady 

Mr Hugli Mackay, of Cìibrig, by Tongue 

Sir Hecìor Mackenzie, Baronet, of Gairloch, 2 copies 

Mr Kenneth Mackenzie, Dandonald, 4 copies 

Thomas Mackenzie, Efq. of Aplecrofs, 2 copies 

Laurence Mackenzie, Efq. collector of excife 

John Mackenzie, Eiq. of Lentron, 2 copies 

Capt. Alexander Mackenzie, 7 1 it regiment> Rives 

Lieut. John Mackenzie, of Guenard 

Lieut. John Mackenzie, Affint 

Enfign Alexander Mackenzie, Ledbeg 

Enfìgn Alexander Mackenzie, Letterice 

Rev. William Mackenzie, Aiììnt 

Rev. Lachlan Mackenzie, Locbcarron 

Rev. Roderick Mackenzie, by Dingwall 

Mr John Mackenzie, iifli-curer, Cullaig, Afiint 

Mr He&or Mackenzie, of Inverafpidale 

Mr Thomas Mackenzie, of Langwell 

Mr George Mackenzie, of Achnahafrd 

Mr Roderick Mackenzie, of Achvany 

Mr Roderick Mackenzie, junior, Kiihom 

Mr Murdoch Mackenzie, of Letterice 2$6 Ìft&'Ht sO'ggcRrBERs,- 

Mr Alexander Mackenzie, of Lochend 

Mr Roderìck Mackenzie, of Kernfarv 

Mr Colin Mackenzie, of Fafchrinich, Lochbroom 

Mr William Mackenzie, of Eailerfearn 

Mr Colin Mackenzie, of Achrlty 

Mr John Mackenzie, of Kineray 

Mr Charles Mackenzie, of Rikoy, Tore 

Mr Thomas Mackenzie, of Ord 

Mr Kenneth Mackenzie, Ledbeg 

Mr Murdoch Mackenzie, Lukmilm 

Mr Murdoch Mackenzie, Stronchrubie 

Mr Donald Mackenzie, Skinet 

Mr Hugh Mackenzie, teacher, Tongue 

Mr Duncan Mackenzie,. Eray 

Mr John Mackenzie, mercrnnt,. Strath 

Mr Kenneth Mackenzie, of Strathnaihalg 

Mr George Mackenzie, Kildonan, Lochbroom 

Mr Alexander Mackenzie,, of BadchrOj. Gairloc& 

Mr William Mackenzie, Skinidine 

Mr Wilìiam Mackenzie, Polìew- 

Mr Murdoch Mackenzie,. Inverafpidaìe 

Mr John Mackenzie, Balton 

Mr Murdoch Mackenzie, Rivachan 

Mr Donald Mackenzie, fliop-keeper, Inverary 

Mr Duncan Mackenzie, Campbelton 

Mr Nieoì Mackenzie^ Glackeriika 

Mr Kenneth Mackenzie, Dachcairn, by DingwalL 

Mr Peter Mackenzie, Paifley 

Mr John Mackenzie, waiter, South Bridge 

Mr John Mackellar, Kilmun 

Mr John Mackellar, Kilmun 

Mr Malcolm Mackellar, Glafgow 

Mr Finlay Mackercher, Kerrewmore 

Rev. John Mackilican, Dores 

Mr Alexander Mackinlay, Guftom-houfe r Greenock 

Mr Dun. Mackinlay, Anie 

Mr John Mackinlay, Ardehillary 

Mr Alexander Mackinlay, Kilmuo UST OF SUBSCRIBER3. 1%*f 

Rev. Donald Mackinnon, Stratli 

Lieut. John Mackinnon, Corrichatan 

Rev. John M;ickinnon, Glendarual 

Mr John Mackinnon, Mibort, Strath 

Mr Charles Mackinnon, Breckifh 

Mr John Mickinnon, Duifdale Beg 

Mr Charles Mackinnon ? Gkfnokile 

Mr Jobn Mackinnon, Àrgyle-houfe 

Mr Rohert Mackinnon, tailor, KiIcoImoneH 

Mr John M 'ckown, Crortachony : 

Donald Mackehkn, Efq. o£ Cknlachkn, 2 copies 

Major Lachlan Mickchkn, late 7^d regiment 

Lieut. Art. Mackcìikn, Coukreviile 

Rev. L. Maclachlan, Inverary 

Mr Dugald M:tcìachìan, furgeon, Glafgow 

Mr Robert Maclachlan, of Dunda 

Mr Alexander Maclachlan, merchant, Port-Gkfgot? 

Mr Arcbibald Mackchkn, writer, Fort-William 

Mr Alexander Mackchlan, deputy poft-mafter, F@rt- 

William 
Mr Archibald Mackchkn, younger, of Craigantoirie 
Mr Peter Maclachlan, of the late 74th regiment 
Mr Donald Mackchkn, knd-waiter, G-reenock 
Mrs Unnie Maekchkn, Bo.wmore 
Mr Dun. Mackchkn, gardiner 
Mr John Mackchkn, Aryhoukn 
Mr Donald Mackchkn, G-Ienfanda 
Mr Lachlan Mackchkn, "Kilbridemore 
Mr John Maclachkn, Ballingry 
Mr Donald Mackchkn, Laggan, Moryerit 
Mr Hugh Mackchkn, vintner, Tarbert 
Mr DugaldMackchkn, Coiruanam 
Mr Dugald Mackchkn, Achnacraig 
Mr Ewen Mackchkn, Achnacraig 
Mr James Mackchkn, fhoemaker, Edinburgh 
Rev. James Mackgan, Blair in Athol 
Mr John Mackgan, M. D. Taymouth 
Rev. Archibald Macky,. Bute 2j8 LIST OF SUBSCMBEKS. 

Mr Angits Maclardy, Otter, Ferrey 

Mr Lachlan Maclather, tailor, Iflay 

X)r Malcolm Maclaren, Inverefrigan 

Mr John Maclauren, ftudent of divinity, Ardtorinifh 

Mr John Maclaren, teacher, Bridge of Turk 

Mr Alexander Macleran, mefTenger, Inverary 

Mr Dun. Macleran, St. Cath.arine's 

Mr Don. Maclaren, fenior, merchant, Moulin 

Mr Lachlan Macburen, Inverleith 

Mr Alexander Maclaurin, Edinburgh 

Mr Archibaìd Maclaren, Blairgarie 

Mr Dun. Maclaren, Dalveich 

Mr Finlay Maclaren, merchant, Callander 

Mr Peter Macleran, Ardveich 

Mr John Macleran, teacher, Appine 

Mr John Mieleran, Stockwall, Glafgow 

Mr Duncan Miclaurin, drover at Lochearnhead 

Hecìor Maclean, Efq. of Trumpan 

Donald Maclean, Efq. of Kingerloch, 2 copietf 

John Maclean, Efq. of Bororay 

Lachlan Maclean, Efq. of Tòrloifk 

Alexander Maclean, Efq. of Coli 

Mrs Macìean, Coll 

Allan Maclean, Efq.~ of Drimnan 

Alexander Maclean, Efq. of Shuna 

Mr Alexander Maclean, of Mlngary 

Capt. Lachlan Maclean,. of iflamonk 

Lieut. Angus Maclean,, Cuidrach 

Lieut. Murdoch Maclean, Greenock 

Lieut. Hugh Maclean, Cliad 

Lieut. Archibald Maclean, Scuir, Mull 

Mr Andrew MicTean, furgeon, Mull 

Mr Donald Maclean, cierk to the chamberlain, o£ 

Kintyre 
Mr John Maclean, Glafgow 
Mr Donald Maclean, Inverary 
Mr John Miclean, Cluny 
Mr Colin Maclean, Kingerloch, LIST 07 SUBSCRIEERS* 2$$ 

Mr He&or Maclean, STilachan, Ardgour 

Mr Donald Maclean, Achalenny 

Mr Douald Maclean, Crogan, Muli 

Mr John Macìean, Crogan, Mall 

Mr HeCtor Maclean, Ardfinaig 

Mr John Maclean, Torrinbeg 

Mr John Maclean, Lagan, Ulva 

Donald Maclean, Efq. lilamouik 

Mr Allan Maclean, Crofspoll 

Mr Archibald Maclean, Kilmoluag, Tyrie 

Mr John Maclean, merchant, Balìaminach, Tyrìe 

Mr John Maclean, Gruline 

Mr Niel Maclaine, of the Highland Society, Lon* 

don 
Mr John Maclean, of Achdindrein 
Mr Niel Maclean, Eafdale 
Mr Archibald Maclean, Pennycrof& 
Mr Godfrey Maclean, Elifter 
Mr Niel Maclean, Breabift, Sky 
Mr Heftor Maclean, Vallin 
Mr John Maclean, Edihbain 
Mr Archibald Maclean, Heifker 
Mr Niel M iclean, Ardtìnaig 
Mr Archibald Maclean, Soìlas, N. Uift 
Mr John Maclean, junior, Cluny 
Mr Allan Maclean, Ruthven 
Mr John Maclean, of Inverfcadle 
Mr John Maclean, Quality-ftreet, Lekh 
Alexander Macleod, Efq. of Ulliniuh 
James Macìeod, Efq. of Raafy 
Mrs Macleod, of Raafy 
Major Alexander Macleod, Dunvegan 
Major Roderick Macleod, Balmeanach 
Capt. Alexandei Macleod, Cleggin 
John Macleod, Eiq. òf Unifh 
Lieut. John Macleod, junior, Unifh 
Lieut. Norman Macleod, Gruilc 
Mr Malcolm Macleod, of Eyre *4° L * ST ° F SUBSCRIBES.S* 

Dr Murdock Macleod, of Eyre 

Alexander Macleod, ,Efq. of Bay 

Dr Macleod, Glafgow 

Dr William Macleod, Luflcentue 

Mrs Macleod, Lufkentue 

Rev. Norman Macleod, Morven 

Rev. John Macleod, Kenlocharkeig 

Rev. Roderick Macleod, Bracadaie 

Rev. John Macleod, Harrifs 

M.s Micleod 

Mr Kenneth Macleod, of 'Swardle, Sky 

Mr Murdoch Macleod, furgeon, N. Uift 

Mr Roderick M'cìeod, of Balnacile 

Mr Micleod, of Rogart, by Dornach 

Mr Donald Maclesd, junior, Arnifdale 

Mr Norman Micleod, Drynach 

Mr William Micleod, merchant, S. Uift 

Mr Murdoch Macleod,' Frafland, Sky 

Mr William Macleod, of Hamir 

Mr Niel Macleod, Gefto 

Mr Alexander Macleod, Ferrinìlea 

Mr Norman Macleod, Balmore 

M. Mtlcolm Maclennon, fhip-mafter, Stornaway 

Mr Donald Macleririon, Bervie, L T ig 

Rev. George Macleifh, Saddle 

Rev. John Macleifh, Killchonnan, Tfìay 

Mr John Maclulich, poft-mafìer, Tarbert 

Duncan Macmillan, Efq. of Dunmore 

Alian Macmillan, Efq. of Glenpeinmore 

Lieut. Alexander Macmillan, Glenpeinmore 

Rev. William Macmillan, Jura 

Mr Daniel Macmillan, fnoemaker, Glafgow 

Mr He&or Macmillan, grocer, Glafgow 

Mr Archibald Macmillan, Murlagan, Lochairkaig 

Mr John Macmillan, Glengarry 

Mr Angus Macmilian, merchant, Fort-William 

Mr A.lexander Macmilian, Murlagan 

Mr Donald Macmartin, Corlarach UST OF 5UESCRIBERS. 2^1 

Tran. Macnab, Efq. of Macnab 
-Major-general Archibald Macnab 
Lieut. Duncan Macnab, Roudle 
Mr John Macnab, writer, Edinburgh 
Mr John Macnab, Catnifh 
Mr Alexander Macnab, Baron, Gìenorchy 
Mr Duncan Macnab, near Falkirk 
Mr John Macnab, Barchaftlan 
Mr Peter Macnab, Edindonich 
Mr Malcolm Macnab, Barchaillan 
Mr Archibald Macnab, Campbelton 
Mr Dun. Macnab, Sleoich 
Mr Robert Macnab, Millmore 
Mr Robert Macnab, Portend 
Mr Archibald Macnab, Callender 
Mi" John Macnab, fenior, Callender 
Mr John Macnab, junior, Callender 
Mr Donald Macnab, fmith, Barachafllan 
Mr Daniel Macnab, piper to Macnab, of Macnab 
Mr Daniel Macnaughtan, Edinburgh 
Mr Dun. Macnaughtan, fchoolmader, Muirtown 
M? Finlay Macnaughtan, mefTenger, Stirling 
Mr Duncàn Macnaughtan, Glenlyoti 
Mr Dun. Maenaughtan,. Meggernie 
Mr Robert Macnaughtan, Inverarnan 
Mr Dun. Macnaughtan, teacher, Callender 
Mr Hugh Macnaughtan, Tarbert 
Mr Duncan Macnaughtan, junior, Meggernìe 
Rev. Donald Macnicol, Lifmore 
Mr Patrick M^.cnicol, Lifmore, 2 copies 
Mr. Archibald Macnicol, faftor for Lord Stonfìeld 
Mr Alexander Macnicol, Lambàih 
M Dun. Macnicol, Achnafaundach 
Mr John Macrìcol, Corries, Glenorchy 
Mr Nicol Macnicol, AchrJader 
M: Archibald.MacnLol, Carnwall 
Mr Nicol Macnicol, Glafgow 
Mr James Macnicol, , Duiletter 
X 24-1 LIST O p SUBSCRIEERS, 

Mr Alexander Macnicol, Sockoch 

Mr Donald Macnicol, Arrichaftlich 

Mr Peter Macnicol, Paifley 

Mr John Macnicol, mufician, Glenorchy 

Mr Donald Macnicol, fmith, Port Appin 

Mr Duncan Macnicol, Port Appin 

Mr Donald Macnicol, Kirktoun 

Mr Ronald Macnicol, Ruebcdach 

Mr John Macnicol, Ruebodach 

Mr Archibald Macnicol, Inverary 

Capt. Godfrey Macniel, of the Weft Fencibles 

Mr. He&or Macniel, Canna 

Mr Roderick Macniel, Pabby, Harrifs 

Mr John Macniel, Oranfay 

Mr Dum- Macnie, Lochearnhead, fhoemaker 

Mr Alexander Macniven, Leittermore 

Mr John Macnuior, Gargunnock 

Sir John Macpherfon, baronet, 2 copies 

Capt J. Macpherfon, of Benachar, Badenoch 

Capt. Charles Macpherfon, Gordonhall, 2 copies 

Capt. John Macpherfon, Inverefl<ie, 2 copies 

Mr James Macpherfon, of Belleville, 2 copies 

Lieut. Evan Macpherfon, Cullachie 

Lieut. Hugh Macpherfon, Lochfinehead 

Lieut. Donald Macpherfon, Gaflcmore 

Enfign Allan Macpherfon, Fort-William 

Mr Macpherfon, of Invernahaun 

Rev. Martin Macpherfon, Sleat, 2 ccpies 

Mrs Macpherfon, Sleat 

Mr Peter Macpherfon, Callender 

Mr Alèxander Macpherfon, deputy barrack-mafter, 

Duort^caftle 
Mr Alexander Macpherfon, Coulufmore, 2 copies 
Mr Alexander Macpherfon, Shion 
Mr Kenneth Macpherfon, Gauloch 
Mr Alexander Macpherfon, by Ruthven 
Mr Donald Macpherfon, Laggan 
Mr Evan Macpherfon, Ruthven LJST OF SUBSCRIBERS. 243 

Mr John Macpherfon, Ballachroan 

Mr John Macpherfon, Tomachlagan 

Mr Andrew Macpherfon, SawmiÌler 

Mr Charles Macpherfon, Sherowbeg 

Mr Aiexander Macpherfon, Blaragy 

Mr Evan Macpherfon, Muckoul 

Mr Alexander Macpherfon, Taynluib 

Mr john Macpherfon, Corychoily 

Mr Alexander Macpherfon, Ccuftone 

Mr Duncan Macphail, Leadchary 

Mr John Macphie, of Crief 

Mr Donaid Macphie, Fort-William 

Rev, John Macqueen, Applecrofs 

Rev. Allan Macqueen, N. Uift 

Rev. Edmund Macqueen, of Barra 

Mr William Macqueen, late of Caroiina 

Mr Murdoch Macqueen, of Skirrinim 

Mr Charles Macquarie, Lochbuy 

Mr Archibald Macquilkan, writer, Campbelton 

Mr Donald Macquiiftan, Campbelton 

Mr Farq. Macrae, Inverinate 

Mr Dun. Macrae, Inverinate 

Mr Archibald Maerae, of Ardintoul 

Mr Farq. Macrae, of Conchrae 

Mr Dun. Macrae, junior, of Achtertyre 

Rev. John Macrae, Glenfheil 

Mr Peter Maccraw, merchant, Comrie 

Rev. Hugh Mactavifh, Inverchaolan 

Mr John Mactavifh, writer, Inveraiy 

Mr Donald Mactaviih, Acharn 

Mrs Anna Nic-Thaufh, Maighdean-chiuil an Duin- 

eidean 
Mr Archibald Mactavifh, meffenger, Invernefs 
Mr Donald Mactaviili, Tomchrochar 
Mr Donaid Mactavifh, Tirchardie 
Mr Archibald Mactamfom, Eaft Crigans 
Mr Alexander Macturk, Achachar 
Rev. Patrick Macvean, of Kenmore 
Xi; 244 LISTOF SUB-SCRIBERS,. 

Mr Charles Macvean, Tulloch 

Mr Malcolm Macvean, merchant,, Glenorcby 

Mr John Macvean, Callort 

Mr Peter Macvean, in Carnis, Glenaray 

Mr John Macvean, Inimdaive 

Mr Alexander Macvean, Kenknock 

Mr John Macvean, Botuarniemore 

Mr Dun. Macvean, Botuarniebeg 

Mr Jolin Macbean, Fort-William carrier 

Mr John Macvean, Inifhchaoraeh 

Mr Patrick Macvean, Inimchaòrach 

Mr James Macvean, Stirling 

Mr Archibald' Macvicar, poftmafler, Inverary ' 

Jam.es Rivers Maxwell, Efq. of South Caroiins 

James Maxwell, Efq. Chamberlain of Mull 

Mr ArchibaTd Mathie, collector, Inverary 

Mr Alexander Mathifon, of Attadaìe 

Capt. Donald Mathifon, of Shiniik 

Capt. John Martin, Hodigary 

Rev. Donald Martin, Kilinuir 

Mr John Martin, Carndow 

Mr Thomas Manfon, Strachur 

Mr Niel Marquis, grocer, Glafgew 

Allan Mafterton, Edinburgh 

Mr Farq. Mathifon, Attadale 

Mr James Mathifon, Tulluch 

Rev. Archibald Menzies, DuII, Appin, 

Mr Robert Menzies, M. A. Edinburgh, 2 copfes 

Eieut, Menzies, Boìfracks 

Mr Robert Menzies, writer, Edinburgh 

Mr Vrchibald Menzies, merchant, Edinburgh 

Mr John Menzies, Cuftom-hqufe, Edinburgh 

Mr Alexander Menzies, fìabler, Edinhmgh 

Mr Colin Mmzies, Cuftonjs, Greenock 

Mr John Menzies, Fàrtèyer 

Mr John Menzies, writer, Edìnburgh. 

Mr Alexander Menz ■■.■:,, ComeviHe. 

Mr John Menzies, Innervare LI"$T OF SUBSCRIBERSa 2^5 

Mr William Menzies, wright, Sheftal 

Rev. John Melvill, Dunoon 

Rev. John Moncreiffe, minifter of Rannach 

Mr Matthew Moon, merchant, ifland of Bute 

Rev. Mr Roderick Morifon, Kìntail 

Mr William Morifon, writer, Edmburgh 

Mr Donald Morifon, elder, Glafgow 

Mr Donald Morifon, Tarbet, Harrifs 

Mr James Morifon, merchant, Stornaway 

Mr Kenneth Morifon, Stornaway 

Mr John Morifon, Druimchork 

Mrs Morifon 

Mrs Morifon, Tanira 

Mr Hugh Morifon, meffenger, Kilbeg 

Simon Munro, Efq. London, 2 copies 

William MuHro, Efq. of Achanifs, by Dornach 

Archibald Munro, Efq. of Stuchtaghay 

Mr William Munro, writer, Inverary 

Rev. Hugh Munro, Uig 

Rev. George Munro, S. Uift 

Mr George Munro, of Rives 

Mr Martin Munro, Paifley 

Mr Donald Munro, Glenary 

Mr George Munro, Culrain 

Mr William Munro, of the 5^th regiment 

Mr Robert Muirhead, merchant, Glafgow 

Rev. John Murdoch, Bowmore 

Mr John Murchifon, of Beclary, Glenelg 

Lieutenant-colonel Alexander Murray 

Mr Roderick Murray, of Suaniboft, Eewis 

Mr John Murray, Talliflcir, Sky 

Mr George Murray, teacher, Sornaway 

Mr James Murray, merchant, Edinburgh 

N 

Robert Nafmyth, Efq. advocate 
Mr Kenneth Nicolfon, of Edirahile, Uig 
X iij 24-6 LIST OF S"'JÌ>3CRISER3, 

Mr John Nicolfon, of Carnifh, Uig 

Mr Donald Nicolfon, of Aird 

Mr Patrick Nicelfon, Nuntoun, 2 copies 

Mr John Nicoìfon, Boriine 

Mr Malcolm Nicolfon, Scorbreak 

Mr Maìcclm Nicolfon, Kiltarlity 

Mr Walter Nielfon, merchant, Glafgow 

Mr William Neilfon, Gartchofan, lila Mr William Paterfon, ftudent of divinity, Lefmorc 

Mr Peter Paterfon, writer, Glafgow 

Mr Lachlan Paterfon, brewer, Port Appin 

R 

Alexander Robertfon, Eìq. of Strowan, 4 copies 
Rev. James Robertfon, Callender 
/Alexahder Robertfon, Efq. coìlector of excife, Inver- 

nefs 
John Robertfon, Efq. younger, of TuIIibelton 
Robert Robertfon, Efq. ycmnger, of Auchlecks 
Dun. Robertfon, Efq. of Trinarbr 
Capt. William Robertfon, yòunger, of Leod, 2 copie3 
Lieut. John Robertfon, of the c^th regiment 
James Robertfon, Efq. younger, of Kindrochit 
Rev. Harry Robertfon, Kihearn 
Mr James Robertfon, controller of the eultoms, Stor- 

naway 
Mr Andrew Robertfon, merchant, Glafgow 
Mr John Robertfon, waiter, Inverary 
Mr Andrew Robertfon, Glafgow 
Mr Niel Robertfon, Kiìlmorc 
Mr Donald Robertfon, miller, S. Uift 
Mr William Robertfon, Perth 
Mr Robcrt Robertibn, Logurait . LIST OF SU£?CRIBERS. 24.7 

Mr Tliomas Robertfon, Balìiniiug 

Mr Dùncàn Robertfon, Eaithaugh 

Mr William Robertfon, TuIloch° 

Mr John Robertfon, teacher, Murlegan 

Mr Peter Robertfon, vintner, Dalwhinie 

Mr Nìel Robertfon, Invercomrie 

Mr James Robertfon, Tmnble Bridge 

Mr John Robertfon, Finlarig 

Mr Daniel FLòbertfon, fox-hunter, Breadalbane 

Mr Patrick Roberfon, fox-hunter, Cachladow 

Mr Wiilìàm Robertfcn, Teuchnouk, by Beauly 

Hugh Rofe, Efq. of Aanock 

Profeffor Richardfon, Giafgow 

Rev. Robert Rofe, Invernefs 

Rev. Walter Rofs, Clyne 

Lieut. John Rofs, Ederton 

Mr David Rofe, teacher, Lairg 

Mr John Rofs, of Inveran, by Dornodi 

Mr George Pvofs, Midfearn, by Tain 

Mr John Rofs, junior, merchant, Stornaway 

Mr Roderick Rofs, tackfman, Cromore 

Mr William Rofs, Lindall 

Mr Alexander Rofs, carpenter, Strath 

Mr William Rofe, teacher, Strathfìlian 

R.ev. Thomas Rofs, Kilmanivaig 

Mr Patrick Ranken, furgeon, Strontian 

iMr John Ranken, fmith, Bailachelifh, 

Mr Angus Ranken, Torgulbin 

Mr John Reid, colleclior of the cuiloms, Stornaway 

Mr David Reid, Pitlochry 

Mr David Reid, Inch of Tuilymit 

Mr Mungo Reid, Braes of Fofs 

Mr John Rowan, lhoemaker, Duncan Stewart, Efq. of Ardlheal 
Alexander' Stewart, Efq. of Invernahyle 248 tl'ST OF SUÈSCRIBERS, 

Lieut. Dugald Stewart, Invernahyle 
John Stewart,- Efq. of Balachaolifh 
Colonel Ailan Stewart, 2 copies 
Capt. Dun. Stewart, Woodiide 
Capt. James Stewart, Edinburgh 
Mr James Stewart, of Derculich 
Ronald Stewart, Efq. of Fafnacloich 
Mr Peter Stewart, of Tartnefs 
Mr John Stewart, of Culrofs 

Stewart, Efq. of Ardvcrlich 

David Stewart, Efq. of Glenbuckie 

Robert Stewart, Efq. of Gàirth 

Jofeph Stevvart, Efq. junior, of Fofs 

Xjieut. Stewart, of the Invalids, Fort-Auguflua 

Lieut. John Stewart, Khaig 

Lieut. Duncan Stewart, Leck 

Lieut. Kenneth Stewart, Sky 

Mr Angus Stewart, Inverefragan 

Enllgn James Stewart, Killin 

Rev. Patrick Stewart, Killin 

Rev. John Stewart, Lufs 

Alexander Stewart, Efq. Fort-Auguilus, 3 copies 

John Stewart, Efq. of Crofsmount 

John Stewart, Efq. of Shiergiafs 

Gilbert Stewart, Efq. of Foncaftle 

Rev. Charles Stewart, Strachur 

Rev. Dun. Stewart, Balquhidder 

Mr Duncan Stewart, deputy barrack-mailer, Fort- 

William. 
Mr Adam Stewart, writer, Edinburgh, 2 copies 
Mr Robert Stewart, writer, Edinburgh 
Mr Alexander Stewart, Leck 
Mr John Stewart, Lagnaha 
Mr Charles Stewart, Coilifnacon 
Mr Robert Stewart, Achadafhinaig, Mull 
Mr William Stewart, teticher, Kenlochfpelrc 
Mr James Stewart, Erif]ca 
Mr David Stewart, Duniverig, Monteith, LIST OF SÙBSCRlBERS. 2^9 

Mr Akxander Stewart, Shanochyle 

Mr James Stewart, Offerance 

Mr Dun. Stewart, Ardeheanrochdan ■ 

Mr Robert Stewart, Duart, Gknfìnglafs 

Mr John Stewart, Duart, Glerffmglafs 

Mr James Stewart, Duart, Gknfìnglafs 

Mr Robert Stewàrt, Auchnahard 

Mr Walter Stewart, Ederlackhie 

Mr Akxander Stewart, merchant, Mouìlree 

Mr John Stewart,. merchant, Pitlochry 

Mr Charles Stewart, Piticchry 

Mr Henry Stewart, of Balingiy 

Mr Jolin Stewart, Blair in Athol 

Mr Donald Stewart, Blair in At&òl 

Mr James Stewart, Blair in Athol 

Mr Dun. Stewart, Blair in Athol 

Mr Alexander Stewart, Bìair in Athol 

Mr John Stewart, Tighnafiad 

Mr John Stewart, Pityoulifh . : ' 

Mr John Stewart, Tempar, Elder 

Mr William Stewart, junior, . Dakhalìocìi 

Mr Ailan S'tewart r Innerhaddan . '' 

Mr William Stewart, Perth 

M" Donald Stewart, Camlie 

Mi Maleolm Stuart, Cambuflai 

Mr Finlay Stewart, Multon, Eonan, Gknlyou ' - 

Mr Robert Stewart, Kirktoun, of Fortingale 

Mr Duaean Stewart, joiner, Gknorchy 

Mr Robert Stevvart, Dochearnhead 

Mr Alexander Stewart, merchant, Callander 

Mr Dun. Stewart, Achkìkin 

Mr Do.iaìd Stewart, Craickiniìh 

Mr Alexander Stewart, Idiaig 

Mr Dun. Stewart, Ardfhell 

Mr Don. Stewait, fenior, Achnacon 

Mr Don. Stewart, junior, Achnacoa 

Mr John Stewart, Achnacon ■ 

Mr James Stewart, Shuna .. 25O LIST OF SUBSCRIBERSr 

Mr Allan Stewart, drover, Glafgow 

Mr Peter Stewart, drover, Glafgow 

Mr John Stewart, Portnecroifh 

Mr John Stewart, Achnadarrach 

Mr Allan Stewart, Coull, Appm 

James Stewart, Efq. Fafnacloich, 

Mr Allan Stewart, Colifnacon 

Mr Peter Stewart, at Clathick 

Mr Sohn Stewart, Tempar, Rannach 

Mr John Stewart, merchant, Edinburgh 

Lieut. John Scobie, Glendow 

Lieut. John Scobie, Milnefs 

Dr Hugh Scobie, Ardmore, by Tain 

Mr Kenneth Scobie, Achmore, Affint 

Mr James Scot, merchant, Moulin 

Mr Alexander Scot, Mulleon 

Mr Finiay Scot, Balagulan 

Mr James Scot, Kingaffie 

Lieut. Donald Shaw, Harrifs 

Mr Angus Shaw, Dunvegan 

Mr Alexander Shearer, officer of excife 

Mr Robert Sinclair, . merchant, Greenock 

Mr Duncan Sinclair, teacher, Dalavich 

Mr Archibald Sinclair, Glenorchy 

Mr Donald Sinclair, Croitachruaran 

Mr Angus Sinclair, Kilchrinan 

Mr Alexander Sinclair, Kilchamaig 

Mr John Sinclair, Balleveollan 

Mr Archibald Sinclair, Paifley 

Mr John Sinclair, Taymouth 

Mr Hugh Sinclair, miller, Roro 

Mr Archibald Sinclair, Auchiner 

Rev. John Smich, Campbelton 

Mr Donald Smith, Lochgilphead 

Mr Patrick Smith, merchant, Glenorchy, 2 copìe3 

Mr Niel Smith, tailor, Glafgow 

Mr Archibald Smith, Crunnachy 

Mr John Spalding, Mouline IIST OF SUBSCRIBBRS. 2$l 

Mr Thomas Stevenfon, Oban 

Mr F. Stobie, Dunkeld 

Rev. Alexander Stronach, Lochbroom 

Mrs Stronach 

Mr Thomas Stoddart, Killinan 

Mr Donald Stalker, merchant, Comrie 

Major George Sutherland, of Rierchar 

Mr David Sutherland, of Debidale 

Mr James Sutherland, of Uppat 

Mr Robert Sutherland, Clyne, Milnton Right Honourable George Hay, Marquis of Tweedale, 

2 copies 
Profeffor Thorkeline, of Copenhagen 
Mr William Taylor, writer, Dornach 
Mr Daniel Thomfon, merchant, Edinburgh. 
Mr Alexander Thomfon, grocer, Edinburgh 
Mr Dugald Thomfon, Achrear 
Mr Patrick Thomfon, ferjeant, late Welè Fencible* 
Mr Dugald Thomfon, Dunoon 
Mr John Tolme, Dunvegan 
Mr Thomas Tolme, Dunvegan 
Mr Coll Turner, fmith, in Lufs" 
Mr Martin Turner, portioner of Druimlie 
Mr Donald Turner, Druimlie 
Mr John Turner, in Bovuy 
Mr Dugald Turner, Barbreck 

w 

Rev. John Widrow, Iflay 

Mr Da. Urquhart, Brelangwell 

Mr James Wallace, Blair in Athol 

M- Alexander Weir, merchant, Paifley 

John Wright, Efq. advocate 25-2 HST OT SUBSCRIBERS. 

Mr John Wright, Nicolfon's Square, 4 copìes 

Mrs Wright, 2 copies 

Mr Archibald Wrig'ht, druggifl, Glafgow, 6 copies 

Mrs Wright, 2 copies 

Mr Malcolm Wright, of Glenmowing 

Mr John Wright, junior, merchant, Glafgow 

Mr John Wright, gardiner, Anderfton 

Mrs'Wright 

Mr John Wright, farmer, Glafgow 

Mr John Wright, merchant, Lochowfide 

Mr John Wright, tailor, Paifley 

Mr Donald Wright, vintner 

Mr Peter Wrìght, gardiner 

Mr Dun. Wright, Paifley 

Mr William Wright, Fort-William 

Mr George Wyllie, furveyor of the cufloms, Storna- 

way 
Mr Alexander Wyllie.,' (hip-mafler, Stornaway Mr Thomas Young, fcudent of* divinity, Collinfay 
Mr Robert Young, taiìor, Garengill 
Mr William Young, farmer, Stennymuir 
Mrs Jean Young, Cprnrigg THE END. / j Otan J-.ùn Faochag. Lc D, Macanlfaoir. n Faochag ann an Saffunn, 
Srtior a mhafladh is a mhichliu ; 
Chaill c na bhaige do chairdcan, 
\S tlia naimhdean air cinntinn Kon'oTi 
Ge b' fhaca theich e air aitar, 
Chaidh a ghlaea, 's thà' e ciofnaicht, 
Ch:-irich iad e fo na gxafFao, 
\S tha niuchair taiigt aig maor a phriofuin. 

Tha e' nife' 'n aite cumhann 
\Se na chruban dubhach deurach 
A chas daingcann ann an iarunn 
Ga phianadh is e na eiginn 3 
iJafadh dha bhi ann fan fhia'rus 
Na 'n iargain a tha na chreubhaigj 
8' e 'n fm o cheann còr as biiadhra^ 
A h uile la ag iarruidh reite. 

Ach na'm faidhe' tufa reit'e, 

An eirig na rinn thu fheanaehas, 

Baobhar mifnìch do gach beift e 

Gu'm feudadh iad fein do Icanmhuinn j 

Fear g'un feadh gun laodh gun reafan ? 

Sann fan eacoir a tha tearbf?., 

Theann thu mach c? àchd na cleire, 

\S thu'g thu moid nach eild thu Searmain., 

Thug thu di-meas air àir an Eaglaisv 

Air a Chreidimh 's air na fainndean 

Chuir thu breugan air an Trionaid, 

'S air na h iartafan a dh'ag iad j 

Tha e nis na ghnothach eofail, 

A i'eir an t fhoifgeil tha mi clajiìnn' 

Gun a chutr thù cul ri fochair, 

Na fasrfainn a choiimn air Slanuigh'ear. 

Chuir thu cul ri'd mhoidean-baifde, 
'S mor a mafla' dhuit an aicheadh, 
Chaill thu chuirt am biodh an eeartas 
Raoinich thu 'm peacadh na hàite Ghkidh thu 'n riaghailt ìa'a kol ftiuraidiij 
A blràig Judas do dhearbh-bhr.athair, 
'S mor an lgair.nil air do dhuthaich, 
rhufa bliruil gu'n d'rinn thu fas inat. 

Ach ga do Sheaiita? huik doire 

Cha raibli coille riamh gv.n chnonach, 

"S tha èos aig an't faoghal uile 

Nach bi choill uile cho direach : 

8' tufa chraobh tha'n diaigh feachda, 

irun chairt,, gun mheangain, gun irheuran 

Gun, fnothach, gun bhr: gua dir'Heach^ Gurt rufg, gun urad am treuni; 'S tu 'n.teun a ehardh ian denchamh, 
*S e'n nead creacht' an deaclui t' fhagaiL. 
'S tu 'm iìtheach lìach d' rinn an ceartas, 
A chaidh air th?ru:hdaireachd'o''n airce ; 
'S tu 'xn madadh-aliuidh gun fhiaelan 
*S uaaìrg a dhiarradh bhi mar tha thu, 
'S tu 'n Ceann-einftidh aig na biailan 7 
As tlia gaoh cuin a 's fh'ach a fcair oru 

Cha 'n ioglmadh leam thu bhi'd bhalaoch 

j. bhi ialach ann ad nadar 

O'n a lean thu ris an duthcìlas 

A bh' aig na fg'mrfaiiean o'nd' thain thu 

'S tu an tifean a fhuair an tumaidh 

Ris an t iiurfaich air na fraidean, 

Si 'n droch-bhciit a thog ad chloinn thu, 

Sr.nn ad fk*3oighsire chaidh t crach 

Thoiiìcn thu 'n. toifeach gu hiofaìj 
Air a chrine '» air a hhochduinn, 
'S< 'n dooasa ttuig diiuit hhi fpòrfail, 
'Sann bu choir dhtnt bhi gad choifhcv.ch ; 
\S elc nach d' fhan thu aig do dhu'chas, 
Ad hhriu'air a bruich nam poitean, 
A cumail dibhe ris gach Giaidair 
Nuair a dhruithcadh iad na botail. C 3 I 

i greis ad 

'S laidh thu 'n fhad fin air na cairdean,^ 
A bhi' oidhch ann fg£eh't%h as duthaich> 
A dtauraigeadh/ cuid an Srafh dhuit ; 
Mhead fa bha do dh' ainmheach ortfa, 
Chuir thu cuid nam bochd ga phaidheadh; 
Giod c nis' a chinr au itoc thu, 
Ach an robaireachd fa mheirleadh. 

Shaoiì thu ga'm faitheadh tu achain 
Bu mhaflàch ga'm bfodh rd thairgfe,, 
Gead fuidhe 'm Parlamafd Bhreatan,, 
Gun chiall gun cheartas'ad teauaehinn j; 
Duine dall a elraìdh air feachran, 
Nach eil beachdail air na s'fhearr dha>- 
jLe comhradh, tubaifdeach tuiileach, 
''ò \c iìerdhrochthuiteamas, cearbach.- 

Duine £un fhearann g-un oigdìreachd, 

Gun ni gun ilaoile gun airgiod, 

Gun bheua gmvchreidearah gun • Ghrei-dèan^ 

Gun ghin a chreidìs a fheanaehas ; 

Duine mifgeach briileach breugach, 

B'urri tha-na bheifd fna ainmhidh, 

^S trioblaid inntin air itheadh deifneach, 

Gutrar-a teumadh'a ehroidhe chealgaicb-i-. 

Tha thu fonraieht ann ad' clionan^ 
A togail conais a miofg dhaoine. 
Cha chualas roimhè do choimeas, 
A bhi dhonas air an t faoghal,. 
Ach an Naitheir an Gara-Edain, 
A mheaE Eubh aig bun na craoibh 
A chomhairlich gu buain a mhios ì 
A dh' fhag ris an Cinnea'-daoine, 

Thoiilch thu 'n toifeach fan eucatr, 
Ag innfeadh bhreugan air Ri'-Deorfa, 
Cha chreid duine uait an fgeul ud, 
'Schad' thoiriad eifdeachd ad cho'radh i C 4 1 

V S beag a dhruitheas do dhroch dhurachd,; 
Air oighr' a chruin is na corach, 
Sa liuihad neach a tha gu toileach, 
A toirt onorach ga mhorachd. 

Ga beag ortfa Moroir Loiìdin, 
Baithne dhamhfa n fònn o'n dh'fhae & } 
Duin-uafal roifmneach' fonn'ar, 
Criodh cònnar, aigneadh arda, 
Seanailear air thus na harmailt, 
A bha ainsneil amY fna blaraibh, 
Cha mhifd c madaefh air bhaitheal 
A bhi tsfohunnaich an tràsrio. 

'S gorach a labhair thu moran- 

Air cùl Jarlo Bhoid an tarmunn, 

Co'fball onorach lè iirinn, 

A feafamh na rioghachd gu laidif,. 

'S egu hard urramach prifeil, 

Ann an cuirt an PJogh fna Banriogh'nv 

Adhaindeoin na Faochaig 's na 'm biafdan, 

Leis ara b' fhiach dol ann um pairt ris. 

Bhruithin thu gu kir nSrif Arbainn, 

'S b' fhcarr dhuit gu 'm fa'nadh tu famhach, 

Na 'n d»' tigeadh tu choir na m garbh chrioch 

Bu mhairg a bhiodh ana ad aite, 

Bhiodh tu 'm prìofan re do lathan, 

JDh' aindeoin na ghabhadh do phairtfc, 

'S an eiric na r-inn thu dhroch-bheirt, 

Bheirte chroich mar ghalair bais duit. 

Clia 'n ioghnadh dhuit bhi fo mhulad, 
Fhuair thu diom gach duin an al fo, 
Se fin f hein a bha thu coimeadh, 
'S creutair crofd thu o'n dh' fhas thu, 
'Slionar mio-run ann ad chuideachd, 
Mallachd aa Cuigfe fa Phap ort ; 
Mallachd an tfaoghail gu Itir ort, 
Smo iuhallachd fhcin maiTÌ' cach ortv < N